Vitaminer är viktiga för kroppen som delkomponenter i enzymer, vilka fungerar som katalysatorer i nästan alla metaboliska reaktioner. Vitaminerna är på så sätt delaktiga i reglering av ämnesomsättning, omvandling av fett och kolhydrater till energi samt uppbyggnad av ben och andra vävnader.

Vitaminer och vitaminterapi

Vitaminer är viktiga för kroppen som delkomponenter i enzymer, vilka fungerar som katalysatorer i nästan alla metaboliska reaktioner. Vitaminerna är på så sätt delaktiga i reglering av ämnesomsättning, omvandling av fett och kolhydrater till energi samt uppbyggnad av ben och andra vävnader. Vitaminerna måste tillföras med födan eftersom kroppen inte kan syntetisera dem själv, förutom D-vitamin som till viss del kan bildas i huden vid solbestrålning och vissa mängder B-vitaminer som bildas i tarmen.

Näringsvärdet försämras successivt i våra råvaror p.g.a. sämre näring i marken, onaturliga odlingsmetoder och tidig skörd av omogna frukter och grönsaker för att de skall tåla långa transporter och långvarig lagring. Dessutom förekommer i stor utsträckning raffinering och industriell bearbetning av moderna livsmedel, vilket ger ytterligare försämring av närings¬värdet. P.g.a. kemiska vatten- och luftföroreningar har vi fått i oss många toxiska ämnen genom årens lopp. För att skydda oss mot denna ökande toxiska belastning behöver vi idag ett bättre skydd. Kombinationen ökad toxisk belastning, ett försämrat näringsvärde i födan och ökad konsumtion av snabbmat/skräpmat, ger oss ett sämre skydd och gör det ytterst nödvändigt att se över individens behov vad det gäller vitaminer, mineral och andra näringsämnen.

Det finns huvudsakligen 5 olika sätt hur man använder vitaminer och multivitaminpreparat:

 

1. I U-länderna använder man vitaminer för att bota vitaminbristsjukdomar och infektioner som förekommer hos tiotals miljoner svältande barn och vuxna. Man använder t.ex. mycket höga doser A-vitamin varje år för att rädda hundratusentals barns liv från diarrésjukdomar som difteri.
2. Inom skolmedicinsk behandling finns ett begränsat antal vitaminer i höga doser, t.ex.
B6-vitamin i behandling av PMS, B3-vitamin vid förhöjda kolesterolvärden, B12-vitamin vid trötthet och neuropatier hos äldre. Man använder sig mycket sparsamt av näringsbehandling p.g.a. att hela utbildningen har syftet att identifiera sjukdomar som behandlas med läkemedel eller kirurgi.
3. Kostförstärkning inom livsmedelsindustrin, t.ex. jod, tillsatt i salt, kalcium i apelsinjuice m.m.
4. Intag av multivitamintillskott som täcker RDI rekommendationer. De senaste 20 åren har man successivt blivit mer positiv till att inta ett multivitamin mineral preparat som allmän kostförstärkning. Motståndet från läkarkåren, myndigheter, dietister har mjukats upp och allt fler människor intar 1 eller 2 multivitamin-mineraltabletter dagligen.
5. Intag av megadoser med vissa vitaminer och mineral som rekommenderas främst av hälsokostare, näringsterapeuter och biologiska läkare. I länder som England, USA, Canada och Australien finns det tiotusentals läkare som rekommenderar megadoser av vitaminer för att förebygga eller förbättra diverse besvär. I Sverige är det mycket mer sällsynt p.g.a. brist på information under läkarutbildningen, samt behandlingsriktlinjer som ska följas ute på vårdcentraler och sjukhus. Trots detta är det hundratusentals svenskar som intar höga doser vitaminer. Det vanligaste är doser på flera g C-vitamin som tas dagligen vid förkylningar.

Vitaminterapi används i flera syften, bl.a. av näringsterapeuter för
• att behandla brister och balansera kroppen närings¬mässigt, som en kostförsäkring och förstärkning.
• att vända en degenerativ process i kroppen som ofta beror på långvariga näringsbrister och näringsobalanser. Intag av extra mängder vitamintillskott kan hjälpa ansträngda kroppsfunktioner till bättre hälsa.
• att kompensera för, förstärka effekten av eller minska biverkningar av läkemedel.
• att ge kroppen bättre skydd mot miljögifter och förbättra avgiftning.
• att kompensera för genetiska defekter, t.ex. extra intag av B6, B12 och folsyra för metyleringsdefekt som bl.a. ger förhöjda homocysteinvärden.

