Mineral är fasta ämnen med kristallinliknande struktur som vare sig har animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. Mineralämnen är grundstenar för många av kroppens tusentals funktioner.

Mineral

Mineral är fasta ämnen med kristallinliknande struktur som vare sig har animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. Mineralämnen är grundstenar för många av kroppens tusentals funktioner. De kan inte skapas av kroppen utan måste hämtas från naturen och nya mineral måste tillföras varje dag för att ersätta de gamla. Kroppens och cellernas ständiga förnyelse är beroende av mineral och protein som upptas från maten.

Mineral och spårämnen ger inte energi eller bränsle till kroppen men stödjer energiproduktion och kemiska reaktioner, vilka är avgörande för liv och välbefinnande. Mineral är komponenter hos enzymerna som styr de viktigaste reaktionerna i kroppens fysiologi, bl.a. nedbrytning av proteiner, kolhydrater och fetter. Vissa mineral är inblandade i reglering av vätske- och elektrolytbalansen. Några ger stadga åt skelettet medan andra bygger upp frisk nerv- och muskelvävnad. Vitaminer, hormoner, peptider och andra substanser behöver mineralämnen för att reglera kroppens metaboliska system. Men även om mineral finns i maten, finns de i begränsade mängder och man behöver äta en stor variation av födoämnen för att få i sig alla mineral som kroppen behöver.

Med den moderna kosten försvinner många värdefulla mineral i raffineringen och dessutom är marken utarmad på många mineral och spårämnen. När man tittar på livsmedelstabeller från Sverige, Finland och USA och andra länder, blir man ganska förvånad när man ser att näringsämnen hos olika livsmedel skiljer sig en hel del från land till land. Även i olika distrikt och län inom samma land kan stora skillnader uppstå när det gäller mineralhalterna i marken. Förutom att näringsvärdet i marken kan vara mycket lägre nu än under tidigare decennier har många människor svårt att tillgodogöra sig den näring de konsumerar.

 

Till dem som har svårast att ta upp mineral hör de som:
• bantar över långa perioder
• intar läkemedel
• missbrukar alkohol och droger
• lider av njursjukdom
• lider av matsmältningsrubbningar
• lider av kronisk blödning
• lider av kronisk diarré.

Oorganiska jämfört med organiska mineral
Då och då påstår kosttillskottsföretag att deras mineraltillskott är överlägsna andras tillskott p.g.a. att de innehåller organiskt bundna mineral jämfört med oorganiska mineraler. Sådana påståenden kan orsaka förvirring hos konsumenterna.

Inom plantfysiologin är det väl känt att mineral tas upp i växtrötterna i jonform. När mineralet försöker träda in i den yttre delen av roten i en icke-jonisk komplex form (d.v.s organisk form) bryts komplexet först ned till en jonform. Därefter passerar komplexet en selektiv barriär som kallas xylemet. Därifrån transporteras mineralet uppåt i sitt joniska tillstånd genom viktiga membran till det att mineralet når det blad och andra växtdelar som är beroende av mineralet. Detta är nödvändigt för alla växters förmåga att överleva och växa normalt.

Vad är en jon?
En jon är en partikel (antingen en atom eller en grupp av atomer) som bär på en elektrisk laddning. Det finns 2 typer av joner: positivt laddade joner som kallas katjoner, och negativt laddade joner som kallas anjoner. Exempel på viktiga katjoner i kroppen är magnesium, natrium, kalium, kalcium och väte. Viktiga anjoner är bikarbonat, klorid och fosfat.

Vad är en elektrolyt?
Ämnen som bildar joner kallas elektrolyter. Exempel på sådana är kalcium, magnesium, klorid, bikarbonater, kalium, natrium och väte.

