Blyförgiftning kan minska hemoglobinsyntesen som leder till anemi, samt minska intelligenskvot och hjärnfunktion hos både barn och vuxna p.g.a. minskat upptag av GABA till hjärnvävnad.

Bly (Pb)

Historik
Bly har varit mycket uppskattat och använt i över 6 000 år. På 1980-talet tar man bort bly från bensin och färg p.g.a. toxiska effekter.

Geokemister i Kalifornien har konstaterat att den genomsnittlige amerikanen har över 100 ggr mer bly i blodet än ursprungsmänniskan före istiden. Koncentrationen i benstommen är hela 500 till 2 000 ggr högre. Blyhalten i skelettet hos forntida peruaner och nubier är 500 ggr lägre än hos dagens amerikaner. Alla är med andra ord blyförgiftade, mer eller mindre. Blyförgiftningen har minskat i västvärlden de senaste 20 åren i takt med att man har tagit bort bly från bensin och färg samt tillsatt säkerhetsåtgärder.

Kemi
Bly förekommer som 4 isotoper, Pb 204–208. Det finns organiskt och oorganiskt bly. Halveringstiden för bly i människovävnad är 30–100 dagar men det lagras i skelettet 6–7 år. Halveringstiden i skelett är upp till 20–30 år. Det finns ingen säker och acceptabel nivå av bly i blodet. Absorption av bly är uppskattningsvis 5–10 ggr mer omfattande hos spädbarn och små barn än hos vuxna. Vuxna absorberar 5–10 procent och små barn 25–80 procent av det bly de får i sig. Vuxna lagrar mer bly i benvävnad och barn lagrar mer bly i mjukvävnader, 99 procent av bly hos vuxna finns lagrad i skelettet.

 

Effekt
Man misstar sig ofta då det gäller blyförgiftning i dess tidiga skede. Symtomen är vaga och förknippas lätt med andra åkommor. Exempel på symtom kan vara huvudvärk, trötthet, muskelsmärtor, dålig matsmältning, skälvningar, förstoppning, kräkningar, anemi, blekhet, vertigo (svindel, yrsel) och nedsatt koordination. Blyförgiftning på låg nivå sänker intelligensen, minskar uppmärksamheten och påverkar minnes- och språkfunktionen. Den kan utlösa mentala rubbningar som hyperaktivitet, fördröjd och hämmad reaktionsförmåga och senilitet samt perifer neuropati med t.ex. droppfot som följd. Blyförgiftning har sammankopplats med ett ökat antal dödfödda barn och cancer. Bly tycks också störa och hindra aktiviteten hos vissa enzymer. Bly mobiliseras från benvävnad under graviditet och överförs till fostret, som är extra utsatt för störd utveckling av t.ex. blod-hjärn-barriären.

Blyförgiftning kan minska hemoglobinsyntesen som leder till anemi, samt minska intelligenskvot och hjärnfunktion hos både barn och vuxna p.g.a. minskat upptag av GABA till hjärnvävnad. Forskarna är överens om att blyöverskott, även om det är under toxicitetsnivå, kan sänka funktionen i det centrala nervsystemet. Bly hämmar produktion av acetylkolin.

Något förhöjda blyhalter kan orsaka njurskada, sänka immunförsvaret och därmed öka mottagligheten för diverse sjukdomar, inklusive cancer. Bly ökar tendensen till våldsamt beteende.
Tecken på svår blyförgiftning är kort livslängd och död. Detta rör sig dock om doser långt under de som associeras med ”blyförgiftningen”, som drabbade många under ”Vilda Västerns” glada dagar.

Toxicitetssymtom
Akuta symtom hos vuxna: svår huvudvärk, yrsel, tremor, förlamning, ledvärk, optikus neurit, irritation, maniskt beteende, generella mentala störningar. Om förgiftningen inte botas kan ataxi, konvulsioner och slutligen döden inträffa.

Akuta symtom hos barn: psykisk utvecklingsstörning, återkommande anfall, blindhet, inlärningssvårigheter. Tidiga tecken hos barn: kraftiga kräkningar, yrsel, dvala, hyperirritabilitet, anorexi, generella mentala störningar.
Kroniska exponeringssymtom hos barn: hyperaktivitet, raserianfall, tillbakadragenhet, apati, känslo- och beteendestörningar, inlärningssvårigheter, nedsatt IQ.

