Kvicksilver (Hg)

Historik
I ca 4000 år har Kina, Tibet och Indien använt kvicksilver inom medicinen. Under romartiden använde man kvicksilver i bl.a. kosmetika. Under medeltiden använde man kvicksilver mot  syfilis.1750-1850 använde man kvicksilver flitigt inom hattindustrin. 1843 kom förbud för tandläkare att använda kvicksilver i amalgamfyllningar. 1859 Amerikanska tandläkarförbundet rekommenderar användning av amalgam och anser det vara ett säkert material. 1900-talet används kvicksilver flitigt i vaccinationer, amalgamfyllningar och batterier. Från 1970-talet till nutid har det förekommit livliga diskussioner kring användandet av amalgam i vaccinationer och amalgam. Under 1990- och 2000-talet har intressegrupper, medier, myndigheter och beslutsfattare sett till att användning av kvicksilver successivt minskat.

Kemi
Organiskt och oorganiskt kvicksilver kan uppträda som salter. Både oorganiska och organiska kvicksilverföreningar är cytotoxiska i väldigt små koncentrationer. Organiska former består av:
metyl-, etyl-, alkyl- och fenylkvicksilver. Av de organiska föreningarna är metylkvicksilver och etylkvicksilver giftigare än fenylkvicksilver. Dessa alkylformer kan orsaka permanenta organiska skador i hjärnan.

Metabolism
När kvicksilver binder sig till cellmembranen ökar kaliumpermeabiliteten och glukostransporten förhindras. Ett antal njurvävnadsenzymer hindras av oorganiskt kvicksilver. Kvicksilver binder sig till fritt cystein och tiolgrupper av serum- och vävnadsproteiner samt alla enzymer med svavelbärande aminosyror och interagerar med GABA-receptorer, vilket förklarar kvicksilvrets starka neurotoxicitet.

 

Toxiska symtom
Reaktioner vid akutförgiftning: törst, magsmärtor, kräkning, metallsmak i munnen, diarré, ökad salivutsöndring, feber, hosta, illamående.

Mindre allvarliga symtom på kvicksilverförgiftning: sömnlöshet, yrsel, onormal trötthet, allmän svaghet, depression, skakningar, aptitlös¬het, minnesluckor, nervositet, skygghet, huvud-värk, koordinationssvårigheter, dermatit (hudinflammation), erethism (pink disease), känslolöshet, domningar och förlamnings¬känslor, stickningar eller krypningar i läppar och fötter, förlust av syn och hörsel (tillfällig) samt känslomässig instabi¬litet.

Neurologiska skador
Oxidativa skador i amygdala, hippokampus och hjärnstammen. Störd serotoninfrisättning och transport, störd dopaminmetabolism samt förhöjt adrenalin/noradrenalin, störd kalciumhomeostas p.g.a. skador på mitokondrier.

Immunologiska skador
Inducerar autoimmuna antikroppar, hämmar T-, B- och NK-celler, ökar risk för virusinfektion, interfererar med cytokiner, metylkvicksilver, hämmar makrofager. Det ökar deposition av immunkomplex i njurarna, kan vara en av orsakerna till exempelvis SLE och andra reumatoida och autoimmuna sjukdomar.

Gastrointestinala
Skadar endotelceller och mikrovilli, gynnar dysbios, bl.a. tillväxt av Helicobakter pylori och candida. Överskott av candidasvamp kan bidra till metylering av kvicksilver och avsevärt öka skadan av kvicksilver i kroppen.

Lever
Försämrar avgiftningen, nedsätter reglering av cystein, skapar svaveloxidation och minskar glutationvärden.

Annan negativ påverkan
Bidrar eller orsakar kardiovaskulära sjukdomar, miljösjukdomar, autism, Alzheimers, demens, endokrin dysfunktion, njurskador, sköldkörtelstörningar, kronisk trötthet, fibromyalgi, autoimmuna sjukdomar som SLE.

