Bly (Pb)

Historik
Bly har varit mycket uppskattat och använt i över 6 000 år. På 1980-talet tar man bort bly från bensin och färg p.g.a. toxiska effekter.

Geokemister i Kalifornien har konstaterat att den genomsnittlige amerikanen har över 100 ggr mer bly i blodet än ursprungsmänniskan före istiden. Koncentrationen i benstommen är hela 500 till 2 000 ggr högre. Blyhalten i skelettet hos forntida peruaner och nubier är 500 ggr lägre än hos dagens amerikaner. Alla är med andra ord blyförgiftade, mer eller mindre. Blyförgiftningen har minskat i västvärlden de senaste 20 åren i takt med att man har tagit bort bly från bensin och färg samt tillsatt säkerhetsåtgärder.

Kemi
Bly förekommer som 4 isotoper, Pb 204–208. Det finns organiskt och oorganiskt bly. Halveringstiden för bly i människovävnad är 30–100 dagar men det lagras i skelettet 6–7 år. Halveringstiden i skelett är upp till 20–30 år. Det finns ingen säker och acceptabel nivå av bly i blodet. Absorption av bly är uppskattningsvis 5–10 ggr mer omfattande hos spädbarn och små barn än hos vuxna. Vuxna absorberar 5–10 procent och små barn 25–80 procent av det bly de får i sig. Vuxna lagrar mer bly i benvävnad och barn lagrar mer bly i mjukvävnader, 99 procent av bly hos vuxna finns lagrad i skelettet.

 

Effekt
Man misstar sig ofta då det gäller blyförgiftning i dess tidiga skede. Symtomen är vaga och förknippas lätt med andra åkommor. Exempel på symtom kan vara huvudvärk, trötthet, muskelsmärtor, dålig matsmältning, skälvningar, förstoppning, kräkningar, anemi, blekhet, vertigo (svindel, yrsel) och nedsatt koordination. Blyförgiftning på låg nivå sänker intelligensen, minskar uppmärksamheten och påverkar minnes- och språkfunktionen. Den kan utlösa mentala rubbningar som hyperaktivitet, fördröjd och hämmad reaktionsförmåga och senilitet samt perifer neuropati med t.ex. droppfot som följd. Blyförgiftning har sammankopplats med ett ökat antal dödfödda barn och cancer. Bly tycks också störa och hindra aktiviteten hos vissa enzymer. Bly mobiliseras från benvävnad under graviditet och överförs till fostret, som är extra utsatt för störd utveckling av t.ex. blod-hjärn-barriären.

Blyförgiftning kan minska hemoglobinsyntesen som leder till anemi, samt minska intelligenskvot och hjärnfunktion hos både barn och vuxna p.g.a. minskat upptag av GABA till hjärnvävnad. Forskarna är överens om att blyöverskott, även om det är under toxicitetsnivå, kan sänka funktionen i det centrala nervsystemet. Bly hämmar produktion av acetylkolin.

Något förhöjda blyhalter kan orsaka njurskada, sänka immunförsvaret och därmed öka mottagligheten för diverse sjukdomar, inklusive cancer. Bly ökar tendensen till våldsamt beteende.
Tecken på svår blyförgiftning är kort livslängd och död. Detta rör sig dock om doser långt under de som associeras med ”blyförgiftningen”, som drabbade många under ”Vilda Västerns” glada dagar.

Toxicitetssymtom
Akuta symtom hos vuxna: svår huvudvärk, yrsel, tremor, förlamning, ledvärk, optikus neurit, irritation, maniskt beteende, generella mentala störningar. Om förgiftningen inte botas kan ataxi, konvulsioner och slutligen döden inträffa.

Akuta symtom hos barn: psykisk utvecklingsstörning, återkommande anfall, blindhet, inlärningssvårigheter. Tidiga tecken hos barn: kraftiga kräkningar, yrsel, dvala, hyperirritabilitet, anorexi, generella mentala störningar.
Kroniska exponeringssymtom hos barn: hyperaktivitet, raserianfall, tillbakadragenhet, apati, känslo- och beteendestörningar, inlärningssvårigheter, nedsatt IQ.

Kroniska exponeringssymtom hos vuxna: anorexi, muskelirritation, diffust obehag, huvudvärk, förstoppning/diarré, metallsmak i munnen, benägenhet att bli trött, dålig muskeltonus, sömnbesvär, mardrömmar, orolighet, rastlöshet, ångest, magsmärtor, anemi, blygikt (p.g.a. sekundär ökad uratkoncentration), nedsatt IQ, störd kalciummetabolism.