Kroniska exponeringssymtom hos vuxna: anorexi, muskelirritation, diffust obehag, huvudvärk, förstoppning/diarré, metallsmak i munnen, benägenhet att bli trött, dålig muskeltonus, sömnbesvär, mardrömmar, orolighet, rastlöshet, ångest, magsmärtor, anemi, blygikt (p.g.a. sekundär ökad uratkoncentration), nedsatt IQ, störd kalciummetabolism.

Toxicitetskällor
Tetraetylbly från bilavgaser, kontakt med bensin som innehåller bly (t.ex. vid sniffning), benmjöl, dolomit, viss kosmetika, mat som utsätts för bekämpningsmedel, gödsel, miljöförgiftning, förgiftat vatten, blyglaserad keramik, kristallglas, lödning och elektronik, gjutning, tennsoldater, plåtburkar, blyertspennor, blekningsmedel för hår, laddningsbara batterier, trycksvärta, konserverad frukt, konserverad juice, blykulor till vapen och vissa målarfärger. Vissa s.k. ”blyfria” mässingsdelar i rörsystem för vattentransport kan innehålla 5–7 procent bly. Vissa örter, speciellt ayurvediska, och kryddor från sydostasien kan innehålla höga halter av bly, troligen p.g.a. torkning över kaminer som eldas med blyhaltigt kol (som också kan innehålla andra tungmetaller). Upptag av bly genom inandning av blydamm är vanligt t.ex. vid slipning av trä täckt med blyhaltig färg.
Konserverad tonfisk har visat sig vara en av de stora källorna till blyförgiftning hos barn i vissa delar av Indien och sydostasien. Noggranna analyser visar att konserverad tonfisk förpackad i Sydostasien kan innehålla upp till 10 000 ggr mer bly än motsvarande färsk fisk.

Absorption och utsöndring
Absorption och toxicitet av bly ökar när kalcium- till fosforförhållandet är lågt och alkoholintaget är högt, medan järn- och proteinintaget är lågt.

Angreppsorgan
Njurar, hjärta, ben, CNS och moderkakan.

Antagonister
Ca, Fe, Cr, B1, B3, B6, B12, folsyra, C- och E-vitamin, Mg, S, Se, Zn, DMSA, EDTA, alginat, pektin, liponsyra, cystein, cystin och metionin.

Kelering/avgiftning
Man avgiftar bly bäst genom avgiftningsomgångar med DMSA eller EDTA. Intravenösa eller perorala kurer med EDTA (3–6 g per dag) är mycket effektiva för att avgifta bly. Stora mängder av bly kan keleras bort under några månaders tid men bly som lagras i skelettet tar flera år att kelera bort. Perorala intag måste ske under flera år för att man ska få bort största mängden bly p.g.a. att bly lagras i skelettet och det tar 6–7 år för kroppen att byta ut skelettet. Liponsyra kan också vara ett bra komplement. Benmjöl rekommenderas ofta som kalciumtillskott men det upplyses inte om dess höga bly- och fosfathalter¬. Vid behov av kalcium är det bättre att använda andra kalciumkällor, t.ex. mikrocrystallin hydroxyapatit, kelatiserat kalcium, kalciumlaktat, kalciumcitrat och andra kalciumsalter¬. Det är bäst att kelera intensivt 3–7 dagar varje månad under några år. Kalcium- och magnesiumintag ska vara optimalt. Dessa ämnen är antagonistiska till bly och motarbetar lagring av bly i skelettet. Minimera intag av fluor som ökar upptag av bly.

Det finns ett enkelt sätt att motverka blyförgiftning och det är att äta en fiberrik kost och ett heltäckande vitamin-mineraltillskott som innehåller kalcium, koppar, zink, järn, krom, C-vitamin, E-vitamin och hela vitamin B-komplexet. Detta skyddar också mot de toxiska effekterna av bly. Man har funnit att höga doser av vitamin B1 minskar blyförgiftningssymtomen och hindrar blyupplagring i vävnaderna. Pektin och alginat är verksamma och effektiva fibrer som hindrar blyupptagning och möjligtvis ökar utsöndringen av bly. Andra näringsämnen som skyddar mot blyansamlingar är nikotinsyra, krom, metionin, cystein, cystin och vitlök.

Analyser
Vid förhöjda blyvärden kan det förekomma förhöjda värden av urinsyra. Begränsa/uteslut i så fall intag av purinproteiner.
Använd gärna hårmineralanalys för att utvärdera blystatus och se om du har tillräckligt med mineral för att skydda dig för blyexponering. Det visar hur mycket bly som cirkulerar i kroppen under flera månaders tid. Det kan krävas flera analyser och flera månader av kelering för att bly ska visa sig i en hårmineralanalys.