Toxicitetskällor
Skaldjur (hummer, krabba, musslor, ostron), förorenad fisk (haj, svärdfisk, hälleflundra, tonfisk), plast, salvor, trycksvärta, vissa vattenbaserade färger, bekämpningsmedel som innehåller kvicksilver och svampdödande medel, säd som behandlats med metylkvicksilver, ämnen från klor-alkaliindustrin (produktion av klor och lut), amalgam, ayurvediska kostillskott och örtmediciner. Arbetsplatser där man kalibrerar glasvaror, testar elektrisk utrustning, framställer organiska och oorganiska kvicksilverföreningar, artificiella juveler och lysrör. Pacemaker och hörapparater. Timerosal (kvicksilver) finns fortfarande i vacciner, ögon-, öron- och näsdroppar. Det kan även förekomma i salvor.

Luften innehåller en hel del kvicksilver p.g.a. bl.a. kvicksilverutsläpp från krematorier och koleldning från stålindustrin. Kvicksilver tillförs och ackumuleras i marken genom nederbörd. Vid sur markmiljö och vid markförstörande skogsbruk kan stora mängder kvicksilver frigöras och lakas ur till närbelägna sjöar, där det metyleras av mikroorganismer och sedan ackumuleras genom näringskedjan i fisk.

Metylkvicksilver: fisk och skaldjur.

Etylkvicksilver: timerosal, kontaktlinsvätska, tårvätskeersättning och vaccinationer.

Alkylkvicksilver: bekämpningsmedel.

Fenylkvicksilver: rostskyddsfärg, latexfärg.

Elemental metalliskt kvicksilver Hg0: amalgamfyllningar, gamla termometrar och barometrar, antika speglar, knappcellsbatterier, antiseptisk substans i läkemedel. Oorganiskt kvicksilver Hg1+, Hg2+: Dove tvål, Ajax skurpulver, kaustiksoda, hårfärgningsmedel m.fl.

Absorption och utsöndring
Graden av absorption och utsöndring av kvicksilver påverkas märkbart av den kemiska formen av ämnet. Metylkvicksilver absorberas lätt och ca 90 procent lagras för att sedan utsöndras långsamt. Oorganiskt kvicksilver absorberas bara till 50 procent och utsöndras snabbare. Kvicksilverångor absorberas med lätthet i lungorna och ca 80 procent av det lagras. Kvicksilver-förgiftning kan ske genom inandning av kvicksilverånga, absorberad kvicksilverånga, absorberat kvicksilver från tandamalgam eller upptagning via huden från kosmetika samt bekämp-ningsmedel. Väldigt lite är känt om utsöndringsmekanismen av kvicksilver hos människor.

Elementärt kvicksilver tas upp lättare och passerar med lätthet genom blod-hjärnbarriären och över placenta till fostret. Kvicksilver i jonform tas inte lika lätt upp av systemet som organiskt kvicksilver vilket nästan tas upp fullständigt i matsmältningskanalen och har stark affinitet till hjärnvävnad (metyl-Hg). Organiskt kvicksilver har varit orsak till epidemisk mental retardation hos barn som föds av starkt kvicksilverförgiftade kvinnor, t.ex. vid utsläppet i Minamatabukten i Japan.

Angreppsorgan
Centrala nervsystemet, lever och njurar.

Antagonister
Fe, S, Se, Zn, C-vitamin, liponsyra, B-vitaminkomplex, E-vitamin.

Kelering/avgiftning
DMPS, DMSA, glutation samt liponsyra är de ämnen som är bäst kelerande, som binder och för bort kvicksilver. Stöd med antioxidanter samt mineralerna zink och selen bör alltid intas vid kvicksilverkelering. Lyckligtvis binder selen både metylkvicksilver och oorganiskt kvicksilver samt ger ett skydd mot alla toxiska effekter av kvicksilver. Kelatiseringsterapi med EDTA (etylendiamin¬tetraättiksyra) är måttligt effektiv för att öka utsöndringen av kvick¬silver ur kroppen men är viktig för att det kelerar bly mycket effektivt som ofta är en synergist till kvicksilver och gör den mer toxisk.