Toxicitetskällor
Tetraetylbly från bilavgaser, kontakt med bensin som innehåller bly (t.ex. vid sniffning), benmjöl, dolomit, viss kosmetika, mat som utsätts för bekämpningsmedel, gödsel, miljöförgiftning, förgiftat vatten, blyglaserad keramik, kristallglas, lödning och elektronik, gjutning, tennsoldater, plåtburkar, blyertspennor, blekningsmedel för hår, laddningsbara batterier, trycksvärta, konserverad frukt, konserverad juice, blykulor till vapen och vissa målarfärger. Vissa s.k. ”blyfria” mässingsdelar i rörsystem för vattentransport kan innehålla 5–7 procent bly. Vissa örter, speciellt ayurvediska, och kryddor från sydostasien kan innehålla höga halter av bly, troligen p.g.a. torkning över kaminer som eldas med blyhaltigt kol (som också kan innehålla andra tungmetaller). Upptag av bly genom inandning av blydamm är vanligt t.ex. vid slipning av trä täckt med blyhaltig färg.
Konserverad tonfisk har visat sig vara en av de stora källorna till blyförgiftning hos barn i vissa delar av Indien och sydostasien. Noggranna analyser visar att konserverad tonfisk förpackad i Sydostasien kan innehålla upp till 10 000 ggr mer bly än motsvarande färsk fisk.

Absorption och utsöndring
Absorption och toxicitet av bly ökar när kalcium- till fosforförhållandet är lågt och alkoholintaget är högt, medan järn- och proteinintaget är lågt.

Angreppsorgan
Njurar, hjärta, ben, CNS och moderkakan.

Antagonister
Ca, Fe, Cr, B1, B3, B6, B12, folsyra, C- och E-vitamin, Mg, S, Se, Zn, DMSA, EDTA, alginat, pektin, liponsyra, cystein, cystin och metionin.

Kelering/avgiftning
Man avgiftar bly bäst genom avgiftningsomgångar med DMSA eller EDTA. Intravenösa eller perorala kurer med EDTA (3–6 g per dag) är mycket effektiva för att avgifta bly. Stora mängder av bly kan keleras bort under några månaders tid men bly som lagras i skelettet tar flera år att kelera bort. Perorala intag måste ske under flera år för att man ska få bort största mängden bly p.g.a. att bly lagras i skelettet och det tar 6–7 år för kroppen att byta ut skelettet. Liponsyra kan också vara ett bra komplement. Benmjöl rekommenderas ofta som kalciumtillskott men det upplyses inte om dess höga bly- och fosfathalter¬. Vid behov av kalcium är det bättre att använda andra kalciumkällor, t.ex. mikrocrystallin hydroxyapatit, kelatiserat kalcium, kalciumlaktat, kalciumcitrat och andra kalciumsalter¬. Det är bäst att kelera intensivt 3–7 dagar varje månad under några år. Kalcium- och magnesiumintag ska vara optimalt. Dessa ämnen är antagonistiska till bly och motarbetar lagring av bly i skelettet. Minimera intag av fluor som ökar upptag av bly.

Det finns ett enkelt sätt att motverka blyförgiftning och det är att äta en fiberrik kost och ett heltäckande vitamin-mineraltillskott som innehåller kalcium, koppar, zink, järn, krom, C-vitamin, E-vitamin och hela vitamin B-komplexet. Detta skyddar också mot de toxiska effekterna av bly. Man har funnit att höga doser av vitamin B1 minskar blyförgiftningssymtomen och hindrar blyupplagring i vävnaderna. Pektin och alginat är verksamma och effektiva fibrer som hindrar blyupptagning och möjligtvis ökar utsöndringen av bly. Andra näringsämnen som skyddar mot blyansamlingar är nikotinsyra, krom, metionin, cystein, cystin och vitlök.

Analyser
Vid förhöjda blyvärden kan det förekomma förhöjda värden av urinsyra. Begränsa/uteslut i så fall intag av purinproteiner.
Använd gärna hårmineralanalys för att utvärdera blystatus och se om du har tillräckligt med mineral för att skydda dig för blyexponering. Det visar hur mycket bly som cirkulerar i kroppen under flera månaders tid. Det kan krävas flera analyser och flera månader av kelering för att bly ska visa sig i en hårmineralanalys.

