Olika sätt att använda vitaminer och mineraler på

Nedan ges exempel på många olika sätt att ytterligare använda vitaminer och mineral. Vitamin-mineralstatusen i kroppen ger också värdefull information om hälsotillståndet.

1. Som indikator på farliga sjukdomsförlopp
Att följa nivåerna av specifika vitaminer/mineral kan ge värdefull information om hur fort sjukdomsförloppet fortskrider. En studie visar att HIV-patienter ofta har brist på vitamin B12 även innan de utvecklar magbesvär eller aids. Man har också sett att en sänkning av B12-värden har samband med en snabbare utveckling av sjukdomsförloppet. Man kan lättare följa sjukdomsförloppet med regelbundna mätningar av B12-värden plus att man naturligtvis kan ge ett tillskott av vitaminet.

2. För att förbereda för operationer
Coenzym Q10 vilket av många betraktas som ett vitamin (fast vi själva producerar det), är ett mycket viktigt näringsämne.
I en studie gavs 40 personer 150 mg coenzym Q10 7 dagar före sin bypass-operation. Dessa jämfördes med en kontrollgrupp som genomgick samma operation utan förmedicinering med Q10. Q10-gruppen hade betydligt färre peroxidativa skador under operationen, mindre besvär med störning i hjärtrytmen efter operationen samt mindre behov av medicin för att stabilisera normala blodvärden. Detta tyder på att Q10 kan ha en skyddande effekt för patienter som genomgår en bypass-operation.

 

3. Att använda näringsmedel istället för läkemedel
Det kan rekommenderas att prova ett näringsmedel med minimala biverkningar och mild funktion innan man sätter in ett läkemedel med kända biverkningar. Ett mycket bra exempel på detta är användandet av folsyra/B12 istället för antiinflammatoriska läkemedel som på lång sikt kan ge allvarliga biverkningar, t.ex. ökad genomsläpplighet i tarmen som kan leda till en långsam självförgiftning och utveckling av kroniska sjukdomar.
I denna studie utvärderade man effekten av 6 400 µg folsyra med 20 µg B12, placebo och därtill även smärtstillande medel på 1 grupp av 26 osteoartritpatienter. Folsyra/B12 – kombinationen gav bättre greppstyrka i handen än de andra medlen samt ledde till en minskad smärtupplevelse jämfört med smärtstillande medel. Dessutom finns det inga biverkningar och blir en betydligt lägre kostnad vid användning av folsyra/B12 än vid användning av läkemedel.

4. För att förstärka effekten av läkemedelsbehandling
Man kan i många fall förstärka effekten av läkemedelsbehandling, eller få samma effekter med lägre doser, om man kombinerar läkemedelsbehandling med vitamin-mineraltillskott.
C-vitaminbehandling förstärker effekten av psykofarmakabehandling. Det möjliggör användning av lägre doser psykofarmaka för att uppnå samma effekt.

5. Minska biverkningar av läkemedelsbehandling
Tydliga riktlinjer för vilka näringsämnen man ska komplettera med vid läkemedelsbehandling finns i kapitel 18. Användning av fiskolja förbättrade njurfunktionen samt reaktioner från cyklosporinbehandling.

Avstötning av njurtransplantat
66 cyclosporinbehandlade personer som genomgått njurtransplantation, fick antingen 6 g fiskolja dagligen eller placebo ett år efter transplantationen. Fiskoljegruppen hade en säkerställd förbättrad glomerulär filtration, njurgenomblödning och blodtryck. De hade också signifikant färre avstötningsepisoder och därigenom lägre kortisonförbrukning.
Antalet fullbordade avstötningar var lägre.

6. För att ersätta metaboliska eller enzymatiska defekter
Vid genetiska, eller förvärvade biokemiska defekter, kan specifika vitaminer eller mineral ofta bidra till bättre kroppsfunktion genom att kompensera det som saknas. Här har vi några viktiga exempel:
Homocysteinemi är en ärftlig defekt där man vanligtvis har en felaktig tillverkning av cystationin, som spelar en viktig roll i omvandling av homocystein till metionin. Följderna blir att homocysteinvärdena i blodet förblir onormalt höga och kan svara för 20 procent eller mera av arteriosklerosutvecklingen hos patienter. Dessa höga homocysteinhalter binder lipoprotein (-a) till fibrin och ökar därmed betydligt riskerna för hjärt-kärlsjukdomar. Höga halter homocystein anses av många forskare vara en mycket mer påtaglig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar än höga kolesterol- eller triglyceridvärden. I över 80 procent av fallen normaliseras homocysteinhalten med tillskott av folsyra. I de andra fallen blir värdena normala med tillskott av B6, B12 eller kolin. För vidare information rekommenderas nedanstående artikel.