Flera läkare och terapeuter går över till att använda vitamin- och mineralterapi enligt det biologiska mönster naturen själv valt, istället för att använda syntetiska läkemedel, som ofta ger en kraftig påverkan med biverkningar som följd. Högdos vitaminbehandling (som tidigare kallats megavitaminterapi) eller s.k. ortomolekylärterapi innebär att man ger vitaminer i högdos som kan vara 10, 100 eller 1 000 ggr starkare än rekommenderad daglig dos.

Dr Abraham Hoffer från Kanada började använda stora doser niacin (1 000–5 000 mg) och C-vitamin (2 000–5 000 mg) redan 1952 i behandling av schizofreni. Hundratals läkare har förutom stora doser av vitamin B3 och C-vitamin, använt megadoser av E-vitamin (600–2 000 mg), pantotensyra (1 000–3 000 mg) och vitamin B6 (200–1 000 mg) i behandling av schizofreni med utmärkta resultat.

Dr Linus Pauling, tvåfaldig nobelpristagare, har fått stor uppmärksamhet de senaste trettiofem åren med sin forskning och sina böcker, vilka visat på framgångar vid behandling med gramdoser av C-vitamin. Många andra forskare och läkare har också visat mycket imponerande resultat att redovisa beträffande ortomoleky¬lär högdosterapi med andra vitaminer.

Genom den medicinska forskningen kring antioxidanter och den alltmer omfattande vetenskapliga dokumentationen, närmar sig många inom skolmedicinen den ortomolekylära medicinen. Förhoppningsvis kan det leda till att vägarna till sist förenas då man får ett gemensamt fält att röra sig inom. Det skulle spara mycket lidande, rädda många liv och spara samhället stora summor pengar om man skulle komplettera läkemedelsbehandling med ortomolekylärmedicin.

Vitaminer delas upp i följande 2 huvudgrupper:
Vattenlösliga vitaminer: B-komplexet och C-vitamin.
Fettlösliga vitaminer: A-, D-, E- och K-vitamin.

De fettlösliga vitaminerna förekommer i naturen knutna till feta födoämnen såsom smör, grädde, vegetabiliska oljor, kött och fisk m.m. Deras gemensamma egenskaper är:
• De är mer stabila vid upphettning än de vattenlösliga vitaminerna och risken är mindre att de förlorar sitt värde vid matlagning, raffinering eller annan beredning av mat.
• Fettlösliga vitaminer absorberas i tunntarmen tillsammans med fettet i födan.
• Allt som hindrar fettabsorption begränsar upptag av dessa vitaminer. Som ett exempel på sådana hämmande faktorer kan nämnas brist på galla, samt preparat/kosttillskott som binder fett i kosten.
• De fettlösliga vitaminer som inte tas upp och förbrukas under ämnesomsättningen utsöndras inte med urinen, som de vattenlösliga vitaminerna, utan lagras i kroppen huvudsakligen i levern.

Vanliga faktorer som stör upptag och lagring av både vitaminer och mineralämnen i kroppen är bl.a. alkohol, tobak, kaffe och svart te samt luftföroreningar, stress, p-piller, acetylsalicylsyra, kortison och antibiotika. Dessa faktorer gör att man har större behov av att inta vitamin- och mineraltillskott.
Mer information finns i kapitlet om interaktioner.

Vitamin och mineraltillskott skiljer sig i sammansättning, form, pris m.m. Följande faktorer gör att det kan vara stora skillnader mellan olika tillskott, både i effekt och pris.
• Precis som med allt annat kan kvalitén variera. Partikelstorleken, färskheten och källan för råvaran har betydelse.
• Naturliga former och mindre naturliga eller syntetiska former. Naturligt E-vitamin, d-alfatokoferol har visat sig i studier ha 25–30 procent bättre effekt än syntetiska formen dl-alfatokoferol. Hela E-vitaminkomplexet med bl.a. alfa, beta, gamma och tokotrioler har visat sig ha bättre effekt än bara den med d-alfatokoferol. De fettlösliga vitaminerna A- och E-vitamin tas bättre upp i micellform, med mindre partikelstorlek än vanlig form.
• Hur man förpackar och kombinerar näringsämnen. Vitaminmineraltabletter kan pressas ihop och drageras på ett sätt som gör att upptag är svårt eller nästan omöjligt. Undersökningar har visat att många tabletter passerar rakt genom kroppen i oförändrad form, eftersom många billiga preparat har alltför hårdsmälta tabletter med mycket dåligt upptag. Vitaminmineraltabletter ska brytas ned inom en timme, helst inom en halvtimme i magsäcken, om man inte har tillverkat dem för att nedbrytas längre ned i tunntarmen. Många tillskott innehåller onödiga eller skadliga tillsatser som socker, färgämnen, aspartam, cancerogena kemikalier m.m. som kan ge negativa reaktioner hos känsliga personer, belasta kroppen eller motverka den positiva effekten av preparaten.