En genetisk analys, en avgiftningsprofil (detoxification profile) visar om du har genetiska mutationer i P 450 enzymsystemet som drabbar din förmåga att avgifta tungmetaller. En leverfunktionsanalys och ett tarmpermeabilitetstest visar om levern gör ett tillräckligt bra arbete med avgiftning och om du drabbas av tarmpermeabilitetsproblem. Jonat, friradikalproducerande bly kan testas med IHMT-test, se kapitlet om Diagnostik.

Exempel på studier, referenser

Yrkesexposition
Av 1 300 yrkesarbetande personer hade 30 procent förhöjda blyvärden i blodet (> 1,2 umol/l, vilket bör rapporteras). Över 80 procent av dessa hade en klar yrkesexposition t.ex. i blysmältverk, batteritillverkning, i byggnadsindustrin m.m.
Maizlish N. et al. “Elevated Blood in California Adults 1987: Results of State Wide Surveillance Program Based on Laboratory Reports”. Am J Publ Health, 1990;80:8:931–4.

Intelligens
130 av 270 personer studerades som barn mellan åren 1975 och 1978 och följdes upp 1990. Undersökningarna visade, trots i övrigt flera normala testresultat, att höga blynivåer ökade risken för sämre skolresultat, för tidigt avslutad skolgång, beteendemässiga störningar och vissa lättare motoriska funktionsnedsättningar.
Needleman HL. et al. “The Long-Term Effects of Exposure to Low Doses of Lead in Childhood: An Eleven Year Follow-up”.
N Eng J Med, 1990;322:2:83–8.

Lågdosexponering
Denna artikel tar upp det faktum att vi i dag inte vet hur lågdosexponeringar av bly i foster- och småbarnsperioden påverkar den utvecklande hjärnan. Men även det verkar kunna ge kognitiva skador
(se föregående artikel). Detta borde enligt artikelförfattarna leda till långtgående konsekvenser på flera områden.
Lee WR. et al. “Low Level Exposure to Lead: The Evidence of Harm Accumulates”. Brit Med J, 1990;15;301:504–6.

Störd kalciummetabolism
Studien visar på förhöjda nivåer bly hos 86 yrkesexponerade jämfört med 51 kontrollpersoner. Hemoglobin och kalciumnivåer var lägre och kopparnivåer högre i serum hos de blyexponerade, vilket är tecken på endokrin aktivitet i njurarna, som är ett målorgan för bly.
Anetor J. et al. ”Decreased total and ionized calcium levels and haematological indices in occupational lead exposure as evidence of the endocrine disruptive effect of lead”. IJOEM, 2005;9:1:15–21.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

chokladask palmoljeodling

Palmolja – en miljöbov i julmyset

Eko/miljö

Palmoljan som smugit sig in i en mängd produkter är en av livsmedelsindustrins största miljöbovar. Inte nog med det – den finns i ljus också. Men det är lätt att minska sin konsumtion av palmolja skriver Naturskyddsföreningen som uppmanar oss att fira julen utan.

Mathilda Zakrisson med katt

Magkatarren försvann med kisel

Mage

På högstadiet fick Mathilda Zakrisson, 25 år, magkatarr. Problemen blev så besvärliga att Mathilda tills slut inte vågade gå ut efter att hon ätit. Men för ett år sedan hittade hon ett preparat med kisel och det förändrade Mathildas liv. Magen började fungera normalt redan efter några dagar.

tecken pa stress

13 vanliga symptom på långvarig stress

Mental hälsa

Har du varit stressad länge? Ligger du på gränsen till utmattning? Här listar stressexperten Karin Isberg de vanligaste symtomen på långvarig stress. Om du känner igen flera av dem är det sannolikt ett tecken på att stressen i ditt liv är för hög och har pågått för länge.

brod

Vad är det för fel på gluten?

Krönikan

Varför är det så många som mår dåligt av gluten? Varför pratas det så mycket om det – är det en hype eller inte? Här reder näringsterapeuten Ellinor Ladenberg ut begreppen och svarar på några viktiga frågor om gluten.