7. För att motarbeta åldrandeprocessen
Vissa näringsbrister är starkt förknippade med åldrandeprocessen. Antioxidanter bromsar bildningen av fria radikaler och oxidering i kroppen och motverkar som bekant åldrandet. Men det finns även andra viktiga näringsämnen i detta sammanhang.

Pensionärer som äter en sämre kost eller institutionsmat med långvarigt intag av mediciner har oftast vitamin- och mineralbrister, sämre produktion av matsmältningsenzymer och nedsatt ämnesomsättning. Man finner mycket ofta B-vitaminbrister hos äldre, speciellt gäller det vitaminerna B1, B12 och folsyra. Man anser numera att många symtom som kallas ”åldringssymtom” egentligen bara är följder av långvarig vitamin- och mineralbrist. Detta gäller särskilt vid symtom som förvirring, dåligt minne och dålig koncentrationsförmåga. I en undersökning bland 36 pensionärer fann man att 31 procent hade brist på B1. Man fann att av dem som led av yrsel hade 24 procent normala B1-värden medan 76 procent hade låga värden av B1.

Nu när man har bättre tester att utvärdera brister och värden med hittar man också fler. Många studier har visat att en serumkobalamin inte är ett tillräckligt säkert test för att konstatera B12-brist. Man bör komplettera med mätning av metylmalonsyra och homocystein för att avslöja dem som har verkligt behov av B12. En studie bland pensionärer har visat att ju äldre man blir ju större brist på B12.

En stor svensk studie har visat att män och kvinnor som regelbundet intar en låg dos multivitamintillskott minskar risken för hjärtinfarkt med hela 21 procent.

8. Att minska kostnader och belastning på sjukvården
Regelbundet intag av multivitamin-mineraltillskott hos äldre i USA skulle spara minst 3,9 miljarder i sjukvårdskostnader under 5 år. Om staten skulle bjuda alla äldre på tillskott skulle det kosta staten 2,3 miljarder dollar. Det skulle ge en vinst på 1,6 miljarder dollar under 5 år. Regelbundet intag av multivitaminer minskar hjärtinfarkter och hjärt-kärlsjukdomar med 24 procent.

Studien visar att oralt näringstillskott till 445 äldre, akut sjuka, patienter i åldern 65–92 år, kan leda till kliniska förbättringar och bättre näringsstatus. 29 procent av de som åt näringstillskott fick återvända till sjukhus jämfört med 40 procent för placebogruppen, och medellängden för sjukhusvistelsen var 0,7 dagar kortare för tillskottsgruppen.

9. Specifika näringsbrister vid vissa sjukdomar
Det finns olika sjukdomar som verkar vara förknippade med särskilda näringsbrister. Några bra exempel är fibromyalgi och Raynauds sjukdom.

Människor som lider av fibromyalgi har oftast brist på magnesium. Man fann låga värden vid en analys av erytrocytmagnesium hos 100 fibromyalgipatienter.

Raynauds sjukdom verkar också medföra stora behov av magnesium enligt flera studier. Magnesium är även viktigt vid återställande av en biokemisk balans hos dessa patienter.

10. Att höja immunförsvaret
Det finns många näringsämnen som stimulerar immunförsvaret bl.a. A-vitamin, C-vitamin och selen.

En studie visar att ett tillskott av 200 µg selen under 8 veckor ökade mördarcellaktiviteten med 82,3 procent.
Kiremidjian-Schumacher L. et al. ”Supplementation with selenium and human immune cell functions. II. Effect on cytotoxic lymphocytes and natural killer cells”. Biol Trace Elem Res, 1994;41:115-27.