Vilka funktioner har elektrolyter i kroppen?
Exempel på vad specifika anjoner och katjoner gör i kroppen:

Anjoner (-) Effekter på kroppen
Bikarbonat Neutraliserar magsyra; behåller syra-/basbalansen
Klorid Komponent i magsyran; (saltsyra) behåller syra-/basbalansen; behåller vattenbalansen
Fosfat Behåller syra-/basbalansen; protein- och energimetabolism; behåller strukturen på cellmembranen

Katjoner (+) Effekter på kroppen
Kalcium – Hjälper nerver att förmedla budskap; muskelsammandragning, blodsammanklumpning, ger impulser till hjärtmuskeln
Magnesium –  Enzymaktivering; muskelsammandragning; proteinmetabolism; nervöverföring; ben- och tandbildning
Kalium – Nervöverföring; behålla vattenbalans; behålla syra-/basbalans; muskelsammandragning
Natrium – Behåller vattenbalansen; behåller syra-/basbalansen; muskelsammandragning; nervsammandragning
Väte – Komponent i magsyran (saltsyra); behåller syra-/basbalansen.

Dessa exempel visar klart att det är nödvändigt för vår hälsa att hålla en god balans av katjoner och anjoner i kroppen. T.ex. är syranivån i blodet beroende av nivån på vätekatjoner. För att förhindra att blodet får för hög surhetsgrad neutraliseras vätekatjoner av bikarbonatanjoner. Om den flytande formen i någon cell skulle få för hög syranivå, så återställer fosfatanjoner balansen inne i cellen genom att neutralisera katjonerna. På detta vis kan man se hur en naturlig oorganisk magnesiumkälla, som magnesiumklorid, försörjer cellerna med 1 katjon och 1 anjon för att behålla den elektriska balansen i vätskan och cellerna i kroppen. För att kroppen ska kunna fungera normalt, måste nivån i varje jon hålla balansen med mycket små marginaler, minsta avvikelse kan leda till symtom.

Många spårämnen absorberas bättre hos människor och djur om de är i jonisk form. Magnesium exempelvis, från en variation av mer dyrbara organiska salter (acetat, citrat, laktat) och mindre dyrbara oorganiska salter (karbonat, klorid, oxid, fosfat och sulfat) har visat sig vara lika lättabsorberat hos små djur. Det har också visat sig att absorberingen av magnesium från gröna bladväxter som djur ätit (”organiskt” magnesium) motsvarar absorberingen av magnesium från magnesiumklorid (”oorganiskt” magnesium). Dessa upptäckter, och många andra, ifrågasätter antagandet att ”organiska” mineral på något vis är överlägsen ”oorganiska” mineral. Det finns andra exempel och studier som visar mycket bättre upptag och användning av organiska mineral jämfört med oorganiska mineral.

Det finns många studier på människans förmåga att absorbera mineraler. Professorerna Rosenberg och Solomons på Massachusetts Institute of Technology (MIT) konstaterar att:
” Vidare är mineral i dieten ofta bundna till proteiner, sammansatta med organiska molekylär i maten, eller i annat fall lagrat i födoämnet. Den mekaniska processen att tugga maten, nedbrytning, spridning och matsmältning är viktiga förberedande steg för absorbering. I slutet av nedbrytningsprocessen framträder mineral i tarmkanalen som laddade joner: Fe++, Zn++, P04—, Se03—”.

Det finns olika former av tillgängliga mineral i födan, oorganiska salter, organiska salter, kelatiserade ämnen och mineral som är integrerade i proteiner. Hur man tillgodogör sig dessa beror huvudsakligen på 2 faktorer: matsmältningskanalens funktion och mineralets tillgänglighet. I magsäcken har t.ex. saltsyran mycket svårt att bryta ner järn i metallform, men järnsulfatföreningar sönderfördelas lättare av saltsyran till att forma järnjoner. Dessa kan då bindas till aminosyror i tolvfingertarmen där de absorberas. Men järnsulfat ger ofta förstoppning eller magont. Ett bättre alternativ kan istället vara intag av organiska järnföreningar som järnglukonat eller järnfumarat som bryts ner lätt till jonformen av järn utan förstoppning eller magbesvär. För effektivaste upptag bör järn intas i aminosyrabunden form. Då kan järnet passera genom tarmluddet och in i blodomloppet där det behövs. Mineralets tillgänglighet (upptagningsförmåga) skiljer sig mycket från ett tillskott till ett annat.

