Fosfor (P)

Historik
1669 destillerar Brand fosfor från urin.
1817 påvisar Vauquelin fosfor i djurlipider.
1906 bevisar Harden och Young att glukosfosforbindningen är mycket aktiv.
1931 isolerar Lohman ATP (adenosintrifosfat) från muskler.
1937 beskrev Krebs TCA (trikarboxylsyra)cykeln (citronsyracykeln= Krebs cykel) för produktion av ATP.
1954 upptäcker Arnon och Frenkel fotosyntetisk fosforylisering.

Kemi
Ca 70 procent av den fosfor som finns i maten absorberas av kroppen. Denna absorption kan förhindras av ett alltför stort järnintag som formar olösliga fosfater i tarmen samt överskott/utsöndring av binjurehormoner, PTH, kortison och östrogen. Fosfor finns lagrad i stora mängder i kroppen – näst störst mängd av alla mineral. Ca 80 procent lagras i skelettet och tänderna, 20 procent i blodet och kroppens vävnad. Det finns 12 g fosfor i varje kilo fettfri vävnad. Ca 85 procent av den fosforn finns som oorganiskt kalciumfosfat i förhållande 2:1 jämfört med fosfor i benvävnad och tänder. I blodplasma finns 3,5 mg fosfor/100 ml vilket är ca hälften av den mängd kalcium som finns. Det finns 30–45 mg fosfor per 100 ml helblod och 3,5 mg per 100 ml blodplasma. Nivåerna behålls genom reabsorption i njurarna och denna nivå står i relation till koncentrationer av kalcium och fosfor i blodplasma, PTH och D3-vitamin.
Kalcium/fosforförhållandet i skelettet är 2:1
” ” i kött är det 1:20
” ” i vitt mjöl är det 1:4
” ” i en genomsnittskost är det 1:3–4
Ett adekvat Ca: P kvot är allt ifrån 2:1 till 1:1.

Funktion
Fosfor är ett mycket viktigt ämne för skelettet men förekommer i alltför stora mängder i modern husmanskost, speciellt om man äter mycket kött och dricker läsk. Kött, kyckling, fisk, nötter och frön samt hela sädeskorn innehåller mycket fosfor. Användning av fosfor förekommer också inom modernt jordbruk. Dessutom tillsätts fosfor i raffinerad mat för att förbättra smaken och reglera produktens surhetsgrad. Detta leder till obalans mellan fosfor och kalcium.

 

Fosfor är en del av cellernas struktur även i de mjuka vävnaderna. Fosfor är även en del av nukleinsyrorna som bildar den genetiska koden i alla celler och därmed viktig för tillväxt, reparation och upprätthållande av alla kroppsvävnader samt för proteinsyntesen. Fosfor hjälper kalcium att fästa sig vid proteinmatrisen i skelettet. Fosfor ingår som komponent i ATP (adenosintrifosfat), ADP (adenosindifosfat) och AMP (adenosinmonofosfat). Den är nödvändig i energiproduktion samt energitransport och spelar en viktig roll i fosforylering av monosackarider för energi. Fosfor möjliggör för näringsämnen att passera genom cellmembranen eller att transporteras i blodet.

Fosfor binder magnesium och gör det otillgängligt för kroppen. För stora mängder fosfor stimulerar därmed överskottsproduktion av PTH (bisköldkörtelhormonet som urkalkar skelettet). Adekvat mängd fosfor stöder en stark benstomme medan överskott av fosfor urkalkar skelettet. Vid förhöjda fosforhalter i blodet skickar bisköldkörtlarna bud till skelettet: ”Vi behöver mer kalcium”. Då frigörs kalcium som lagrats i skelettet för att fylla på det akuta behovet. Förhållandet mellan kalcium och fosfor är viktigare för skelettets hälsa än enbart kalcium. Fosfor tillsammans med kalcium är viktiga för reglering av kroppens ph balans.
Många enzymer och B-vitaminer aktiveras av fosfor. Utan fosfor kan inte B1, B2 eller B3 utnyttjas av kroppen. Dessutom behövs fosfor för omsättningen av kolhydrater, protein, fett och oxidativ fosforylering som leder till ATP-produktion.

Fosfolipider, såsom lecitin, innehåller fosfor och lipider som ansvarar för näringstransport till och från cellerna. Fosfolipider bidrar till förmedling av nervimpulser i kroppen. Fosfor bidrar också till reglering av kroppens syra-/basbalans.