Micelliserade vitamintillskott
Upptaget av fettlösliga mikronäringsämnen genom tarmväggen ökar upp till 500 procent när det sker i micellform, de näringsämnen som behandlas på detta sätt har redan genomgått den ”matsmältnings”-process som sker naturligt i kroppen och är nödvändigt för upptag. Detta ger dem följande egenskaper:
• De är fullständigt lösliga i vatten.
• De har betydligt högre absorptionsgrad genom tarmväggen.
• De har snabb och direkt absorption till blodomloppet via portavenen.
• De ökar upptaget från blodet till cellen.
• De ger inga allergiska reaktioner.

En micell är en naturlig, ytterst liten och helt vattenlöslig ansamling av fettmolekyler så som den normalt bildas i tunntarmen när matfett spjälkas. Den uppstår med hjälp av galla, lipas och bikarbonat. Förmågan att bilda miceller störs ofta av stress, bantning, åldrande, sjukdom, miljögifter, matsmältnings¬rubbningar, stekt och annan onyttig mat, allergier eller brist på motion. Miceller är kroppens grundläggande enhet för upptaget av vitaminerna A, D, E, K och betakaroten samt essentiella fettsyror och lecitin.

När miceller en gång har bildats tjänstgör de som transportörer av fettlösliga näringsämnen genom det som kallas det lugna, stilla vattendraget, d.v.s. skiktet som gränsar till tunntarmens mikrovilli (tarmluddet). Därifrån upptas de i cirkulationen antingen i lymfan eller i portådern. Den lymfatiska cirkulationen är mycket långsammare och mer diffust utformad. Trots att lymfsystemet verkar vara den väg som de flesta fetter använder, är det inte den bästa vägen.

Tillskott i form av micellberedning kräver ingen matsmältning och leder till att minimala förluster utsöndras via avföringen. Kliniska studier visar på 280–500 procent ökning av upptaget vid micellberedning jämfört med emulsions- och oljeformer av samma vitaminer. Dessutom har det visat sig att micelliserade vitaminer tas upp effektivare via de röda blodkropparnas cellmembran.

Studier på friska människor visar att bara omkring 25 procent av allt E-vitamin i oljeform tas upp i lymfan av den dos man ätit och det är ännu sämre ställt hos patienter med symtom på dålig matsmältning. För att fördubbla blodets koncentration av E-vitamin måste den normala orala dosen ökas tiofaldigt. Tillstånd som bidrar till nedsatt funktion hos bukspottkörteln eller nedsatt gallproduktion ökar denna multiplikationsfaktor ytterligare.
Annan forskning som jämfört upptaget av en micelliserad A-vitamin med både emulsions- och oljeformer gav lika uppseendeväckande resultat. 4 timmar efter oralt intag av 10 000 IE vardera av den micelliserade, emulgerade oljeformen av A-vitamin, var blodnivåerna efter micelliserat A-vitamin 2,1 ggr högre än för emulgerat A-vitamin och 5,4 ggr större än A-vitaminoljan.

Orsaker till nedsatt absorption av fett i kosten är:
• stress
• bantning
• miljögifter
• matsmältningsbesvär
• gallbesvär
• lågt fettintag
• fett- och sockerrik kost
• nedsatt förmåga att bilda miceller enligt ovan uppräknade faktorer.

Kliniska tillstånd som hör samman med dåligt upptag orsakar ofta specifika brister på fettlösliga näringsämnen. I dessa fall är det olyckligtvis så att kroppen är oförmögen att effektivt spjälka, absorbera och metabolisera dessa essentiella näringsämnen från födan, även när kosten är fullvärdig med avseende på matens kvalitet, kvantitet och tillagning.