I en studie med tonåringar som hade anemi fann dr O. Pineda vid Institute of Nutrition of Central America and Panama att 30 mg aminosyrebundet järn från det amerikanska företaget Albion, höjde hemoglobulinet lika mycket som 120 mg av järnsulfat men utan de biverkningar som ofta förekommer med intag av järnsulfat.

Kelatiserade mineral
Ett kelat är ett mycket speciellt komplex bestående av en unik bindning mellan en organisk förening och ett mineral eller spårämne. Det aktuella elementet (mineral, spårämne eller metall) är omgivet av ett organiskt komplex som bildar en ringformad atomstruktur. Denna ringstruktur håller också elementet på plats inuti ringen med hjälp av en viss typ av svag kemisk bindning och kan liknas vid en krabbklos kniptångs¬funktion. Ordet kelat är av grekiskt ursprung och betyder också mycket riktigt krabbklo.

Ett kelat består av en metalljon som hålls på plats av något som i kemiskt språkbruk brukar kallas delade kovalentbind¬ningar, vilka formas av 5 eller 6 atomer i en ring. Dessa atomer utgörs vanligen av kol, syre, väte och kväve.

Kelater kan ha olika stabilitetsgrad. Ett starkt kelat har inget näringsvärde då det aldrig frigör sin metalljon och därmed inte kan tillgodogöras av kroppen. Å andra sidan är ett starkt kelat utomordentligt för att avlägsna giftiga metaller som lagrats upp i kroppen. Vissa syntetiska aminosyror är speciellt lämpliga för detta senare ändamål.

Ett svagt kelat har endast obetydliga fördelar framför ett vanligt oorganiskt salt eller organiskt komplex, då det bryts ned alltför lätt och därmed också för tidigt. Om metalljonen frigörs i matsmältningskanalen kan den bindas till en annan jon och bilda en olöslig förening eller också kan den fastna i tarmväggen p.g.a. att dess slemhinna är negativt laddad (de flesta mineral och spårämnen i fri form utgörs av positivt laddade joner).
Medelstarka kelater skyddar metalljonen från att frigöras för tidigt, d.v.s. i matsmältningskanalen, och befordrar i stället dess transport genom tarmväggarna till blodomloppet där jonerna slutligen frisläpps. I blodet blir de bundna till ”bärare” för vidare transport till cellerna.

Endast vissa mineral och spårämnen kan bilda delade kovalent¬bindningar med kelatiserande medel. Icke-metaller såsom fosfor och selen, samt monovalenta (enkelladdade) metaller, såsom natrium och kalium, kan inte bilda kelater. Endast multivalenta (di¬valenta – dubbelladdade – och trivalenta – trippelladdade) metaller, såsom kalcium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan och krom, kan bilda kelater.
Kelatiserad koppar upptas 3–6 ggr bättre än oorganiska kopparsalter, kelatiserat magnesium upptas 2–3 ggr bättre än oorganiska magnesiumsalter, kelatiserat järn absorberas 4–5 ggr bättre än oorganiska järnsalter och kela¬tiserad zink absorberas 2–3 ggr bättre än oorganiska zinksalter.

Man förenar mineral med aminosyror eftersom aminosyrans upptag genom tarmludden är mycket hög. Ca 95 procent av aminosyrorna som passerar tarmludden absorberas. När aminosyran absorberas följer de sammanbundna eller kelatiserade mineralämnena med. Genom aminosyrebindning kan oorganiska stenar omvandlas till organiska molekyler som åker snålskjuts med aminosyran. För att bilda ett mineralkelat måste både mineralet och aminosyran vara i en lösning där en kemisk process kan ske. Många företag blandar bara mineralet med proteinpulver eller ett olösligt protein som de sedan kallar kelat även om kelatiseringsprocessen aldrig skett. Oberoende studier har visat att kvaliteten och upptaget av olika aminosyrekelatiserade mineral varierar väldigt mycket. De flesta är bara enkla blandningar av proteiner och mineralsalter. Det finns en patenterad kelatiseringsprocess som garanterar att kelatet är starkt nog att motstå förintelse av matsmältningssystemet, men ändå kan frigöra mineralet för upptag genom tolvfingertarmen och tunntarmen. En molekylär vikt av 800 dalton krävs för att hela kelatet ska absorberas genom tarmluddet och komma in i blodomloppet.