Kalcium och fosfor är beroende av varandra. Förändringar hos det ena mineralet återspeglas snabbt hos det andra. Njurarnas uppgift är att hålla jämn balans mellan fosfor och kalcium och se till att det finns en adekvat fosfornivå för kroppens alla biologiska behov. Denna nivå regleras först och främst genom hormonerna, parathormon (PTH) och calcitriol (D-vitamin) samt utsöndringen av fosfor i urinen.
I kulturer där kosten är naturligt låg på fett och protein och där dessutom fosfornivån är låg i förhållande till kalcium har vegetarianer och människor sällan besvär med osteoporos.

Bristsjukdomar
Brist på fosfor uppstår främst vid saltsyrebrist eller stora överskott av kalcium. Fosforbrist är ovanligt eftersom maten innehåller mer fosfor än kalcium, speciellt i modern husmanskost.
Symtom på fosfatbrist i centrala nervsystemet: trötthet, krypningar, tremor, kramper, muskelförlamning, svaghet och pareser. Andra symtom på fosforbrist är kräkningar, dålig aptit, smärtor i benstommen, depression, och osteomalacia.

Fosforbrist har rapporterats hos kor vars foder innehåller höga halter av kalcium- och låga av fosfor. De symtom korna led av var bl.a. anorexi, svaghet, stelhet och svag benstomme. Liknande symtom har utvecklats hos människor genom långvarigt intag av antacida som innebär att fosfaterna inte kan absorberas.

Ökad risk för att utveckla brister
Människor som äter en kalorifattig kost, alkoholister, människor som lider av en katabolisk sjukdom eller nedbrytningssjukdom, kronisk användning av antacida, exponering för höga nivåer av aluminium genom t.ex. kokkärl, deodorant, m.m. Personer över 55 år, för tidigt födda barn, folk med njur- eller leversjukdomar, brist på D-vitamin, megadosering av D-vitamin och kalcium.

Terapeutisk användning
• artrit
• hämmad tillväxt hos barn
• cancer, kolit, aptitlöshet
• värk i benstommen
• osteomalaki
• muskelskakningar och idrottsutövande.

Läsk innehåller ca 500 mg fosfor per dryck. Fosforsyra används som konserveringsmedel.

Det förekommer en mycket större risk att få för mycket fosfor än för lite i en modern kost, speciellt om man äter kött varje dag, samt dricker läsk. Tillsatser i mat och halvfabrikat bidrar också till fosfor i överskott och därmed till störd Ca: P ratio. Kalcium och fosfor finns i lämplig kvot (1:1) i mjölk.
I kött finns det mycket mer fosfor än kalcium. I grönsaker skiljer sig inte mängden, som i rotfrukter och broccoli, men det finns mer fosfor i frön och mer kalcium i bladgrönsaker. Ett för högt intag av fosfor minskar upptag av kalcium, järn och magnesium.

Dosering
RDI: 800 mg uppnås lätt genom kosten.
Barn 0–6 månader 240 mg; 6 månader–1 år 360 mg; 1–10 år 800 mg; 11–18 år 1 200 mg.
Vuxna över 18 år 800 mg; under graviditet och amning + 1 250 mg.
ODI: Det finns mycket sällan behov av tillskott.
TDI: 0–2 000 mg. Det finns mycket sällan behov av tillskott.
Idrottsmän kan inta kalciumfosfat vid hårt idrottsutövande. Den vanligaste extrakälla av fosfor man får via tillskott är i form av kalciumfosfat som används som fyllnadsmaterial i kosttillskottstillverkning. Man får i sig en del fosfor även vid intag av lecitin, fosfatidylkolin, fosfatidyl och serin.

Toxiska doser
Överkonsumtion av fosfor är vanligt hos de som äter en kost rik på kött och raffinerad mat samt dricker läsk. Detta rubbar kalcium/fosforbalansen och leder till bl.a. urkalkning av skelettet. Vid hyperfosfatemi, hyperkalcemi, hyperkalimi är det kontraindikerat att ge fosfor. Toxiska effekter och symptom kan uppträda efter intag av mer än 4 000 mg per dag.

Toxiska reaktioner
Andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, slaganfall, koma. De vanligaste biverkningarna som kommer av användning av för mycket fosforsalter är diarré, illamående, kräkning, magsmärta och på lång sikt benskörhet.