Vid akut kvicksilverförgiftning med dimetylkvicksilver ska kelering användas med stor försiktighet eftersom en ökad metylering tillfälligt kan höja blodvärdena och öka halten kvicksilver i hjärnan, vilket kan leda till koma och slutligen döden. Kvicksilverförgiftning svarar långsamt på behandling. En förbättring av näringsstatushalten är nödvändig. Selen har en skyddande effekt mot kvicksilverförgiftning. Genom kosten kan man öka de svavelbärande aminosyrorna genom att äta bönor, ägg, lök och vitlök.

Kosttillskott med flera av följande: cystein, cystin, metionin, pektin, askorbinsyra, metionin, koriander, klorella, tokoferoler, kalcium, zink och selen rekommenderas. Järn rekommenderas endast efter labbtester som bekräftar järnbrist. Pektin och alginat erbjuder ett visst skydd mot oorganiskt kvicksilver men mycket lite mot metylkvicksilver. Vid Amalgamenheten användes C-vitamin i stora mängder intravenöst (17–20 g) samt B-vitaminkomplex, E-vitamin, natriumselenit samt i fall av konstaterad B12 brist i cerebrospinalvätska, vitamin B12 och folsyra.

Förmågan att metylera och utsöndra kvicksilver och andra tungmetaller är individuellt och varierar mycket, liksom även överkänslighet för metaller. Tandläkare och näringsterapeuter har också med framgång använt antioxidanter tillsammans med speciellt kombinerade näringsdrycker som stödjer leverns cytokrom P 450 avgiftningsfunktion för att ge stöd och avgiftning vid amalgamsanering.

En amalgamsanering bör göras av en tandläkare som är kunnig i hur man skyddar patienten och utför en sanering på rätt sätt och som har kunskap om bättre typ av tandlagningsmaterial. Det ska helst ske ett samarbete mellan en biologisk tandläkare och biologisk läkare, näringsterapeut eller naturläkare. En noggrant genomförd amalgamsanering behövs speciellt för personer som är förgiftade av eller överkänsliga mot kvicksilver. Innan sanering bör man förbättra hälsan med antioxidanter, mineralbalansering och milda avgiftningskurer. Efter saneringen bör man fortsätta med upprepade reningskurser i flera år för att successivt avgifta metaller och återställa sitt hälsotillstånd.

Analysmetoder
Förhöjda hårmineralanalysvärden tyder alltid på besvär med kvicksilver. Bristande och låga kvicksilvervärden i håret visar däremot inte att man inte har problem med kvicksilver eller kvicksilverförgiftning. Kvicksilver blockerar transportfunktioner för mineral som gör att hårmineralanalyser kan vara missvisande. Efter att man börjat med kvicksilveravgiftning förekommer det oftast förhöjda kvicksilvervärden vid analyser som kommer flera månader senare.

Kvicksilvertoxicitet stör transport och utsöndring av koppar. Hårmineralanalysen visar även om du har tillräckligt med mineral för att skydda dig mot kvicksilverexponering. Hårmineralanalysen speglar exponering av metylkvicksilver som skett under ca 12 veckor t.ex. genom fisk/skaldjur. Om det vid hårmineralanalys framkommer att kvicksilvernivåerna är signifikant förhöjda, bör detta därefter konfirmeras med en blodanalys. Kvicksilverinnehållet i blodet speglar endast den senaste tidens exponering under senaste 50–80 dagar medan hårets kvicksilverkoncentra¬tion indikerar ett förflutet, där man varit utsatt för en mera långvarig exponering. Kvicksilver i röda blodkroppar reflekterar bättre kroppens halt av kvicksilver än blodserummätningar. Det är mycket svårt att bedöma den totala förekomsten. Endast efter en provokation (urinanalys där man mäter kvicksilver i urin före och efter intag av t.ex. DMPS, DMSA, eller höga doser av C-vitamin och liponsyra) kan en mer rättvis bedömning göras.