Skriv ut artikel


Skärmdump svt nyheter

Hälsobutiker bryter mot lagen

Politik

Svensk lagstiftning har tydliga gränser för vad som får sägas vid marknadsföring av produkter som ska hjälpa mot sjukdomar. Att till exempel säga att gurkmeja, kokosolja och olika naturmedel hjälper mot Alzheimers får man inte. I praktiken får en försäljare inte påstå att någonting som säljs i en hälsokostbutik hjälper mot svåra sjukdomar. Men när SVT gick ut med dold kamera för att kontrollera hur väl butikerna följer lagen var det just vad flera av dem gjorde.

Omega-3-kapslar på tallrik

Därför är omega-3 bra för hjärtat

Hälsa

Hjärt- och kärlsjukdomar är den överlägset främsta dödsorsaken i västvärlden och man söker ständigt efter sätt att förebygga dem. Att tillföra mer av fettsyran omega-3 är ett smart sätt att skydda sitt hjärta har det visat sig. Här får du veta mer.

Kvinna ligger och sover gott

Trött på att ligga sömnlös? Här är 5 naturliga knep för bättre sömn

Naturlig hälsa

Är du egentligen en glad och härlig person men tillfälligt energilös på grund av sömnproblem? Du är inte ensam. Ofrivillig sömnbrist är vanligare än många tror och en god nattsömn gör enorm skillnad för den upplevda livskvaliteten. Men – många räds att ta hjälp på grund av att läkemedel kan vara vanebildande och medföra dåsighet dagen efter. Många lider dock i onödan, för det finns naturlig hjälp du inte blir beroende av. Här är några knep som hjälper vid sömnbesvär.

Manshänder med starka naglar

Starkare naglar med mineraler

Naturlig hälsa

Under tre år led 62-åriga Shirzad Kalhori av tunna naglar som bröts av och blödde. Efter att av sin fru och döttrar blivit tipsad om ett näringstillskott såg han förbättring på två månader – och idag är naglarna starkare än någonsin.

Denise Lopez

En tuff värld som kan knäcka de flesta

Krönikan

Att vara artist och lite offentlig så där är ingen dans på rosor, om nu någon trodde det. Det är en tämligen hård och ytlig värld och inte särskilt förlåtande. Jante råder än hårdare här och folk tycker väldigt mycket. Tro mig, jag vet. Den här branschen har varit nära att ta knäcken av mig. Men så kom jag på bättre tankar.

Dvärgpalmen sågpalmetto och dess bär

Sågpalmetto – ett naturligt knep vid godartad prostataförstoring

Hälsa

Med stigande ålder är en godartad förstoring av prostatakörteln snarare regel än undantag för män. En förstorad prostata är oftast inget farligt men kan innebära att man behöver kissa oftare, inte minst nattetid samt svårigheter att tömma blåsan helt. Det kan även störa samlivet. Traditionell behandling innebär ofta biverkningar som erektionsproblem, vilket gör att många män undviker att söka hjälp. Men – det finns ett enkelt och helt naturligt knep du med prostatabesvär bör känna till: Sågpalmetto.

Medelålders man i vit skjorta tar sig för pannan som han glömt något

Så får du bättre minne – 9 tips!

Allmänt

Upplever du att ditt minne allt oftare sviker dig? Stress, överstimulans, åldrande. Orsakerna kan vara många. Men det finns hjälp att få – och det är mindre avancerat än du tror. Här är nio knep som förbättrar ditt minne.

Kvinna 45 plus blickar ut över sjö

Klimakteriet – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

Hälsa

Klimakteriet firas med en egen dag. Den 18:e oktober varje år inträffar internationella klimakteriedagen. Den finns bland annat för att ämnet, genom att uppmärksammas, har större chans att få anslag till forskning och medicinskt stöd – men även för att klimakteriet behöver komma upp i ljuset då ämnet fortfarande är enormt tabu och något kvinnor lider av och skäms över i det tysta. Trots att hälften av världens befolkning någon gång kommer att drabbas vet få ens vilka symtomen är – eller vilken hjälp som finns. Det försöker Kurera råda bot på här.

Kvinna håller sig om sitt ben som om smärta

Reumatikerförbundet: Många med värk experimenterar med starka läkemedel

Värk

Tiotusentals personer i Sverige lider av smärtor som tyder på ledsjukdomen artros, men av dessa har många ännu inte fått diagnosen. Mörkertalet tros vara stort, likaså antalet som inte vet hur de kan bli av med smärta och besvär. "Det är bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen och bland dem med symtom finns ett flertal som använder opiater och beroendeframkallande smärtläkemedel. Det är en varningssignal som sjukvården måste ta på allvar", säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, som även poängterar att det råder omfattande brister inom vården när det gäller rådgivning kring diagnosen.

