Fosfor är ett mycket viktigt ämne för skelettet men förekommer i alltför stora mängder i modern husmanskost, speciellt om man äter mycket kött och dricker läsk. Kött, kyckling, fisk, nötter och frön samt hela sädeskorn innehåller mycket fosfor.

Fosfor (P)

Historik
1669 destillerar Brand fosfor från urin.
1817 påvisar Vauquelin fosfor i djurlipider.
1906 bevisar Harden och Young att glukosfosforbindningen är mycket aktiv.
1931 isolerar Lohman ATP (adenosintrifosfat) från muskler.
1937 beskrev Krebs TCA (trikarboxylsyra)cykeln (citronsyracykeln= Krebs cykel) för produktion av ATP.
1954 upptäcker Arnon och Frenkel fotosyntetisk fosforylisering.

Kemi
Ca 70 procent av den fosfor som finns i maten absorberas av kroppen. Denna absorption kan förhindras av ett alltför stort järnintag som formar olösliga fosfater i tarmen samt överskott/utsöndring av binjurehormoner, PTH, kortison och östrogen. Fosfor finns lagrad i stora mängder i kroppen – näst störst mängd av alla mineral. Ca 80 procent lagras i skelettet och tänderna, 20 procent i blodet och kroppens vävnad. Det finns 12 g fosfor i varje kilo fettfri vävnad. Ca 85 procent av den fosforn finns som oorganiskt kalciumfosfat i förhållande 2:1 jämfört med fosfor i benvävnad och tänder. I blodplasma finns 3,5 mg fosfor/100 ml vilket är ca hälften av den mängd kalcium som finns. Det finns 30–45 mg fosfor per 100 ml helblod och 3,5 mg per 100 ml blodplasma. Nivåerna behålls genom reabsorption i njurarna och denna nivå står i relation till koncentrationer av kalcium och fosfor i blodplasma, PTH och D3-vitamin.
Kalcium/fosforförhållandet i skelettet är 2:1
” ” i kött är det 1:20
” ” i vitt mjöl är det 1:4
” ” i en genomsnittskost är det 1:3–4
Ett adekvat Ca: P kvot är allt ifrån 2:1 till 1:1.

Funktion
Fosfor är ett mycket viktigt ämne för skelettet men förekommer i alltför stora mängder i modern husmanskost, speciellt om man äter mycket kött och dricker läsk. Kött, kyckling, fisk, nötter och frön samt hela sädeskorn innehåller mycket fosfor. Användning av fosfor förekommer också inom modernt jordbruk. Dessutom tillsätts fosfor i raffinerad mat för att förbättra smaken och reglera produktens surhetsgrad. Detta leder till obalans mellan fosfor och kalcium.

 

Fosfor är en del av cellernas struktur även i de mjuka vävnaderna. Fosfor är även en del av nukleinsyrorna som bildar den genetiska koden i alla celler och därmed viktig för tillväxt, reparation och upprätthållande av alla kroppsvävnader samt för proteinsyntesen. Fosfor hjälper kalcium att fästa sig vid proteinmatrisen i skelettet. Fosfor ingår som komponent i ATP (adenosintrifosfat), ADP (adenosindifosfat) och AMP (adenosinmonofosfat). Den är nödvändig i energiproduktion samt energitransport och spelar en viktig roll i fosforylering av monosackarider för energi. Fosfor möjliggör för näringsämnen att passera genom cellmembranen eller att transporteras i blodet.

Fosfor binder magnesium och gör det otillgängligt för kroppen. För stora mängder fosfor stimulerar därmed överskottsproduktion av PTH (bisköldkörtelhormonet som urkalkar skelettet). Adekvat mängd fosfor stöder en stark benstomme medan överskott av fosfor urkalkar skelettet. Vid förhöjda fosforhalter i blodet skickar bisköldkörtlarna bud till skelettet: ”Vi behöver mer kalcium”. Då frigörs kalcium som lagrats i skelettet för att fylla på det akuta behovet. Förhållandet mellan kalcium och fosfor är viktigare för skelettets hälsa än enbart kalcium. Fosfor tillsammans med kalcium är viktiga för reglering av kroppens ph balans.
Många enzymer och B-vitaminer aktiveras av fosfor. Utan fosfor kan inte B1, B2 eller B3 utnyttjas av kroppen. Dessutom behövs fosfor för omsättningen av kolhydrater, protein, fett och oxidativ fosforylering som leder till ATP-produktion.