En 1-årig dubbelblindstudie visade att immunfunktionen hos äldre ökade tydligt vid intagande av vitamin-/spårmineraltillskott, medan placebogruppen, som inte åt tillskott, fick sämre immunfunktion. Multivitamin-mineraltillskott kan spela en viktig roll i behållandet av normalt immunförsvar hos äldre.

En studie som pågick under ett år visar att regelbundet intag av multivitamin-mineraltillskott skyddar mot infektioner. 43 procent av de amerikaner som intog multivitamintillskott fick infektioner. 73 procent av gruppen som intog placebo fick infektioner. 57 procent av dem som intog placebo fick stanna hemma från jobbet medan endast 21 procent av dem som intog multivitamin-mineraltillskott stannade hemma.

11. Som kostförstärkning för idrottare
Hård träning och idrott ger ökad svettning och utsöndring av viktiga vitaminer och mineral. Påfrestning av muskulatur och skelett förbrukar skyddande antioxidanter. Idrottsmän behöver inte bara äta mer kolhydrater och kalorier utan de bör även inta kostillskott som ersätter den näring som förlorats genom svett eller som förbrukas av kroppen vid hård träning. Man förebygger också förkylningar och skador med rätt kosttillskottsprogram. Flera studier visar att vitamin-mineralterapi ger en prestationshöjande effekt.

Dr Michael Colgan beskriver i sin bok Your Personal Vitamin Profile 3 olika studier angående tillskott av vitaminer och mineral:
• Studie 1 påvisade fördubblad förbättring av träningseffekten bland tyngdlyftare jämfört med gruppen som intog placebo.
• Studie 2 påvisade en genomsnittlig snabbare tid på ca 11 minuter vid maratonlopp jämfört med maratonlöpare på samma träningsnivå som inte intog tillskott.
• Studie 3 påvisade 35 procent lägre frekvens av skador och 81 procent färre antal infektioner bland gruppen som intog vitamin-mineraltillskott.

12. För att förebygga kriminellt och antisocialt beteende
Ett mycket underskattat ämne i debatten om det ökade våldet i samhället är kost och näring. En dålig kost med skräpmat leder till näringsbrister och näringsobalanser som rubbar kroppens kemi, blodsockernivå och nervsystemfunktioner. En satsning på kost och näringstillskott är en av de viktigaste åtgärderna för att människor ska hålla sig i balans och må bättre, både fysiskt och psykiskt.
För mer än 40 år sedan visade läkarna Abram Hoffer och Humphrey Osmond att vitamin-mineralterapi hade en stark inverkan på psyket. Domstolar i USA har frikänt kvinnor från våldshandlingar p.g.a. svåra PMS-besvär. PMS är ett hormontillstånd som huvudsakligen orsakas av kost-, vitamin- och mineralobalanser och som kan rättas till med kost-, vitamin- och mineralterapi. En övervakare för personer med villkorlig dom i delstaten Ohio, USA, har rekommenderat rätt kost samt vitamin-mineraltillskott för kriminella. Nu är det endast 5 procent av dem som återgår till kriminell verksamhet. Denna statistik är mycket bättre än de rehabiliteringsprogram som samhället försöker med. Alexander Schauss ger i sin bok, Diet, Crime and Delinquency mycket värdefull information om sambandet mellan näringsobalanser och antisocialt beteende.
Håranalys på massmördare och våldsmän i fängelser har gång på gång visat mycket höga manganhalter. Tre studier (1984, 1987, 1988) genomförda av beteendeforskaren professor Louis Gottschalk visar en signifikant statistisk skillnad mellan våldsmän och icke kriminella personer i ett närliggande samhälle vad gäller höga manganhalter.

I en studie hade fångarna 2,20 ppm, kontrollgruppen från samhället intill hade ett genomsnitt på 0,30 ppm och fångvaktarna hade ett genomsnitt på 0,55 ppm. Dessutom har kriminella ofta överskott av bly, kadmium och andra tungmetaller.

I boken, Nutrition and Mental Illness beskriver den ortomolekyläre läkaren dr Carl C. Pfeiffer hur schizofreni, ångest, fobier och depression påverkas av näringsbrister.