Det är mycket vanligt att en kvicksilverförgiftad patient inte har höga mängder av kvicksilver i det första hårprovet. Det kommer fram högre värden oftast senare efter att avgiftningskuren är genomförd. Man kan främst ha en immunologisk reaktion mot kvicksilver istället för en toxikologisk reaktion. Det kan bäst utvärderas med Melisatest. Melisatest kan avslöja immunreaktioner mot kvicksilver och flera andra viktiga metaller. En Jeromemätare kan mäta mängden av kvicksilver ur ångan i munhålan, helst före och efter personen tuggat på ett tuggummi. En voltmätare kan mäta spänningskillnaden mellan olika metaller i munnen för att bekräfta misstankar om oral galvanism. En genetisk analys, en avgiftningsprofil (detoxification profile) visar om du har genetiska mutationer i P 450 enzymsystemet som drabbar din förmåga att avgifta tungmetaller. En leverfunktionsanalys och tarmpermeabilitetstest visar om levern gör ett tillräckligt bra arbete med avgiftning och om du drabbas av tarmpermeabilitets problem.

Jonat, friradikalproducerande kvicksilver kan testas med IHMT-test, se kapitlet om Diagnostik.

Exempel på studier

Förbättrad hälsa vid amalgamsanering
Studien vid amalgamenheten och sedermera Metallbiologiskt Centrum i Uppsala visar att hälsan och livskvaliteten förbättras vid korrekt utförd amalgamsanering.
Lindh U. et al. ”Removal of dental amalgam and other metal alloys supported by antioxidant therapy alleviates symtoms and improves quality of life in patients with amalgam-associated ill health”. Neuro Endocrinol Lett, 2002:23:5-6:459–82.

Amalgamsanering kan reducera, eller eliminera, upp till 80 procent av symptom från kronisk kvicksilverförgiftning
En noggrann amalgamsanering har visat sig kunna reducera eller eliminera ca: 80 procent av de 38 klassiska symtomen av kronisk kvicksilverförgiftning, hos 118 patienter som följdes 1984 –1996 i en dansk studie.
Lichtenberg H. ”Symptoms before and after proper amalgam removal in relation to serum-globulin reaction to metals“.
J Orthomol Med, 1996:11:4:195–203.

För mer information om kvicksilver och sanering, läs på www.tf.se.


Skriv ut artikel


Kvinna ligger och sover gott

Trött på att ligga sömnlös? Här är 5 naturliga knep för bättre sömn

Naturlig hälsa

Är du egentligen en glad och härlig person men tillfälligt energilös på grund av sömnproblem? Du är inte ensam. Ofrivillig sömnbrist är vanligare än många tror och en god nattsömn gör enorm skillnad för den upplevda livskvaliteten. Men – många räds att ta hjälp på grund av att läkemedel kan vara vanebildande och medföra dåsighet dagen efter. Många lider dock i onödan, för det finns naturlig hjälp du inte blir beroende av. Här är några knep som hjälper vid sömnbesvär.

Manshänder med starka naglar

Starkare naglar med mineraler

Naturlig hälsa

Under tre år led 62-åriga Shirzad Kalhori av tunna naglar som bröts av och blödde. Efter att av sin fru och döttrar blivit tipsad om ett näringstillskott såg han förbättring på två månader – och idag är naglarna starkare än någonsin.

Denise Lopez

En tuff värld som kan knäcka de flesta

Krönikan

Att vara artist och lite offentlig så där är ingen dans på rosor, om nu någon trodde det. Det är en tämligen hård och ytlig värld och inte särskilt förlåtande. Jante råder än hårdare här och folk tycker väldigt mycket. Tro mig, jag vet. Den här branschen har varit nära att ta knäcken av mig. Men så kom jag på bättre tankar.

Dvärgpalmen sågpalmetto och dess bär

Sågpalmetto – ett naturligt knep vid godartad prostataförstoring

Hälsa

Med stigande ålder är en godartad förstoring av prostatakörteln snarare regel än undantag för män. En förstorad prostata är oftast inget farligt men kan innebära att man behöver kissa oftare, inte minst nattetid samt svårigheter att tömma blåsan helt. Det kan även störa samlivet. Traditionell behandling innebär ofta biverkningar som erektionsproblem, vilket gör att många män undviker att söka hjälp. Men – det finns ett enkelt och helt naturligt knep du med prostatabesvär bör känna till: Sågpalmetto.