Fosfolipider, såsom lecitin, innehåller fosfor och lipider som ansvarar för näringstransport till och från cellerna. Fosfolipider bidrar till förmedling av nervimpulser i kroppen. Fosfor bidrar också till reglering av kroppens syra-/basbalans.

Kalcium och fosfor är beroende av varandra. Förändringar hos det ena mineralet återspeglas snabbt hos det andra. Njurarnas uppgift är att hålla jämn balans mellan fosfor och kalcium och se till att det finns en adekvat fosfornivå för kroppens alla biologiska behov. Denna nivå regleras först och främst genom hormonerna, parathormon (PTH) och calcitriol (D-vitamin) samt utsöndringen av fosfor i urinen.
I kulturer där kosten är naturligt låg på fett och protein och där dessutom fosfornivån är låg i förhållande till kalcium har vegetarianer och människor sällan besvär med osteoporos.

Bristsjukdomar
Brist på fosfor uppstår främst vid saltsyrebrist eller stora överskott av kalcium. Fosforbrist är ovanligt eftersom maten innehåller mer fosfor än kalcium, speciellt i modern husmanskost.
Symtom på fosfatbrist i centrala nervsystemet: trötthet, krypningar, tremor, kramper, muskelförlamning, svaghet och pareser. Andra symtom på fosforbrist är kräkningar, dålig aptit, smärtor i benstommen, depression, och osteomalacia.

Fosforbrist har rapporterats hos kor vars foder innehåller höga halter av kalcium- och låga av fosfor. De symtom korna led av var bl.a. anorexi, svaghet, stelhet och svag benstomme. Liknande symtom har utvecklats hos människor genom långvarigt intag av antacida som innebär att fosfaterna inte kan absorberas.

Ökad risk för att utveckla brister
Människor som äter en kalorifattig kost, alkoholister, människor som lider av en katabolisk sjukdom eller nedbrytningssjukdom, kronisk användning av antacida, exponering för höga nivåer av aluminium genom t.ex. kokkärl, deodorant, m.m. Personer över 55 år, för tidigt födda barn, folk med njur- eller leversjukdomar, brist på D-vitamin, megadosering av D-vitamin och kalcium.

Terapeutisk användning
• artrit
• hämmad tillväxt hos barn
• cancer, kolit, aptitlöshet
• värk i benstommen
• osteomalaki
• muskelskakningar och idrottsutövande.

Läsk innehåller ca 500 mg fosfor per dryck. Fosforsyra används som konserveringsmedel.

Det förekommer en mycket större risk att få för mycket fosfor än för lite i en modern kost, speciellt om man äter kött varje dag, samt dricker läsk. Tillsatser i mat och halvfabrikat bidrar också till fosfor i överskott och därmed till störd Ca: P ratio. Kalcium och fosfor finns i lämplig kvot (1:1) i mjölk.
I kött finns det mycket mer fosfor än kalcium. I grönsaker skiljer sig inte mängden, som i rotfrukter och broccoli, men det finns mer fosfor i frön och mer kalcium i bladgrönsaker. Ett för högt intag av fosfor minskar upptag av kalcium, järn och magnesium.

Dosering
RDI: 800 mg uppnås lätt genom kosten.
Barn 0–6 månader 240 mg; 6 månader–1 år 360 mg; 1–10 år 800 mg; 11–18 år 1 200 mg.
Vuxna över 18 år 800 mg; under graviditet och amning + 1 250 mg.
ODI: Det finns mycket sällan behov av tillskott.
TDI: 0–2 000 mg. Det finns mycket sällan behov av tillskott.
Idrottsmän kan inta kalciumfosfat vid hårt idrottsutövande. Den vanligaste extrakälla av fosfor man får via tillskott är i form av kalciumfosfat som används som fyllnadsmaterial i kosttillskottstillverkning. Man får i sig en del fosfor även vid intag av lecitin, fosfatidylkolin, fosfatidyl och serin.