Mage-tarm-tema: matsmältningen

Magspecial: Matsmältningen – så funkar den

Mage

Mat som inte bryts ner kan jäsa i tarmen och ställa till med oreda. När tarminnehållet jäser bildas det bland annat gaser som kan göra magen uppblåst och smärtande. Vår matsmältning består av ett stort antal olika funktioner som ska samverka för att på bästa sätt förvandla maten till näring. Matsmältningen påbörjas redan i munnen och sedan hanteras maten hela vägen till ändtarmen där restprodukterna lämnar kroppen.

kanel

Kanel hjälper kroppen att bränna fett

Hälsa

Nya studier från ett amerikanskt universitet har visat att en av julens mest älskade kryddor han hjälpa till vid övervikt. Forskare har tidigare visat att ett ämne i kanel tycktes skydda möss mot övervikt och högt blodsocker men visste inte då vad som gjorde att kanel hade den effekten.

julskinka

Julens överlevnadsguide för intoleranta

Kost

Under julhelgen ligger stort fokus på mat och den gemensamma måltiden. För den som har födoämnesintoleranser och allergier eller har valt att leva som vegetarian eller vegan kan det vara lite knixigt, särskilt när man blir bortbjuden.

vinnare_detox

Årets detoxprodukt 2017 – rening på naturlig väg

Hälsa

Pure Cleanse röstades fram till vinnaren av Årets detoxprodukt 2017 bland sammanlagt 35 549 inkomna röster, i Swedish health awards. Pure cleanse är en produkt som hjälper kroppens utrensningsorgan på ett skonsamt sätt. Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. 

patrik Wincent julklappar och en dator

Experten: ”Låt inte julen bli en skuldfälla”

Krönikan

Julen närmar sig och med den en fantastisk tid där familj och vänner samlas. Det är en tid på året där vi oftast spenderar mer pengar än vanligt. Det är trevligt att köpa gåvor till sina nära och kära – även om det ibland kan innebära att vi lägger för mycket pengar. Många kommer därför sitta med stora skulder i januari. För de flesta innebär det bara en tillfälligt dipp i ekonomin men för andra kan det vara ett tecken på shoppingmissbruk där ekonomin riskerar försätta försämras, skriver Patrik Wincent terapeut och författare som delar med sig av några tips för att undvika alltför stora hål i fickorna.

Lena

Hon fick lusten tillbaka med mannens potensmedel

Sex- och relationer

Lena och hennes man möttes mitt i livet. De hade vuxna barn och mycket tid för varandra. Sexlivet var fantastiskt ändå tills den dag Lena kom in i klimakteriet. – Jag var arg och ovillig i nästan ett år. Då provade jag att ta samma kosttillskott som min man tog när han hade problem med potensen, och då kom lusten till sex tillbaka, säger Lena.

man läser på sin telefon

Undvik gamnacke med dessa enkla övningar

Naturlig hälsa

Börjar din nackrot sticka ut av att du sitter och tittar in i en dataskärm hela dagarna och ner i din smartphone resten av dagen – då har du troligen en gamnacke på väg. Besvär i nacke och axlar plus huvudvärk blir allt vanligare som en följd av all tid vi spenderar med huvudet framåttippat. Här följer kiropraktor Martin Franssons enkla tips på hur du motverkar gamnacke.

nio_anledningar_pyknogenol

9 anledningar att äta pyknogenol

Antioxidanter och fria radikaler

Pyknogenol hjälper vid flera olika problem och åkommor. Man kan tycka att det nästan är för bra för att vara sant, men anledningen till att pyknogenol hjälper på så vitt skilda områden är för att det är den mest kraftfulla naturliga antioxidant man idag känner till. Pyknogenol är ett tallbarkextrakt från fransk strandtall som är känt för sin antiinflammatoriska effekt.

rep som brister karin isberg

Stressexperten: ”Om stressen inte går över”

Mental hälsa

Under hösten har du kunnat följa Kureras artikelserie om stress med stressexperten Karin Isberg. Stress är inte farligt när den fungerar som det är tänkt, det vill säga som en tillfällig reaktion som rustar dig för att möta en fara. Problemet uppstår är när stressen blir ett konstant tillstånd.

vad_ar_en_adaptogen

Så upptäcktes ”antistress-vitaminerna”

Naturlig hälsa

Adaptogener är en relativt nyupptäckt kategori av naturligt förekommande substanser. Under 1960-talet startade det hittills största forskningsprojektet inom läkemedelsörter i öst. Målet var att hitta de växter som kunde öka prestationsförmågan hos soldater och arbetare.