13. För att få intelligentare och mer harmoniska barn:
Över 60 procent av barnens kostvanor anammas från TV och 78 procent av småbarnen påverkar sina föräldrars val vid matinköpen – en skrämmande upplysning.

När Elizabeth Cagan blev ansvarig för New York Citys skolmatsedel genomförde hon ett massexperiment på över 600 000 barn. Hon bytte successivt ut skräpmaten mot näringsrik hälsosam mat under ett trefasprogram under åren 1979–1983. Resultatet var häpnadsväckande. Betygen och idrottsprestationerna förbättrades och mobbning och kriminellt beteende minskade. Flera studier i England och USA har fastställt att ett multivitamin-mineraltillskott leder till en dramatisk höjning av IQ hos skolbarn.

Forskare vid det prestigefyllda forskningsinstitutet Massachusetts Institute for Technology kom fram till slutsatsen att mindre intag av raffinerad kost leder till högre intelligens. I en undersökning fann de att ju mer raffinerad kost barnen åt desto lägre var deras IQ. Skillnaden i IQ hos barn som åt en hälsosam kost var hela 25 poäng högre än hos barn som åt mycket sötsaker, vitt bröd och söta frukostflingor.

En studie med 615 skolbarn i Kalifornien visade att av de barn som intog ett multivitamin-mineraltillskott innehållande 100–200 procent högre halter än RDI, uppvisade 45 procent av barnen en IQ-ökning på över 15 IQ-poäng, jämfört med placebogruppen som endast hade en ökning på 4,4 poäng.

Stora förbättringar i sinnestämning samt beteende sågs hos barn (8–15-åringar) med beteendestörningar efter intag av multivitamin-mineraltillskott.

14. För att skydda mot missbildningar i samband med graviditet
För kvinnor med diabetes som intar multivitamintillskott före och under graviditeten finns inte ökad risk för födelsedefekter (missbildningar hos nyfödda barn). Kvinnor med diabetes som inte intar multivitamintillskott hade ökad risk för missbildningar hos nyfödda barn.
Correa A. et al. “Do multivitamin supplements attenuate the risk for diabetes-associated birth defects?”

Kvinnor med HIV som intog multivitamintillskott uppvisade större ökning av vikt under sin graviditet än kvinnor med HIV som inte tog multivitamintillskott. Multivitaminerna bidrog till stabil viktökning under graviditeten.

15. För att skydda mot sjukdomar
Multivitamin-mineraltillskott och probiotika minskar förkylningar.
En studie med 239 personer som intog multivitaminer samt probiotika eller placebo under 3 månader, visade en tydlig skillnad mellan gruppen som åt tillskott och gruppen som inte gjorde det. Gruppen som intog tillskotten fick färre infektioner och förkylningar och deras förkylningar var lindrigare. Labbvärden visade att de vita blodkropparna var friskare och mera aktiva hos dem som fick supplement.

Regelbundet intag av multivitamin-mineraltillskott minskar risken att utveckla koloncancer med hela 29 procent.

Multivitamin-mineraltillskott kan hjälpa patienter med hjärtsvikt. En dubbelblindstudie bland 30 hjärtsviktpatienter visade att labbvärden samt hjärtfunktionen, förbättrades hos dem som intog multivitamin-mineralpreparat, jämfört med placebogruppen.

Hjärtinfarkt och antioxidanter. 63 personer intog 50 000 IE A-vitamin, 1 000 mg C-vitamin, 400 mg E-vitamin och 25 mg betakaroten dagligen under 28 dagar. Resultatet i antioxidantgruppen jämfört med placebo (62 personer) visade att den genomsnittliga infarktstorleken var signifikant lägre när hjärtenzymerna kreatinkinas och kreatinkinas-MB mättes:
• Aspartataminotranferas (ASAT) minskade betydligt mer
• Laktatdehydrogenas (LD) var högre
• QRS-utslaget var signifikant lägre
• En femfaldig minskning av serum lipidperoxidaser kunde ses
• Kärlkramp, farliga arytmier och dålig hjärtkapacitet som en följd av infarkten inträffade mer sällan.
• Slutsats: ett antioxidanttillskott med vitamin A, C, E och betakaroten kan skydda vid nyligen genomgången hjärtinfarkt, mot hjärtmuskelnekros och oxidativ stress.