Toxiska doser
Överkonsumtion av fosfor är vanligt hos de som äter en kost rik på kött och raffinerad mat samt dricker läsk. Detta rubbar kalcium/fosforbalansen och leder till bl.a. urkalkning av skelettet. Vid hyperfosfatemi, hyperkalcemi, hyperkalimi är det kontraindikerat att ge fosfor. Toxiska effekter och symptom kan uppträda efter intag av mer än 4 000 mg per dag.

Toxiska reaktioner
Andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, slaganfall, koma. De vanligaste biverkningarna som kommer av användning av för mycket fosforsalter är diarré, illamående, kräkning, magsmärta och på lång sikt benskörhet.

Interaktion med läkemedel
Positiv interaktion/ökat behov av tillskott med: analgetika, antacida medel, antiepileptika, antikoagulantia, bronkdilaterande medel, diuretika, hjärtglykosider, kolesterol- och triglyceridsänkande medel, laxantia, medel som påverkar renin-angiotensinsystemet.

Interaktion med näringsämnen
Intag av fosforsalter minskar upptaget av zink.

Beredningsformer
Tillskott av lecitin eller fosfatidylkolin är ett sätt att öka fosforintaget vid sällsynta brister.

Absorptionsbefrämjande ämnen
Vitaminer: B6, D. Mineral: Na, K, Ca, Fe, Mn,

Synergister
Mineral: Ca, Mg, Fe, Na, K, Se.

Antagonister
Vitaminer: D. Mineral: Ca, Fe, Cu, Mn, Mg, Zn

Analysmetoder och mätmetoder
Hårmineralanalys
Många anser att hårmineralanalysvärden av fosfor inte har samband med fosforomsättningen eller intag av fosfor genom kosten. Min uppfattning är dock att det visar mängden fosfor som lagras i kroppens vävnad om inte lagringsprocessen störs av tungmetallsförgiftning. Vid förhöjda fosforvärden, analysera njurfunktionen och vid låga värden analysera leverfunktionen. Låga fosforvärden kan indikera nedsatt matsmältning samt behov av saltsyratillskott.

Blodanalys
Plasmafosfat regleras främst genom utsöndring från njurarna. Låga fosforvärden i serum kan bl. a. leda till låg saltsyraproduktion, förhöjd binjure eller biskölkörtelfunktion och hyperinsulism. Förändringar av serumfosfat påverkar njurarnas utsöndring av kalcium. Kalcium: fosforkvot i serum bör vara 1-2:1.

Exempel på studier, referenser

Benförlust och fosfor
Konsumtionen av fosfor är i USA relativt hög jämfört med kalciumintaget. Högt fosforintag kombinerat med lågt kalciumintag kan leda till ökad urkalkning av skelettet som leder till minskad benmängd, kalciuminlagringar i mjukvävnad, minskad syntes av D-vitaminets aktiva nedbrytningsprocesser och överproduktion av bisköldkörtelhormoner. Rikligt med fosfor finns i mjölk och säd, men i dessa födoämnen finns även mycket kalcium. Kött, fågel och fisk innehåller relativt mycket fosfor men lite kalcium.
Calvo MS. et al. ”Changing Phosphorus Content of the US Diet: Potential For Adverse Effects on Bone”. J Nutr, 1996;126:1168S-80S.


Skriv ut artikel


Omega-3-kapslar på tallrik

Därför är omega-3 bra för hjärtat

Hälsa

Hjärt- och kärlsjukdomar är den överlägset främsta dödsorsaken i västvärlden och man söker ständigt efter sätt att förebygga dem. Att tillföra mer av fettsyran omega-3 är ett smart sätt att skydda sitt hjärta har det visat sig. Här får du veta mer.

Kvinna ligger och sover gott

Trött på att ligga sömnlös? Här är 5 naturliga knep för bättre sömn

Naturlig hälsa

Är du egentligen en glad och härlig person men tillfälligt energilös på grund av sömnproblem? Du är inte ensam. Ofrivillig sömnbrist är vanligare än många tror och en god nattsömn gör enorm skillnad för den upplevda livskvaliteten. Men – många räds att ta hjälp på grund av att läkemedel kan vara vanebildande och medföra dåsighet dagen efter. Många lider dock i onödan, för det finns naturlig hjälp du inte blir beroende av. Här är några knep som hjälper vid sömnbesvär.