Buddha_bowl

Buddha bowl med syrlig lök och vegansk chiliaioli

Recept

Vi ser dem överallt på sociala medier, Buddha bowl, poké bowl med flera. Skålarna med härligt färgglad inbjudande mat. En Buddha bowl är egentligen näringsrik mat som stärker din kropp och serveras till bredden i stora skålar. Innehållet kan varieras helt utifrån dina preferenser. Det här en variant som passar bra inför höstens kyliga kvällar. Den syrliga löken och aiolin kan förberedas och förvaras flera dagar i kylskåp.

Årets hälsoboost

Älskad liljeväxt blev Årets hälsoboost

Hälsa

Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. I Swedish health awards röstades Årets hälsoboost fram bland sammanlagt 35 549 röster. Vinnaren Forever aloe vera gel är ett naturligt kosttillskott som utvinns ur innergelén på en liljeväxt. Aloe vera-växten har traditionellt använts som medicinalväxt av människan i tusentals år. 

Blue eye

Så får du bättre syn – 6 tips!

Naturlig hälsa

Efter 65 års ålder ökar risken att drabbas av försämringar på synen markant. Vanliga problem är till exempel makulativ degeneration som är förändringar i gula fläcken, och grå starr. Men det finns sätt att förebygga och även minska symtom som uppkommit. Blåbär, ringblommor och salvia hjälper dig i kampen. Bli expert och vässa synen med vår guide för ögonen.

kvinna äter vid datorn

Din arbetsplats – en bakteriehärd

Förkylning

Ett skrivbord rymmer mer än 400 gånger så mycket bakterier som en genomsnittlig toalett, därför är det viktigt att tänka på hygienen och hålla rent. Men det är inte bara ditt skrivbord som utgör en hälsorisk – hela arbetsplatsen kan vara full av dolda bakteriehärdar.

Sofia

Nu sover Sofia som på moln

Värk

Sofia Hansson, 36 år, har vant sig att leva med smärta. Hon har haft ont i kroppen så länge hon kan minnas. För bara några år sedan fick smärtan också ett namn. Men det kanske allra viktigaste, Sofia fann smärtlindring där hon minst anade. Sedan tre år tillbaka sover Sofia på magneter. Då försvinner smärtan under natten vilket gör att hon får en bra nattsömn och att hon vaknar utvilad.

två flickor kramas

Varför är det viktigt att visa tacksamhet?

Mental hälsa

Tacksamhet gör oss lyckligare. Det kan låta som någon sorts new age mubo jumbo men faktum är att forskning visar att vi blir lyckligare såväl i våra relationer som i livet i övrigt om vi påminner oss själva om att vara tacksamma för det vi har att glädjas åt i livet.

julgodis

Fyra fina recept till första advent

Hälsa

Första advent är det officiella startskottet för jul. Här ifrån och framåt är det fritt fram med glögg, pynt och allsköns julgodis med anledning av det vill vi på Kurera dela med oss av några av våra nyttiga varianter på säsongens godsaker.

Gunilla Andersson

Nypon minskade stelheten

Naturlig hälsa

För snart 20 år sedan började Gunilla Andersson bli stel i ena knäleden. En dag kom hon inte upp ur en låg stol och fick åka akut in till sjukhuset på grund av smärtan. Först trodde läkarna att hon led av benskörhet men sedan förstod man att hon fått artros. Gunilla valde att ta kosttillskott före konventionell medicin mot sin försämrade rörlighet. De senaste tio åren har hon tagit ett nyponpulver som gör henne rörligare i knäleden.

malena_sexualitet_lust

Sex och sånt med Malena Ivarsson

Sex- och relationer

I över 38 år har Malena Ivarsson gett råd om sex och relationer. Hon har följt män och kvinnors sexualitet både historiskt och i det personliga samtalet. I vårt moderna samhälle är det viktigt lyfta på tabun när det gäller sex, som när kvinnan har mer lust än mannen  – det finns en lösning på det problemet också menar Malena.

agneta_10_favoriter

Agneta Sjödins 10 hälsofavoriter

Hälsa

Agneta Sjödin är en kvinna med många järn i elden. Som programledare på TV har hon arbetat i nästan 27 år. Men hon är också författare och släppte sin åttonde bok i  år. De senaste åren har hon ägnat mycket tid åt sin inre resa. Idag känner hon sig starkare än någonsin och njuter av livet till fullo. Läs hennes tio bästa hälsotips.