C- och E-vitamintillskott minskar arterioskleros. Antioxidanter, C-vitamin (500 mg/dag) och E-vitamin (300 mg/dag) förbättrade artärhälsan och värden hos barn med förhöjda blodfetter. Tillskott av C- och E-vitamin anses bromsa utveckling av arterioskleros hos dem som är benägna att utveckla det.

Antioxidanter i kosten hjälper barn med leukemi. Ökat intag av antioxidanter i kosten kan kopplas till mindre biverkningar från cellgiftsbehandling hos barn med akut lymfoblastisk leukemi. Lågt intag av A-, C- och E-vitamin i maten gav ökad risk för infektioner, behov av längre sjukhusvistelse och ökad toxicitet samt biverkning från cellgiftsbehandling.

C- och E-vitamintillskott minskar risken för Alzheimers. Intag av C- och E-vitamintillskott i kombination minskar risken att utveckla Alzheimers sjukdom. Skyddet kommer inte från intag av enbart C- eller E-vitamin. De bör intas tillsammans och helst i samband med ett multivitamintillskott.

C- och E-vitamintillskott skyddar mot äggstockscancer. Intag av C- och E-vitamintillskott i mängder större än RDI ger ett bättre skydd mot äggstockscancer än om man bara får ökad mängd antioxidanter genom kosten. Intag av antioxidanttillskott tillsammans med antioxidantrik kost ger de allra bästa skyddet mot äggstockscancer.

C- och E-vitamintillskott skyddar mot reumatoid artrit. Ökat intag av C- och E-vitamin minskar utveckling av reumatoid artrit. Ökat intag av zink, en kosthållning som är riklig på antioxidanter samt grönsaker från kålfamiljen, tenderade att minska risken för att utveckla reumatoid artrit.

Cellförändringar i livmodertappen och antioxidanter. Antioxidanter som intas med kosten har en skyddande effekt mot utvecklandet av cervixcancer. Lägre intag av A-vitamin och betakaroten i kosten, och brist på intracellulärt retinalt bindningsprotein, har visat sig ha klart samband med grava cellförändringar och cancer in situ. Rökare har lägre nivåer av betakaroten, A-vitamin och askorbinsyra. Rökningens effekt vid cellförändringar är delvis beroende på för låga nivåer av C-vitamin. Rökningen i sig kan också generera fria radikaler. Risken att insjukna i cervixcancer ökar vid lågt intag av både karotenoider och antioxidanter. Intag av antioxidanter skulle kunna vara ett värdefullt, preventivt komplement till sedvanliga kliniska behandlingsmetoder. 35–40 procent av dödsfallen i cancer beror på kosten.

En kombination av antioxidanter och magnesium kan på ett effektivt sätt reducera både hörselproblem och celldöd i samband med ljudtrauma, genom att behandla med tillskott 1 timme innan exponering för ljud. Antioxidanter och magnesium var för sig hade inte den effekten.

4 590 individer i en befolkningsstudie med minst en naturlig ögonlins utvärderades för utveckling eller framåtskridande av linsopacitet under 6,3 år. Resultaten tyder på att användning av multivitaminer kan försena framåtskridandet av linsopacitet.

 


Skriv ut artikel


Kvinna ligger och sover gott

Trött på att ligga sömnlös? Här är 5 naturliga knep för bättre sömn

Naturlig hälsa

Är du egentligen en glad och härlig person men tillfälligt energilös på grund av sömnproblem? Du är inte ensam. Ofrivillig sömnbrist är vanligare än många tror och en god nattsömn gör enorm skillnad för den upplevda livskvaliteten. Men – många räds att ta hjälp på grund av att läkemedel kan vara vanebildande och medföra dåsighet dagen efter. Många lider dock i onödan, för det finns naturlig hjälp du inte blir beroende av. Här är några knep som hjälper vid sömnbesvär.

Manshänder med starka naglar

Starkare naglar med mineraler

Naturlig hälsa

Under tre år led 62-åriga Shirzad Kalhori av tunna naglar som bröts av och blödde. Efter att av sin fru och döttrar blivit tipsad om ett näringstillskott såg han förbättring på två månader – och idag är naglarna starkare än någonsin.