Manshänder med starka naglar

Starkare naglar med mineraler

Naturlig hälsa

Under tre år led 62-åriga Shirzad Kalhori av tunna naglar som bröts av och blödde. Efter att av sin fru och döttrar blivit tipsad om ett näringstillskott såg han förbättring på två månader – och idag är naglarna starkare än någonsin.

Denise Lopez

En tuff värld som kan knäcka de flesta

Krönikan

Att vara artist och lite offentlig så där är ingen dans på rosor, om nu någon trodde det. Det är en tämligen hård och ytlig värld och inte särskilt förlåtande. Jante råder än hårdare här och folk tycker väldigt mycket. Tro mig, jag vet. Den här branschen har varit nära att ta knäcken av mig. Men så kom jag på bättre tankar.

Dvärgpalmen sågpalmetto och dess bär

Sågpalmetto – ett naturligt knep vid godartad prostataförstoring

Hälsa

Med stigande ålder är en godartad förstoring av prostatakörteln snarare regel än undantag för män. En förstorad prostata är oftast inget farligt men kan innebära att man behöver kissa oftare, inte minst nattetid samt svårigheter att tömma blåsan helt. Det kan även störa samlivet. Traditionell behandling innebär ofta biverkningar som erektionsproblem, vilket gör att många män undviker att söka hjälp. Men – det finns ett enkelt och helt naturligt knep du med prostatabesvär bör känna till: Sågpalmetto.

Medelålders man i vit skjorta tar sig för pannan som han glömt något

Så får du bättre minne – 9 tips!

Allmänt

Upplever du att ditt minne allt oftare sviker dig? Stress, överstimulans, åldrande. Orsakerna kan vara många. Men det finns hjälp att få – och det är mindre avancerat än du tror. Här är nio knep som förbättrar ditt minne.

Kvinna 45 plus blickar ut över sjö

Klimakteriet – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

Hälsa

Klimakteriet firas med en egen dag. Den 18:e oktober varje år inträffar internationella klimakteriedagen. Den finns bland annat för att ämnet, genom att uppmärksammas, har större chans att få anslag till forskning och medicinskt stöd – men även för att klimakteriet behöver komma upp i ljuset då ämnet fortfarande är enormt tabu och något kvinnor lider av och skäms över i det tysta. Trots att hälften av världens befolkning någon gång kommer att drabbas vet få ens vilka symtomen är – eller vilken hjälp som finns. Det försöker Kurera råda bot på här.

Kvinna håller sig om sitt ben som om smärta

Reumatikerförbundet: Många med värk experimenterar med starka läkemedel

Värk

Tiotusentals personer i Sverige lider av smärtor som tyder på ledsjukdomen artros, men av dessa har många ännu inte fått diagnosen. Mörkertalet tros vara stort, likaså antalet som inte vet hur de kan bli av med smärta och besvär. "Det är bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen och bland dem med symtom finns ett flertal som använder opiater och beroendeframkallande smärtläkemedel. Det är en varningssignal som sjukvården måste ta på allvar", säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, som även poängterar att det råder omfattande brister inom vården när det gäller rådgivning kring diagnosen.

Potatisar på jord

Ny skräddarsydd GMO-potatis får odlas utan särskilt GMO-tillstånd

Eko/miljö

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en industripotatis som kan ersätta den EU-förbjudna GMO-potatisen Amflora, som stoppades 2012 – trots att den nya potatissorten har samma egenskap. Skillnaden ligger i den genmodifieringsteknik som använts. På grund av att den inte lämnar kvar några främmande gener klassas tekniken inte som GMO och därför krävs heller inga särskilda GMO-tillstånd för odling.

Paradisets grönsakshörna Södermalm

Paradiset expanderar!

Kost

Glada nyheter: Nu ska fler få chansen att uppleva himmelriket. Paradiset växer nämligen så det knakar! När Stockholmsbaserade Paradiset sommaren 2015 öppnade klev de rakt in på platsen som Skandinaviens största ekolivsmedelsbutik. Marknaden jublade. Nu öppnar de snart sin tredje butik men nöjer sig inte där. Målet är 20 butiker – inom bara fem år.