Ett mineraltillskott bör vara/ha:
• aminosyrebundet med bevisad upptagningsförmåga
• hypoallergen
• låg toxicitet
• biotillgänglig
• 100 procent näringstäthet
• hög fysiologisk aktivitet.

Mineral kan delas upp i olika grupper
Makromineralerna samt elektrolyterna utgör 99 procent av kroppens mineralinnehåll.
Makromineral: kalcium, fosfor, magnesium, svavel
Elektrolytmineral: kalium, natrium, klor
Spårämnen: järn, zink, koppar, mangan, jod
Ultraspårämnen: krom, selen, molybden, fluor
Spårelement under utforskning: kisel, vanadin, nickel, tenn, litium, rubidium, strontium, kobolt, bor
Toxiska ämnen: bly, kadmium, kvicksilver, aluminium, arsenik

Viktiga mineral för olika kroppssystem
Mineralbrister och obalanser stör i första hand de kroppssystem som är beroende av dessa.
• Immunsystemet: Cu, Zn, Mn, Fe, Se
• Energiproduktionen: Mg, P, Mn
• Hormonsystemet: Fe, Mn, Zn, Cu, Mg, K
• Vitaminproduktion: Co
• Blodbildningen: Cu, Fe
• Enzymsystemet: Zn, Cu, Mn, Mg, Fe
• Fortplantningen: P, Cu, K, Mn, Zn, Mg
• Hjärtkärlsystemet: Mg, K, Ca, Cu, Se
• Nervsystemet: Cu, Ca, Mg, K, Mn.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Kvinna springer

Ny uppslagsbok i nutrition för idrottare

Hälsa

Näringsmedicinska Uppslagsboken brukar kallas för hälsobranschens okrönta näringsbibel. Nu släpps uppföljaren: ”Snabbare, friskare, starkare med integrativ idrottsmedicin”. Denna gång ligger dock fokus på träning och sportsnutrition. "Boken är menad att hjälpa personer få ut mesta möjliga av sin träning och handlar om hur man genom rätt kost och näring kan maximera styrka, prestation och uthållighet - och dessutom bli en friskare idrottsutövare", säger författaren Peter Wilhelmsson till Kurera.

Jordbruk

Sveriges vanligaste bekämpningsmedel återkallas

Eko/miljö

Nu återkallas godkännanden för ogräsmedel som innehåller glyfosat och tillsatsämnet talgamin. Samtidigt skärps reglerna för vilka växtskyddsmedel som får användas av konsumenter utan krav på utbildning. Syftet är att minska hälsoriskerna och bidra till en giftfri vardag, skriver Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Proteinplättar

Proteinplättar med banan

Frukost/mellanmål

Gillar du plättar men undviker det för att du tänker att det bara är snabb energi och tomma kalorier? Då kan du tänka om nu. Här är ett superenkelt recept på riktigt goda, inte alls onyttiga, proteinplättar.

Stor gräshoppa sitter i på mun som gapar

Maskar och insekter – framtidens mat! Spås ha slagit igenom inom två år

Trendspaning

Kan vi locka med en gräshoppssallad eller en soppa med larver? Inte? Bäst du vänjer dig för snart kan sådana frågor vara verklighet. Ska vi fortsättningsvis lyckas tillhandahålla tillräckligt med mat för världens växande medelklass finns ett behov av alternativa proteinkällor, menar alltfler experter. Ett faktum som gjort att intresset för industriell insektsproduktion stigit i Europa. Redan nu är den första insektsfarmen i stor skala på gång – i grannlandet Danmark.

Isabel Boltenstern

Isabel Boltenstern om att vara ung, framgångsrik – och utbränd

Intervju

Isabel Boltenstern är 25 år och framgångsrik i en bransch där få kvinnor lyckas: Sportjournalistik. Hon är också populär "YouTubare". Men – hösten 2014 tappade hon plötsligt fotfästet och bara 23 år gammal blev hon sjukskriven för utmattningssyndrom. "Det är inte en diagnos du är skyddad mot bara för att du är ung. I samhället är det många krafter som skuldbelägger oss. Till exempel en tryckande arbetsmoral och ett ständigt driv efter att vara lyckad", säger hon till Kurera.