En genetisk analys, en avgiftningsprofil (detoxification profile) visar om du har genetiska mutationer i P 450 enzymsystemet som drabbar din förmåga att avgifta tungmetaller. En leverfunktionsanalys och ett tarmpermeabilitetstest visar om levern gör ett tillräckligt bra arbete med avgiftning och om du drabbas av tarmpermeabilitetsproblem. Jonat, friradikalproducerande bly kan testas med IHMT-test, se kapitlet om Diagnostik.

Exempel på studier, referenser

Yrkesexposition
Av 1 300 yrkesarbetande personer hade 30 procent förhöjda blyvärden i blodet (> 1,2 umol/l, vilket bör rapporteras). Över 80 procent av dessa hade en klar yrkesexposition t.ex. i blysmältverk, batteritillverkning, i byggnadsindustrin m.m.
Maizlish N. et al. “Elevated Blood in California Adults 1987: Results of State Wide Surveillance Program Based on Laboratory Reports”. Am J Publ Health, 1990;80:8:931–4.

Intelligens
130 av 270 personer studerades som barn mellan åren 1975 och 1978 och följdes upp 1990. Undersökningarna visade, trots i övrigt flera normala testresultat, att höga blynivåer ökade risken för sämre skolresultat, för tidigt avslutad skolgång, beteendemässiga störningar och vissa lättare motoriska funktionsnedsättningar.
Needleman HL. et al. “The Long-Term Effects of Exposure to Low Doses of Lead in Childhood: An Eleven Year Follow-up”.
N Eng J Med, 1990;322:2:83–8.

Lågdosexponering
Denna artikel tar upp det faktum att vi i dag inte vet hur lågdosexponeringar av bly i foster- och småbarnsperioden påverkar den utvecklande hjärnan. Men även det verkar kunna ge kognitiva skador
(se föregående artikel). Detta borde enligt artikelförfattarna leda till långtgående konsekvenser på flera områden.
Lee WR. et al. “Low Level Exposure to Lead: The Evidence of Harm Accumulates”. Brit Med J, 1990;15;301:504–6.

Störd kalciummetabolism
Studien visar på förhöjda nivåer bly hos 86 yrkesexponerade jämfört med 51 kontrollpersoner. Hemoglobin och kalciumnivåer var lägre och kopparnivåer högre i serum hos de blyexponerade, vilket är tecken på endokrin aktivitet i njurarna, som är ett målorgan för bly.
Anetor J. et al. ”Decreased total and ionized calcium levels and haematological indices in occupational lead exposure as evidence of the endocrine disruptive effect of lead”. IJOEM, 2005;9:1:15–21.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Kvinna springer

Ny uppslagsbok i nutrition för idrottare

Hälsa

Näringsmedicinska Uppslagsboken brukar kallas för hälsobranschens okrönta näringsbibel. Nu släpps uppföljaren: ”Snabbare, friskare, starkare med integrativ idrottsmedicin”. Denna gång ligger dock fokus på träning och sportsnutrition. "Boken är menad att hjälpa personer få ut mesta möjliga av sin träning och handlar om hur man genom rätt kost och näring kan maximera styrka, prestation och uthållighet - och dessutom bli en friskare idrottsutövare", säger författaren Peter Wilhelmsson till Kurera.

Jordbruk

Sveriges vanligaste bekämpningsmedel återkallas

Eko/miljö

Nu återkallas godkännanden för ogräsmedel som innehåller glyfosat och tillsatsämnet talgamin. Samtidigt skärps reglerna för vilka växtskyddsmedel som får användas av konsumenter utan krav på utbildning. Syftet är att minska hälsoriskerna och bidra till en giftfri vardag, skriver Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Proteinplättar

Proteinplättar med banan

Frukost/mellanmål

Gillar du plättar men undviker det för att du tänker att det bara är snabb energi och tomma kalorier? Då kan du tänka om nu. Här är ett superenkelt recept på riktigt goda, inte alls onyttiga, proteinplättar.