Potatisar på jord

Ny skräddarsydd GMO-potatis får odlas utan särskilt GMO-tillstånd

Eko/miljö

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en industripotatis som kan ersätta den EU-förbjudna GMO-potatisen Amflora, som stoppades 2012 – trots att den nya potatissorten har samma egenskap. Skillnaden ligger i den genmodifieringsteknik som använts. På grund av att den inte lämnar kvar några främmande gener klassas tekniken inte som GMO och därför krävs heller inga särskilda GMO-tillstånd för odling.

Paradisets grönsakshörna Södermalm

Paradiset expanderar!

Kost

Glada nyheter: Nu ska fler få chansen att uppleva himmelriket. Paradiset växer nämligen så det knakar! När Stockholmsbaserade Paradiset sommaren 2015 öppnade klev de rakt in på platsen som Skandinaviens största ekolivsmedelsbutik. Marknaden jublade. Nu öppnar de snart sin tredje butik men nöjer sig inte där. Målet är 20 butiker – inom bara fem år.

Deppig man sitter i sängen med huvudet i handen

Erektionsproblem? Här är knepet som hjälper 7 av 10

Naturlig hälsa

Nedsatt lust och sexuell funktion hos män är vanligare än man tror. Hälften av alla svenska män över 40 år har erektionsproblem och närmare 20 procent av alla män över 50 år klarar inte av att genomföra ett samlag. Stress, rökning, diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska problem är ofta orsaken. Vetenskapliga studier visar att det finns hjälp att få.

naglar

Tre frågor och svar om nagelhälsa

Skönhet

Vad beror tunna naglar som skivar sig på? Går det att äta sig till starkare naglar - och i så fall hur? Och vad säger våra naglar egentligen om vår hälsa? Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på några frågor om nagelhälsa.

Salt kommer ur ett uppochnedvänt saltkar mot svart bakgrund

Jerry Brännmyr svarar professorerna: ”WASH hjälper läkemedelsbolag att tjäna CASH”

Replik

Saltdebatten fortsätter. Den 11 oktober publicerades krönikan ”För lite salt ger dig högt blodtryck” där krönikören skrev att salt inte höjer blodtrycket som många tror utan att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och menade att Jerry Brännmyr har fel i sin krönika. Läs deras replik här. Här replikerar Jerry Brännmyr i sin tur de två professorerna.

ägg

Äggets dag – en dag för att hylla ägg som livsmedel

Kost

Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som uppmärksammas i över 80 länder runt om i världen, en dag har firats runt om i världen sedan 1996. Bakom den internationella dagen, World Egg Day, står organisationen International Egg Commission som vill fira ägget för att det är ett fantastiskt livsmedel, med bra näringsinnehåll, som är prisvärt och kan mätta många magar, skriver branschorganisationen Svenska Ägg i ett pressmeddelande.

hjärtformad trästam

Fem hjärtliga fakta

Hälsa

Så länge hjärtat slår lever vi. Men mer då? Vad vet du egentligen om ditt hjärta, sådant det sysselsätter sig med - och varför? Här är fem saker du (troligen) inte visste om hjärthälsa.

ägg

Livsmedelsverket: Dioxinhalten i ekologiska ägg behöver sänkas

Eko/miljö

Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Nu uppmanar Livsmedelsverket branschen att undersöka vad detta beror på och vidta åtgärder. "Något måste göras för att minska halterna", skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på onsdagen. Branschorganisationen Svenska Ägg svarar med att starta utredning – samt minska andelen fiskmjöl i fodret.

Saltprodukter på bord

Professorernas svar på Jerry Brännmyrs krönika om saltets effekt på blodtrycket

Replik

Den 11 oktober publicerade Kurera krönikan "För lite salt ger dig högt blodtryck" där krönikören Jerry Brännmyr skrev om salt ur en kontroversiell synvinkel där han menade att salt inte höjer blodtrycket och att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och ville replikera, då de menar att Jerry Brännmyr i sin krönika är ute och cyklar. Här är deras svar.

Litet barn i bil gör blä grimas

Nu föreslås svenskt förbud mot rökning i fordon med barn

Gravid/barn

Rökförbud när du kör med barn i bilen har redan blivit verklighet i flera andra länder. Nu kan det bli verklighet i Sverige. I alla fall om riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) får som hon vill. "Friheten för vuxna att kunna röka i sin bil tillsammans med barn kan inte anses vara viktigare än barns hälsa", skriver hon i en motion till riksdagen.