Skärmdump svt nyheter

Hälsobutiker bryter mot lagen

Politik

Svensk lagstiftning har tydliga gränser för vad som får sägas vid marknadsföring av produkter som ska hjälpa mot sjukdomar. Att till exempel säga att gurkmeja, kokosolja och olika naturmedel hjälper mot Alzheimers får man inte. I praktiken får en försäljare inte påstå att någonting som säljs i en hälsokostbutik hjälper mot svåra sjukdomar. Men när SVT gick ut med dold kamera för att kontrollera hur väl butikerna följer lagen var det just vad flera av dem gjorde.

Omega-3-kapslar på tallrik

Därför är omega-3 bra för hjärtat

Hälsa

Hjärt- och kärlsjukdomar är den överlägset främsta dödsorsaken i västvärlden och man söker ständigt efter sätt att förebygga dem. Att tillföra mer av fettsyran omega-3 är ett smart sätt att skydda sitt hjärta har det visat sig. Här får du veta mer.

Kvinna ligger och sover gott

Trött på att ligga sömnlös? Här är 5 naturliga knep för bättre sömn

Naturlig hälsa

Är du egentligen en glad och härlig person men tillfälligt energilös på grund av sömnproblem? Du är inte ensam. Ofrivillig sömnbrist är vanligare än många tror och en god nattsömn gör enorm skillnad för den upplevda livskvaliteten. Men – många räds att ta hjälp på grund av att läkemedel kan vara vanebildande och medföra dåsighet dagen efter. Många lider dock i onödan, för det finns naturlig hjälp du inte blir beroende av. Här är några knep som hjälper vid sömnbesvär.

Manshänder med starka naglar

Starkare naglar med mineraler

Naturlig hälsa

Under tre år led 62-åriga Shirzad Kalhori av tunna naglar som bröts av och blödde. Efter att av sin fru och döttrar blivit tipsad om ett näringstillskott såg han förbättring på två månader – och idag är naglarna starkare än någonsin.

Denise Lopez

En tuff värld som kan knäcka de flesta

Krönikan

Att vara artist och lite offentlig så där är ingen dans på rosor, om nu någon trodde det. Det är en tämligen hård och ytlig värld och inte särskilt förlåtande. Jante råder än hårdare här och folk tycker väldigt mycket. Tro mig, jag vet. Den här branschen har varit nära att ta knäcken av mig. Men så kom jag på bättre tankar.

Dvärgpalmen sågpalmetto och dess bär

Sågpalmetto – ett naturligt knep vid godartad prostataförstoring

Hälsa

Med stigande ålder är en godartad förstoring av prostatakörteln snarare regel än undantag för män. En förstorad prostata är oftast inget farligt men kan innebära att man behöver kissa oftare, inte minst nattetid samt svårigheter att tömma blåsan helt. Det kan även störa samlivet. Traditionell behandling innebär ofta biverkningar som erektionsproblem, vilket gör att många män undviker att söka hjälp. Men – det finns ett enkelt och helt naturligt knep du med prostatabesvär bör känna till: Sågpalmetto.

Medelålders man i vit skjorta tar sig för pannan som han glömt något

Så får du bättre minne – 9 tips!

Allmänt

Upplever du att ditt minne allt oftare sviker dig? Stress, överstimulans, åldrande. Orsakerna kan vara många. Men det finns hjälp att få – och det är mindre avancerat än du tror. Här är nio knep som förbättrar ditt minne.

Kvinna 45 plus blickar ut över sjö

Klimakteriet – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

Hälsa

Klimakteriet firas med en egen dag. Den 18:e oktober varje år inträffar internationella klimakteriedagen. Den finns bland annat för att ämnet, genom att uppmärksammas, har större chans att få anslag till forskning och medicinskt stöd – men även för att klimakteriet behöver komma upp i ljuset då ämnet fortfarande är enormt tabu och något kvinnor lider av och skäms över i det tysta. Trots att hälften av världens befolkning någon gång kommer att drabbas vet få ens vilka symtomen är – eller vilken hjälp som finns. Det försöker Kurera råda bot på här.