Stor gräshoppa sitter i på mun som gapar

Maskar och insekter – framtidens mat! Spås ha slagit igenom inom två år

Trendspaning

Kan vi locka med en gräshoppssallad eller en soppa med larver? Inte? Bäst du vänjer dig för snart kan sådana frågor vara verklighet. Ska vi fortsättningsvis lyckas tillhandahålla tillräckligt med mat för världens växande medelklass finns ett behov av alternativa proteinkällor, menar alltfler experter. Ett faktum som gjort att intresset för industriell insektsproduktion stigit i Europa. Redan nu är den första insektsfarmen i stor skala på gång – i grannlandet Danmark.

Isabel Boltenstern

Isabel Boltenstern om att vara ung, framgångsrik – och utbränd

Intervju

Isabel Boltenstern är 25 år och framgångsrik i en bransch där få kvinnor lyckas: Sportjournalistik. Hon är också populär "YouTubare". Men – hösten 2014 tappade hon plötsligt fotfästet och bara 23 år gammal blev hon sjukskriven för utmattningssyndrom. "Det är inte en diagnos du är skyddad mot bara för att du är ung. I samhället är det många krafter som skuldbelägger oss. Till exempel en tryckande arbetsmoral och ett ständigt driv efter att vara lyckad", säger hon till Kurera.

Skärmdump svt nyheter

Hälsobutiker bryter mot lagen

Politik

Svensk lagstiftning har tydliga gränser för vad som får sägas vid marknadsföring av produkter som ska hjälpa mot sjukdomar. Att till exempel säga att gurkmeja, kokosolja och olika naturmedel hjälper mot Alzheimers får man inte. I praktiken får en försäljare inte påstå att någonting som säljs i en hälsokostbutik hjälper mot svåra sjukdomar. Men när SVT gick ut med dold kamera för att kontrollera hur väl butikerna följer lagen var det just vad flera av dem gjorde.

Omega-3-kapslar på tallrik

Därför är omega-3 bra för hjärtat

Hälsa

Hjärt- och kärlsjukdomar är den överlägset främsta dödsorsaken i västvärlden och man söker ständigt efter sätt att förebygga dem. Att tillföra mer av fettsyran omega-3 är ett smart sätt att skydda sitt hjärta har det visat sig. Här får du veta mer.

Kvinna ligger och sover gott

Trött på att ligga sömnlös? Här är 5 naturliga knep för bättre sömn

Naturlig hälsa

Är du egentligen en glad och härlig person men tillfälligt energilös på grund av sömnproblem? Du är inte ensam. Ofrivillig sömnbrist är vanligare än många tror och en god nattsömn gör enorm skillnad för den upplevda livskvaliteten. Men – många räds att ta hjälp på grund av att läkemedel kan vara vanebildande och medföra dåsighet dagen efter. Många lider dock i onödan, för det finns naturlig hjälp du inte blir beroende av. Här är några knep som hjälper vid sömnbesvär.

Manshänder med starka naglar

Starkare naglar med mineraler

Naturlig hälsa

Under tre år led 62-åriga Shirzad Kalhori av tunna naglar som bröts av och blödde. Efter att av sin fru och döttrar blivit tipsad om ett näringstillskott såg han förbättring på två månader – och idag är naglarna starkare än någonsin.

Denise Lopez

En tuff värld som kan knäcka de flesta

Krönikan

Att vara artist och lite offentlig så där är ingen dans på rosor, om nu någon trodde det. Det är en tämligen hård och ytlig värld och inte särskilt förlåtande. Jante råder än hårdare här och folk tycker väldigt mycket. Tro mig, jag vet. Den här branschen har varit nära att ta knäcken av mig. Men så kom jag på bättre tankar.

Dvärgpalmen sågpalmetto och dess bär

Sågpalmetto – ett naturligt knep vid godartad prostataförstoring

Hälsa

Med stigande ålder är en godartad förstoring av prostatakörteln snarare regel än undantag för män. En förstorad prostata är oftast inget farligt men kan innebära att man behöver kissa oftare, inte minst nattetid samt svårigheter att tömma blåsan helt. Det kan även störa samlivet. Traditionell behandling innebär ofta biverkningar som erektionsproblem, vilket gör att många män undviker att söka hjälp. Men – det finns ett enkelt och helt naturligt knep du med prostatabesvär bör känna till: Sågpalmetto.

Medelålders man i vit skjorta tar sig för pannan som han glömt något

Så får du bättre minne – 9 tips!

Allmänt

Upplever du att ditt minne allt oftare sviker dig? Stress, överstimulans, åldrande. Orsakerna kan vara många. Men det finns hjälp att få – och det är mindre avancerat än du tror. Här är nio knep som förbättrar ditt minne.