Denise Lopez

En tuff värld som kan knäcka de flesta

Krönikan

Att vara artist och lite offentlig så där är ingen dans på rosor, om nu någon trodde det. Det är en tämligen hård och ytlig värld och inte särskilt förlåtande. Jante råder än hårdare här och folk tycker väldigt mycket. Tro mig, jag vet. Den här branschen har varit nära att ta knäcken av mig. Men så kom jag på bättre tankar.

Dvärgpalmen sågpalmetto och dess bär

Sågpalmetto – ett naturligt knep vid godartad prostataförstoring

Hälsa

Med stigande ålder är en godartad förstoring av prostatakörteln snarare regel än undantag för män. En förstorad prostata är oftast inget farligt men kan innebära att man behöver kissa oftare, inte minst nattetid samt svårigheter att tömma blåsan helt. Det kan även störa samlivet. Traditionell behandling innebär ofta biverkningar som erektionsproblem, vilket gör att många män undviker att söka hjälp. Men – det finns ett enkelt och helt naturligt knep du med prostatabesvär bör känna till: Sågpalmetto.

Medelålders man i vit skjorta tar sig för pannan som han glömt något

Så får du bättre minne – 9 tips!

Allmänt

Upplever du att ditt minne allt oftare sviker dig? Stress, överstimulans, åldrande. Orsakerna kan vara många. Men det finns hjälp att få – och det är mindre avancerat än du tror. Här är nio knep som förbättrar ditt minne.

Kvinna 45 plus blickar ut över sjö

Klimakteriet – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

Hälsa

Klimakteriet firas med en egen dag. Den 18:e oktober varje år inträffar internationella klimakteriedagen. Den finns bland annat för att ämnet, genom att uppmärksammas, har större chans att få anslag till forskning och medicinskt stöd – men även för att klimakteriet behöver komma upp i ljuset då ämnet fortfarande är enormt tabu och något kvinnor lider av och skäms över i det tysta. Trots att hälften av världens befolkning någon gång kommer att drabbas vet få ens vilka symtomen är – eller vilken hjälp som finns. Det försöker Kurera råda bot på här.

Kvinna håller sig om sitt ben som om smärta

Reumatikerförbundet: Många med värk experimenterar med starka läkemedel

Värk

Tiotusentals personer i Sverige lider av smärtor som tyder på ledsjukdomen artros, men av dessa har många ännu inte fått diagnosen. Mörkertalet tros vara stort, likaså antalet som inte vet hur de kan bli av med smärta och besvär. "Det är bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen och bland dem med symtom finns ett flertal som använder opiater och beroendeframkallande smärtläkemedel. Det är en varningssignal som sjukvården måste ta på allvar", säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, som även poängterar att det råder omfattande brister inom vården när det gäller rådgivning kring diagnosen.

Potatisar på jord

Ny skräddarsydd GMO-potatis får odlas utan särskilt GMO-tillstånd

Eko/miljö

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en industripotatis som kan ersätta den EU-förbjudna GMO-potatisen Amflora, som stoppades 2012 – trots att den nya potatissorten har samma egenskap. Skillnaden ligger i den genmodifieringsteknik som använts. På grund av att den inte lämnar kvar några främmande gener klassas tekniken inte som GMO och därför krävs heller inga särskilda GMO-tillstånd för odling.

Paradisets grönsakshörna Södermalm

Paradiset expanderar!

Kost

Glada nyheter: Nu ska fler få chansen att uppleva himmelriket. Paradiset växer nämligen så det knakar! När Stockholmsbaserade Paradiset sommaren 2015 öppnade klev de rakt in på platsen som Skandinaviens största ekolivsmedelsbutik. Marknaden jublade. Nu öppnar de snart sin tredje butik men nöjer sig inte där. Målet är 20 butiker – inom bara fem år.