Medelålders man i vit skjorta tar sig för pannan som han glömt något

Så får du bättre minne – 9 tips!

Allmänt

Upplever du att ditt minne allt oftare sviker dig? Stress, överstimulans, åldrande. Orsakerna kan vara många. Men det finns hjälp att få – och det är mindre avancerat än du tror. Här är nio knep som förbättrar ditt minne.

Kvinna 45 plus blickar ut över sjö

Klimakteriet – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

Hälsa

Klimakteriet firas med en egen dag. Den 18:e oktober varje år inträffar internationella klimakteriedagen. Den finns bland annat för att ämnet, genom att uppmärksammas, har större chans att få anslag till forskning och medicinskt stöd – men även för att klimakteriet behöver komma upp i ljuset då ämnet fortfarande är enormt tabu och något kvinnor lider av och skäms över i det tysta. Trots att hälften av världens befolkning någon gång kommer att drabbas vet få ens vilka symtomen är – eller vilken hjälp som finns. Det försöker Kurera råda bot på här.

Kvinna håller sig om sitt ben som om smärta

Reumatikerförbundet: Många med värk experimenterar med starka läkemedel

Värk

Tiotusentals personer i Sverige lider av smärtor som tyder på ledsjukdomen artros, men av dessa har många ännu inte fått diagnosen. Mörkertalet tros vara stort, likaså antalet som inte vet hur de kan bli av med smärta och besvär. "Det är bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen och bland dem med symtom finns ett flertal som använder opiater och beroendeframkallande smärtläkemedel. Det är en varningssignal som sjukvården måste ta på allvar", säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, som även poängterar att det råder omfattande brister inom vården när det gäller rådgivning kring diagnosen.

Potatisar på jord

Ny skräddarsydd GMO-potatis får odlas utan särskilt GMO-tillstånd

Eko/miljö

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en industripotatis som kan ersätta den EU-förbjudna GMO-potatisen Amflora, som stoppades 2012 – trots att den nya potatissorten har samma egenskap. Skillnaden ligger i den genmodifieringsteknik som använts. På grund av att den inte lämnar kvar några främmande gener klassas tekniken inte som GMO och därför krävs heller inga särskilda GMO-tillstånd för odling.

Paradisets grönsakshörna Södermalm

Paradiset expanderar!

Kost

Glada nyheter: Nu ska fler få chansen att uppleva himmelriket. Paradiset växer nämligen så det knakar! När Stockholmsbaserade Paradiset sommaren 2015 öppnade klev de rakt in på platsen som Skandinaviens största ekolivsmedelsbutik. Marknaden jublade. Nu öppnar de snart sin tredje butik men nöjer sig inte där. Målet är 20 butiker – inom bara fem år.

Deppig man sitter i sängen med huvudet i handen

Erektionsproblem? Här är knepet som hjälper 7 av 10

Naturlig hälsa

Nedsatt lust och sexuell funktion hos män är vanligare än man tror. Hälften av alla svenska män över 40 år har erektionsproblem och närmare 20 procent av alla män över 50 år klarar inte av att genomföra ett samlag. Stress, rökning, diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska problem är ofta orsaken. Vetenskapliga studier visar att det finns hjälp att få.

naglar

Tre frågor och svar om nagelhälsa

Skönhet

Vad beror tunna naglar som skivar sig på? Går det att äta sig till starkare naglar - och i så fall hur? Och vad säger våra naglar egentligen om vår hälsa? Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på några frågor om nagelhälsa.