Kvinna 45 plus blickar ut över sjö

Klimakteriet – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

Hälsa

Klimakteriet firas med en egen dag. Den 18:e oktober varje år inträffar internationella klimakteriedagen. Den finns bland annat för att ämnet, genom att uppmärksammas, har större chans att få anslag till forskning och medicinskt stöd – men även för att klimakteriet behöver komma upp i ljuset då ämnet fortfarande är enormt tabu och något kvinnor lider av och skäms över i det tysta. Trots att hälften av världens befolkning någon gång kommer att drabbas vet få ens vilka symtomen är – eller vilken hjälp som finns. Det försöker Kurera råda bot på här.

Kvinna håller sig om sitt ben som om smärta

Reumatikerförbundet: Många med värk experimenterar med starka läkemedel

Värk

Tiotusentals personer i Sverige lider av smärtor som tyder på ledsjukdomen artros, men av dessa har många ännu inte fått diagnosen. Mörkertalet tros vara stort, likaså antalet som inte vet hur de kan bli av med smärta och besvär. "Det är bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen och bland dem med symtom finns ett flertal som använder opiater och beroendeframkallande smärtläkemedel. Det är en varningssignal som sjukvården måste ta på allvar", säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, som även poängterar att det råder omfattande brister inom vården när det gäller rådgivning kring diagnosen.

Potatisar på jord

Ny skräddarsydd GMO-potatis får odlas utan särskilt GMO-tillstånd

Eko/miljö

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en industripotatis som kan ersätta den EU-förbjudna GMO-potatisen Amflora, som stoppades 2012 – trots att den nya potatissorten har samma egenskap. Skillnaden ligger i den genmodifieringsteknik som använts. På grund av att den inte lämnar kvar några främmande gener klassas tekniken inte som GMO och därför krävs heller inga särskilda GMO-tillstånd för odling.

Paradisets grönsakshörna Södermalm

Paradiset expanderar!

Kost

Glada nyheter: Nu ska fler få chansen att uppleva himmelriket. Paradiset växer nämligen så det knakar! När Stockholmsbaserade Paradiset sommaren 2015 öppnade klev de rakt in på platsen som Skandinaviens största ekolivsmedelsbutik. Marknaden jublade. Nu öppnar de snart sin tredje butik men nöjer sig inte där. Målet är 20 butiker – inom bara fem år.

Deppig man sitter i sängen med huvudet i handen

Erektionsproblem? Här är knepet som hjälper 7 av 10

Naturlig hälsa

Nedsatt lust och sexuell funktion hos män är vanligare än man tror. Hälften av alla svenska män över 40 år har erektionsproblem och närmare 20 procent av alla män över 50 år klarar inte av att genomföra ett samlag. Stress, rökning, diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska problem är ofta orsaken. Vetenskapliga studier visar att det finns hjälp att få.

naglar

Tre frågor och svar om nagelhälsa

Skönhet

Vad beror tunna naglar som skivar sig på? Går det att äta sig till starkare naglar - och i så fall hur? Och vad säger våra naglar egentligen om vår hälsa? Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på några frågor om nagelhälsa.

Salt kommer ur ett uppochnedvänt saltkar mot svart bakgrund

Jerry Brännmyr svarar professorerna: ”WASH hjälper läkemedelsbolag att tjäna CASH”

Replik

Saltdebatten fortsätter. Den 11 oktober publicerades krönikan ”För lite salt ger dig högt blodtryck” där krönikören skrev att salt inte höjer blodtrycket som många tror utan att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och menade att Jerry Brännmyr har fel i sin krönika. Läs deras replik här. Här replikerar Jerry Brännmyr i sin tur de två professorerna.

ägg

Äggets dag – en dag för att hylla ägg som livsmedel

Kost

Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som uppmärksammas i över 80 länder runt om i världen, en dag har firats runt om i världen sedan 1996. Bakom den internationella dagen, World Egg Day, står organisationen International Egg Commission som vill fira ägget för att det är ett fantastiskt livsmedel, med bra näringsinnehåll, som är prisvärt och kan mätta många magar, skriver branschorganisationen Svenska Ägg i ett pressmeddelande.

hjärtformad trästam

Fem hjärtliga fakta

Hälsa

Så länge hjärtat slår lever vi. Men mer då? Vad vet du egentligen om ditt hjärta, sådant det sysselsätter sig med - och varför? Här är fem saker du (troligen) inte visste om hjärthälsa.