Interaktion med läkemedel
Positiv interaktion/ökat behov av tillskott med: analgetika, antacida medel, antiepileptika, antikoagulantia, bronkdilaterande medel, diuretika, hjärtglykosider, kolesterol- och triglyceridsänkande medel, laxantia, medel som påverkar renin-angiotensinsystemet.

Interaktion med näringsämnen
Intag av fosforsalter minskar upptaget av zink.

Beredningsformer
Tillskott av lecitin eller fosfatidylkolin är ett sätt att öka fosforintaget vid sällsynta brister.

Absorptionsbefrämjande ämnen
Vitaminer: B6, D. Mineral: Na, K, Ca, Fe, Mn,

Synergister
Mineral: Ca, Mg, Fe, Na, K, Se.

Antagonister
Vitaminer: D. Mineral: Ca, Fe, Cu, Mn, Mg, Zn

Analysmetoder och mätmetoder
Hårmineralanalys
Många anser att hårmineralanalysvärden av fosfor inte har samband med fosforomsättningen eller intag av fosfor genom kosten. Min uppfattning är dock att det visar mängden fosfor som lagras i kroppens vävnad om inte lagringsprocessen störs av tungmetallsförgiftning. Vid förhöjda fosforvärden, analysera njurfunktionen och vid låga värden analysera leverfunktionen. Låga fosforvärden kan indikera nedsatt matsmältning samt behov av saltsyratillskott.

Blodanalys
Plasmafosfat regleras främst genom utsöndring från njurarna. Låga fosforvärden i serum kan bl. a. leda till låg saltsyraproduktion, förhöjd binjure eller biskölkörtelfunktion och hyperinsulism. Förändringar av serumfosfat påverkar njurarnas utsöndring av kalcium. Kalcium: fosforkvot i serum bör vara 1-2:1.

Exempel på studier, referenser

Benförlust och fosfor
Konsumtionen av fosfor är i USA relativt hög jämfört med kalciumintaget. Högt fosforintag kombinerat med lågt kalciumintag kan leda till ökad urkalkning av skelettet som leder till minskad benmängd, kalciuminlagringar i mjukvävnad, minskad syntes av D-vitaminets aktiva nedbrytningsprocesser och överproduktion av bisköldkörtelhormoner. Rikligt med fosfor finns i mjölk och säd, men i dessa födoämnen finns även mycket kalcium. Kött, fågel och fisk innehåller relativt mycket fosfor men lite kalcium.
Calvo MS. et al. ”Changing Phosphorus Content of the US Diet: Potential For Adverse Effects on Bone”. J Nutr, 1996;126:1168S-80S.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

chokladask palmoljeodling

Palmolja – en miljöbov i julmyset

Eko/miljö

Palmoljan som smugit sig in i en mängd produkter är en av livsmedelsindustrins största miljöbovar. Inte nog med det – den finns i ljus också. Men det är lätt att minska sin konsumtion av palmolja menar Naturskyddsföreningen som uppmanar oss att fira julen utan.

Mathilda Zakrisson med katt

Magkatarren försvann med kisel

Mage

På högstadiet fick Mathilda Zakrisson, 25 år, magkatarr. Problemen blev så besvärliga att Mathilda tills slut inte vågade gå ut efter att hon ätit. Men för ett år sedan hittade hon ett preparat med kisel och det förändrade Mathildas liv. Magen började fungera normalt redan efter några dagar.

tecken pa stress

13 vanliga symptom på långvarig stress

Mental hälsa

Har du varit stressad länge? Ligger du på gränsen till utmattning? Här listar stressexperten Karin Isberg de vanligaste symtomen på långvarig stress. Om du känner igen flera av dem är det sannolikt ett tecken på att stressen i ditt liv är för hög och har pågått för länge.

brod

Vad är det för fel på gluten?

Krönikan

Varför är det så många som mår dåligt av gluten? Varför pratas det så mycket om det – är det en hype eller inte? Här reder näringsterapeuten Ellinor Ladenberg ut begreppen och svarar på några viktiga frågor om gluten.