Deppig man sitter i sängen med huvudet i handen

Erektionsproblem? Här är knepet som hjälper 7 av 10

Naturlig hälsa

Nedsatt lust och sexuell funktion hos män är vanligare än man tror. Hälften av alla svenska män över 40 år har erektionsproblem och närmare 20 procent av alla män över 50 år klarar inte av att genomföra ett samlag. Stress, rökning, diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska problem är ofta orsaken. Vetenskapliga studier visar att det finns hjälp att få.

naglar

Tre frågor och svar om nagelhälsa

Skönhet

Vad beror tunna naglar som skivar sig på? Går det att äta sig till starkare naglar - och i så fall hur? Och vad säger våra naglar egentligen om vår hälsa? Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på några frågor om nagelhälsa.

Salt kommer ur ett uppochnedvänt saltkar mot svart bakgrund

Jerry Brännmyr svarar professorerna: ”WASH hjälper läkemedelsbolag att tjäna CASH”

Replik

Saltdebatten fortsätter. Den 11 oktober publicerades krönikan ”För lite salt ger dig högt blodtryck” där krönikören skrev att salt inte höjer blodtrycket som många tror utan att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och menade att Jerry Brännmyr har fel i sin krönika. Läs deras replik här. Här replikerar Jerry Brännmyr i sin tur de två professorerna.

ägg

Äggets dag – en dag för att hylla ägg som livsmedel

Kost

Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som uppmärksammas i över 80 länder runt om i världen, en dag har firats runt om i världen sedan 1996. Bakom den internationella dagen, World Egg Day, står organisationen International Egg Commission som vill fira ägget för att det är ett fantastiskt livsmedel, med bra näringsinnehåll, som är prisvärt och kan mätta många magar, skriver branschorganisationen Svenska Ägg i ett pressmeddelande.

hjärtformad trästam

Fem hjärtliga fakta

Hälsa

Så länge hjärtat slår lever vi. Men mer då? Vad vet du egentligen om ditt hjärta, sådant det sysselsätter sig med - och varför? Här är fem saker du (troligen) inte visste om hjärthälsa.

ägg

Livsmedelsverket: Dioxinhalten i ekologiska ägg behöver sänkas

Eko/miljö

Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Nu uppmanar Livsmedelsverket branschen att undersöka vad detta beror på och vidta åtgärder. "Något måste göras för att minska halterna", skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på onsdagen. Branschorganisationen Svenska Ägg svarar med att starta utredning – samt minska andelen fiskmjöl i fodret.

Saltprodukter på bord

Professorernas svar på Jerry Brännmyrs krönika om saltets effekt på blodtrycket

Replik

Den 11 oktober publicerade Kurera krönikan "För lite salt ger dig högt blodtryck" där krönikören Jerry Brännmyr skrev om salt ur en kontroversiell synvinkel där han menade att salt inte höjer blodtrycket och att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och ville replikera, då de menar att Jerry Brännmyr i sin krönika är ute och cyklar. Här är deras svar.

Litet barn i bil gör blä grimas

Nu föreslås svenskt förbud mot rökning i fordon med barn

Gravid/barn

Rökförbud när du kör med barn i bilen har redan blivit verklighet i flera andra länder. Nu kan det bli verklighet i Sverige. I alla fall om riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) får som hon vill. "Friheten för vuxna att kunna röka i sin bil tillsammans med barn kan inte anses vara viktigare än barns hälsa", skriver hon i en motion till riksdagen.

tjej ligger på säng i mörkt rum

Få bättre mental hälsa naturligt

Mental hälsa

Varje år den 10 oktober inträffar Världsdagen för mental hälsa, en dag instiftad av FN. Med anledning av det vill Kurera passa på att belysa att enligt siffror från Socialstyrelsen äter fler än 1,6 miljoner personer i Sverige, omkring 17 procent av befolkningen, psykofarmaka - det vill säga läkemedel som riktar sig mot psyket. Men - behövs verkligen alltid läkemedel - eller finns det andra alternativ, och i så fall vilka?

Bi sitter på vit blomma

7 tillfällen då bidrottningsgelé hjälper

Gravid/barn

De flesta kvinnor har hormoner som åker bergochdalbana under livet. Symtom kan innebära allt från depression och minskad livslust, till minskad sexlust, oförmåga att hålla sitt humör i schack, nattliga svettningar, torra slemhinnor och försämrad förbränning. Ett naturligt sätt att förbättra sin hormonstatus är via fytoöstrogenrika livsmedel och bidrottningsgelé. Här får du veta mer.