Salt kommer ur ett uppochnedvänt saltkar mot svart bakgrund

Jerry Brännmyr svarar professorerna: ”WASH hjälper läkemedelsbolag att tjäna CASH”

Replik

Saltdebatten fortsätter. Den 11 oktober publicerades krönikan ”För lite salt ger dig högt blodtryck” där krönikören skrev att salt inte höjer blodtrycket som många tror utan att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och menade att Jerry Brännmyr har fel i sin krönika. Läs deras replik här. Här replikerar Jerry Brännmyr i sin tur de två professorerna.

ägg

Äggets dag – en dag för att hylla ägg som livsmedel

Kost

Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som uppmärksammas i över 80 länder runt om i världen, en dag har firats runt om i världen sedan 1996. Bakom den internationella dagen, World Egg Day, står organisationen International Egg Commission som vill fira ägget för att det är ett fantastiskt livsmedel, med bra näringsinnehåll, som är prisvärt och kan mätta många magar, skriver branschorganisationen Svenska Ägg i ett pressmeddelande.

hjärtformad trästam

Fem hjärtliga fakta

Hälsa

Så länge hjärtat slår lever vi. Men mer då? Vad vet du egentligen om ditt hjärta, sådant det sysselsätter sig med - och varför? Här är fem saker du (troligen) inte visste om hjärthälsa.

ägg

Livsmedelsverket: Dioxinhalten i ekologiska ägg behöver sänkas

Eko/miljö

Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Nu uppmanar Livsmedelsverket branschen att undersöka vad detta beror på och vidta åtgärder. "Något måste göras för att minska halterna", skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på onsdagen. Branschorganisationen Svenska Ägg svarar med att starta utredning – samt minska andelen fiskmjöl i fodret.

Saltprodukter på bord

Professorernas svar på Jerry Brännmyrs krönika om saltets effekt på blodtrycket

Replik

Den 11 oktober publicerade Kurera krönikan "För lite salt ger dig högt blodtryck" där krönikören Jerry Brännmyr skrev om salt ur en kontroversiell synvinkel där han menade att salt inte höjer blodtrycket och att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och ville replikera, då de menar att Jerry Brännmyr i sin krönika är ute och cyklar. Här är deras svar.

Litet barn i bil gör blä grimas

Nu föreslås svenskt förbud mot rökning i fordon med barn

Gravid/barn

Rökförbud när du kör med barn i bilen har redan blivit verklighet i flera andra länder. Nu kan det bli verklighet i Sverige. I alla fall om riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) får som hon vill. "Friheten för vuxna att kunna röka i sin bil tillsammans med barn kan inte anses vara viktigare än barns hälsa", skriver hon i en motion till riksdagen.

tjej ligger på säng i mörkt rum

Få bättre mental hälsa naturligt

Mental hälsa

Varje år den 10 oktober inträffar Världsdagen för mental hälsa, en dag instiftad av FN. Med anledning av det vill Kurera passa på att belysa att enligt siffror från Socialstyrelsen äter fler än 1,6 miljoner personer i Sverige, omkring 17 procent av befolkningen, psykofarmaka - det vill säga läkemedel som riktar sig mot psyket. Men - behövs verkligen alltid läkemedel - eller finns det andra alternativ, och i så fall vilka?

Bi sitter på vit blomma

7 tillfällen då bidrottningsgelé hjälper

Gravid/barn

De flesta kvinnor har hormoner som åker bergochdalbana under livet. Symtom kan innebära allt från depression och minskad livslust, till minskad sexlust, oförmåga att hålla sitt humör i schack, nattliga svettningar, torra slemhinnor och försämrad förbränning. Ett naturligt sätt att förbättra sin hormonstatus är via fytoöstrogenrika livsmedel och bidrottningsgelé. Här får du veta mer.

ratt_naring_for_att_prestera_580x416

Med rätt näring orkar ultralöparen prestera

Hälsa

Att springa ultralopp är ingen lek. Distanser uppåt 100 km tär hårt på kroppens reserver. Petra Skiöld tillhörde världseliten redan efter första försöket, men bristen på näring var nära att sätta stopp för karriären. – Utan näringstillskott klarar jag inte extrema distanser. Idag tar jag professionell hjälp för att veta vad jag b