Mage-tarm-tema: matsmältningen

Magspecial: Matsmältningen – så funkar den

Mage

Mat som inte bryts ner kan jäsa i tarmen och ställa till med oreda. När tarminnehållet jäser bildas det bland annat gaser som kan göra magen uppblåst och smärtande. Vår matsmältning består av ett stort antal olika funktioner som ska samverka för att på bästa sätt förvandla maten till näring. Matsmältningen påbörjas redan i munnen och sedan hanteras maten hela vägen till ändtarmen där restprodukterna lämnar kroppen.

kanel

Kanel hjälper kroppen att bränna fett

Hälsa

Nya studier från ett amerikanskt universitet har visat att en av julens mest älskade kryddor han hjälpa till vid övervikt. Forskare har tidigare visat att ett ämne i kanel tycktes skydda möss mot övervikt och högt blodsocker men visste inte då vad som gjorde att kanel hade den effekten.

julskinka

Julens överlevnadsguide för intoleranta

Kost

Under julhelgen ligger stort fokus på mat och den gemensamma måltiden. För den som har födoämnesintoleranser och allergier eller har valt att leva som vegetarian eller vegan kan det vara lite knixigt, särskilt när man blir bortbjuden.

vinnare_detox

Årets detoxprodukt 2017 – rening på naturlig väg

Hälsa

Pure Cleanse röstades fram till vinnaren av Årets detoxprodukt 2017 bland sammanlagt 35 549 inkomna röster, i Swedish health awards. Pure cleanse är en produkt som hjälper kroppens utrensningsorgan på ett skonsamt sätt. Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. 

patrik Wincent julklappar och en dator

Experten: ”Låt inte julen bli en skuldfälla”

Krönikan

Julen närmar sig och med den en fantastisk tid där familj och vänner samlas. Det är en tid på året där vi oftast spenderar mer pengar än vanligt. Det är trevligt att köpa gåvor till sina nära och kära – även om det ibland kan innebära att vi lägger för mycket pengar. Många kommer därför sitta med stora skulder i januari. För de flesta innebär det bara en tillfälligt dipp i ekonomin men för andra kan det vara ett tecken på shoppingmissbruk där ekonomin riskerar försätta försämras, skriver Patrik Wincent terapeut och författare som delar med sig av några tips för att undvika alltför stora hål i fickorna.

Lena

Hon fick lusten tillbaka med mannens potensmedel

Sex- och relationer

Lena och hennes man möttes mitt i livet. De hade vuxna barn och mycket tid för varandra. Sexlivet var fantastiskt ändå tills den dag Lena kom in i klimakteriet. – Jag var arg och ovillig i nästan ett år. Då provade jag att ta samma kosttillskott som min man tog när han hade problem med potensen, och då kom lusten till sex tillbaka, säger Lena.

man läser på sin telefon

Undvik gamnacke med dessa enkla övningar

Naturlig hälsa

Börjar din nackrot sticka ut av att du sitter och tittar in i en dataskärm hela dagarna och ner i din smartphone resten av dagen – då har du troligen en gamnacke på väg. Besvär i nacke och axlar plus huvudvärk blir allt vanligare som en följd av all tid vi spenderar med huvudet framåttippat. Här följer kiropraktor Martin Franssons enkla tips på hur du motverkar gamnacke.

nio_anledningar_pyknogenol

9 anledningar att äta pyknogenol

Antioxidanter och fria radikaler

Pyknogenol hjälper vid flera olika problem och åkommor. Man kan tycka att det nästan är för bra för att vara sant, men anledningen till att pyknogenol hjälper på så vitt skilda områden är för att det är den mest kraftfulla naturliga antioxidant man idag känner till. Pyknogenol är ett tallbarkextrakt från fransk strandtall som är känt för sin antiinflammatoriska effekt.

rep som brister karin isberg

Stressexperten: ”Om stressen inte går över”

Mental hälsa

Under hösten har du kunnat följa Kureras artikelserie om stress med stressexperten Karin Isberg. Stress är inte farligt när den fungerar som det är tänkt, det vill säga som en tillfällig reaktion som rustar dig för att möta en fara. Problemet uppstår är när stressen blir ett konstant tillstånd.

vad_ar_en_adaptogen

Så upptäcktes ”antistress-vitaminerna”

Naturlig hälsa

Adaptogener är en relativt nyupptäckt kategori av naturligt förekommande substanser. Under 1960-talet startade det hittills största forskningsprojektet inom läkemedelsörter i öst. Målet var att hitta de växter som kunde öka prestationsförmågan hos soldater och arbetare.