Kvinna håller sig om sitt ben som om smärta

Reumatikerförbundet: Många med värk experimenterar med starka läkemedel

Värk

Tiotusentals personer i Sverige lider av smärtor som tyder på ledsjukdomen artros, men av dessa har många ännu inte fått diagnosen. Mörkertalet tros vara stort, likaså antalet som inte vet hur de kan bli av med smärta och besvär. "Det är bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen och bland dem med symtom finns ett flertal som använder opiater och beroendeframkallande smärtläkemedel. Det är en varningssignal som sjukvården måste ta på allvar", säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, som även poängterar att det råder omfattande brister inom vården när det gäller rådgivning kring diagnosen.

Potatisar på jord

Ny skräddarsydd GMO-potatis får odlas utan särskilt GMO-tillstånd

Eko/miljö

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en industripotatis som kan ersätta den EU-förbjudna GMO-potatisen Amflora, som stoppades 2012 – trots att den nya potatissorten har samma egenskap. Skillnaden ligger i den genmodifieringsteknik som använts. På grund av att den inte lämnar kvar några främmande gener klassas tekniken inte som GMO och därför krävs heller inga särskilda GMO-tillstånd för odling.

Paradisets grönsakshörna Södermalm

Paradiset expanderar!

Kost

Glada nyheter: Nu ska fler få chansen att uppleva himmelriket. Paradiset växer nämligen så det knakar! När Stockholmsbaserade Paradiset sommaren 2015 öppnade klev de rakt in på platsen som Skandinaviens största ekolivsmedelsbutik. Marknaden jublade. Nu öppnar de snart sin tredje butik men nöjer sig inte där. Målet är 20 butiker – inom bara fem år.

Deppig man sitter i sängen med huvudet i handen

Erektionsproblem? Här är knepet som hjälper 7 av 10

Naturlig hälsa

Nedsatt lust och sexuell funktion hos män är vanligare än man tror. Hälften av alla svenska män över 40 år har erektionsproblem och närmare 20 procent av alla män över 50 år klarar inte av att genomföra ett samlag. Stress, rökning, diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska problem är ofta orsaken. Vetenskapliga studier visar att det finns hjälp att få.

naglar

Tre frågor och svar om nagelhälsa

Skönhet

Vad beror tunna naglar som skivar sig på? Går det att äta sig till starkare naglar - och i så fall hur? Och vad säger våra naglar egentligen om vår hälsa? Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på några frågor om nagelhälsa.

Salt kommer ur ett uppochnedvänt saltkar mot svart bakgrund

Jerry Brännmyr svarar professorerna: ”WASH hjälper läkemedelsbolag att tjäna CASH”

Replik

Saltdebatten fortsätter. Den 11 oktober publicerades krönikan ”För lite salt ger dig högt blodtryck” där krönikören skrev att salt inte höjer blodtrycket som många tror utan att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och menade att Jerry Brännmyr har fel i sin krönika. Läs deras replik här. Här replikerar Jerry Brännmyr i sin tur de två professorerna.

ägg

Äggets dag – en dag för att hylla ägg som livsmedel

Kost

Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som uppmärksammas i över 80 länder runt om i världen, en dag har firats runt om i världen sedan 1996. Bakom den internationella dagen, World Egg Day, står organisationen International Egg Commission som vill fira ägget för att det är ett fantastiskt livsmedel, med bra näringsinnehåll, som är prisvärt och kan mätta många magar, skriver branschorganisationen Svenska Ägg i ett pressmeddelande.

hjärtformad trästam

Fem hjärtliga fakta

Hälsa

Så länge hjärtat slår lever vi. Men mer då? Vad vet du egentligen om ditt hjärta, sådant det sysselsätter sig med - och varför? Här är fem saker du (troligen) inte visste om hjärthälsa.