Deppig man sitter i sängen med huvudet i handen

Erektionsproblem? Här är knepet som hjälper 7 av 10

Naturlig hälsa

Nedsatt lust och sexuell funktion hos män är vanligare än man tror. Hälften av alla svenska män över 40 år har erektionsproblem och närmare 20 procent av alla män över 50 år klarar inte av att genomföra ett samlag. Stress, rökning, diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska problem är ofta orsaken. Vetenskapliga studier visar att det finns hjälp att få.

naglar

Tre frågor och svar om nagelhälsa

Skönhet

Vad beror tunna naglar som skivar sig på? Går det att äta sig till starkare naglar - och i så fall hur? Och vad säger våra naglar egentligen om vår hälsa? Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på några frågor om nagelhälsa.

Salt kommer ur ett uppochnedvänt saltkar mot svart bakgrund

Jerry Brännmyr svarar professorerna: ”WASH hjälper läkemedelsbolag att tjäna CASH”

Replik

Saltdebatten fortsätter. Den 11 oktober publicerades krönikan ”För lite salt ger dig högt blodtryck” där krönikören skrev att salt inte höjer blodtrycket som många tror utan att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och menade att Jerry Brännmyr har fel i sin krönika. Läs deras replik här. Här replikerar Jerry Brännmyr i sin tur de två professorerna.

ägg

Äggets dag – en dag för att hylla ägg som livsmedel

Kost

Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som uppmärksammas i över 80 länder runt om i världen, en dag har firats runt om i världen sedan 1996. Bakom den internationella dagen, World Egg Day, står organisationen International Egg Commission som vill fira ägget för att det är ett fantastiskt livsmedel, med bra näringsinnehåll, som är prisvärt och kan mätta många magar, skriver branschorganisationen Svenska Ägg i ett pressmeddelande.

hjärtformad trästam

Fem hjärtliga fakta

Hälsa

Så länge hjärtat slår lever vi. Men mer då? Vad vet du egentligen om ditt hjärta, sådant det sysselsätter sig med - och varför? Här är fem saker du (troligen) inte visste om hjärthälsa.

ägg

Livsmedelsverket: Dioxinhalten i ekologiska ägg behöver sänkas

Eko/miljö

Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Nu uppmanar Livsmedelsverket branschen att undersöka vad detta beror på och vidta åtgärder. "Något måste göras för att minska halterna", skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på onsdagen. Branschorganisationen Svenska Ägg svarar med att starta utredning – samt minska andelen fiskmjöl i fodret.

Saltprodukter på bord

Professorernas svar på Jerry Brännmyrs krönika om saltets effekt på blodtrycket

Replik

Den 11 oktober publicerade Kurera krönikan "För lite salt ger dig högt blodtryck" där krönikören Jerry Brännmyr skrev om salt ur en kontroversiell synvinkel där han menade att salt inte höjer blodtrycket och att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och ville replikera, då de menar att Jerry Brännmyr i sin krönika är ute och cyklar. Här är deras svar.

Litet barn i bil gör blä grimas

Nu föreslås svenskt förbud mot rökning i fordon med barn

Gravid/barn

Rökförbud när du kör med barn i bilen har redan blivit verklighet i flera andra länder. Nu kan det bli verklighet i Sverige. I alla fall om riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) får som hon vill. "Friheten för vuxna att kunna röka i sin bil tillsammans med barn kan inte anses vara viktigare än barns hälsa", skriver hon i en motion till riksdagen.

tjej ligger på säng i mörkt rum

Få bättre mental hälsa naturligt

Mental hälsa

Varje år den 10 oktober inträffar Världsdagen för mental hälsa, en dag instiftad av FN. Med anledning av det vill Kurera passa på att belysa att enligt siffror från Socialstyrelsen äter fler än 1,6 miljoner personer i Sverige, omkring 17 procent av befolkningen, psykofarmaka - det vill säga läkemedel som riktar sig mot psyket. Men - behövs verkligen alltid läkemedel - eller finns det andra alternativ, och i så fall vilka?

Bi sitter på vit blomma

7 tillfällen då bidrottningsgelé hjälper

Gravid/barn

De flesta kvinnor har hormoner som åker bergochdalbana under livet. Symtom kan innebära allt från depression och minskad livslust, till minskad sexlust, oförmåga att hålla sitt humör i schack, nattliga svettningar, torra slemhinnor och försämrad förbränning. Ett naturligt sätt att förbättra sin hormonstatus är via fytoöstrogenrika livsmedel och bidrottningsgelé. Här får du veta mer.