Buddha_bowl

Buddha bowl med syrlig lök och vegansk chiliaioli

Recept

Vi ser dem överallt på sociala medier, Buddha bowl, poké bowl med flera. Skålarna med härligt färgglad inbjudande mat. En Buddha bowl är egentligen näringsrik mat som stärker din kropp och serveras till bredden i stora skålar. Innehållet kan varieras helt utifrån dina preferenser. Det här en variant som passar bra inför höstens kyliga kvällar. Den syrliga löken och aiolin kan förberedas och förvaras flera dagar i kylskåp.

Årets hälsoboost

Älskad liljeväxt blev Årets hälsoboost

Hälsa

Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. I Swedish health awards röstades Årets hälsoboost fram bland sammanlagt 35 549 röster. Vinnaren Forever aloe vera gel är ett naturligt kosttillskott som utvinns ur innergelén på en liljeväxt. Aloe vera-växten har traditionellt använts som medicinalväxt av människan i tusentals år. 

Blue eye

Så får du bättre syn – 6 tips!

Naturlig hälsa

Efter 65 års ålder ökar risken att drabbas av försämringar på synen markant. Vanliga problem är till exempel makulativ degeneration som är förändringar i gula fläcken, och grå starr. Men det finns sätt att förebygga och även minska symtom som uppkommit. Blåbär, ringblommor och salvia hjälper dig i kampen. Bli expert och vässa synen med vår guide för ögonen.

kvinna äter vid datorn

Din arbetsplats – en bakteriehärd

Förkylning

Ett skrivbord rymmer mer än 400 gånger så mycket bakterier som en genomsnittlig toalett, därför är det viktigt att tänka på hygienen och hålla rent. Men det är inte bara ditt skrivbord som utgör en hälsorisk – hela arbetsplatsen kan vara full av dolda bakteriehärdar.

Sofia

Nu sover Sofia som på moln

Värk

Sofia Hansson, 36 år, har vant sig att leva med smärta. Hon har haft ont i kroppen så länge hon kan minnas. För bara några år sedan fick smärtan också ett namn. Men det kanske allra viktigaste, Sofia fann smärtlindring där hon minst anade. Sedan tre år tillbaka sover Sofia på magneter. Då försvinner smärtan under natten vilket gör att hon får en bra nattsömn och att hon vaknar utvilad.

två flickor kramas

Varför är det viktigt att visa tacksamhet?

Mental hälsa

Tacksamhet gör oss lyckligare. Det kan låta som någon sorts new age mubo jumbo men faktum är att forskning visar att vi blir lyckligare såväl i våra relationer som i livet i övrigt om vi påminner oss själva om att vara tacksamma för det vi har att glädjas åt i livet.

julgodis

Fyra fina recept till första advent

Hälsa

Första advent är det officiella startskottet för jul. Här ifrån och framåt är det fritt fram med glögg, pynt och allsköns julgodis med anledning av det vill vi på Kurera dela med oss av några av våra nyttiga varianter på säsongens godsaker.

Gunilla Andersson

Nypon minskade stelheten

Naturlig hälsa

För snart 20 år sedan började Gunilla Andersson bli stel i ena knäleden. En dag kom hon inte upp ur en låg stol och fick åka akut in till sjukhuset på grund av smärtan. Först trodde läkarna att hon led av benskörhet men sedan förstod man att hon fått artros. Gunilla valde att ta kosttillskott före konventionell medicin mot sin försämrade rörlighet. De senaste tio åren har hon tagit ett nyponpulver som gör henne rörligare i knäleden.

malena_sexualitet_lust

Sex och sånt med Malena Ivarsson

Sex- och relationer

I över 38 år har Malena Ivarsson gett råd om sex och relationer. Hon har följt män och kvinnors sexualitet både historiskt och i det personliga samtalet. I vårt moderna samhälle är det viktigt lyfta på tabun när det gäller sex, som när kvinnan har mer lust än mannen  – det finns en lösning på det problemet också menar Malena.

agneta_10_favoriter

Agneta Sjödins 10 hälsofavoriter

Hälsa

Agneta Sjödin är en kvinna med många järn i elden. Som programledare på TV har hon arbetat i nästan 27 år. Men hon är också författare och släppte sin åttonde bok i  år. De senaste åren har hon ägnat mycket tid åt sin inre resa. Idag känner hon sig starkare än någonsin och njuter av livet till fullo. Läs hennes tio bästa hälsotips.