Kvicksilver (Hg)

Historik
I ca 4000 år har Kina, Tibet och Indien använt kvicksilver inom medicinen. Under romartiden använde man kvicksilver i bl.a. kosmetika. Under medeltiden använde man kvicksilver mot  syfilis.1750-1850 använde man kvicksilver flitigt inom hattindustrin. 1843 kom förbud för tandläkare att använda kvicksilver i amalgamfyllningar. 1859 Amerikanska tandläkarförbundet rekommenderar användning av amalgam och anser det vara ett säkert material. 1900-talet används kvicksilver flitigt i vaccinationer, amalgamfyllningar och batterier. Från 1970-talet till nutid har det förekommit livliga diskussioner kring användandet av amalgam i vaccinationer och amalgam. Under 1990- och 2000-talet har intressegrupper, medier, myndigheter och beslutsfattare sett till att användning av kvicksilver successivt minskat.

Kemi
Organiskt och oorganiskt kvicksilver kan uppträda som salter. Både oorganiska och organiska kvicksilverföreningar är cytotoxiska i väldigt små koncentrationer. Organiska former består av:
metyl-, etyl-, alkyl- och fenylkvicksilver. Av de organiska föreningarna är metylkvicksilver och etylkvicksilver giftigare än fenylkvicksilver. Dessa alkylformer kan orsaka permanenta organiska skador i hjärnan.

Metabolism
När kvicksilver binder sig till cellmembranen ökar kaliumpermeabiliteten och glukostransporten förhindras. Ett antal njurvävnadsenzymer hindras av oorganiskt kvicksilver. Kvicksilver binder sig till fritt cystein och tiolgrupper av serum- och vävnadsproteiner samt alla enzymer med svavelbärande aminosyror och interagerar med GABA-receptorer, vilket förklarar kvicksilvrets starka neurotoxicitet.

 

Toxiska symtom
Reaktioner vid akutförgiftning: törst, magsmärtor, kräkning, metallsmak i munnen, diarré, ökad salivutsöndring, feber, hosta, illamående.

Mindre allvarliga symtom på kvicksilverförgiftning: sömnlöshet, yrsel, onormal trötthet, allmän svaghet, depression, skakningar, aptitlös¬het, minnesluckor, nervositet, skygghet, huvud-värk, koordinationssvårigheter, dermatit (hudinflammation), erethism (pink disease), känslolöshet, domningar och förlamnings¬känslor, stickningar eller krypningar i läppar och fötter, förlust av syn och hörsel (tillfällig) samt känslomässig instabi¬litet.

Neurologiska skador
Oxidativa skador i amygdala, hippokampus och hjärnstammen. Störd serotoninfrisättning och transport, störd dopaminmetabolism samt förhöjt adrenalin/noradrenalin, störd kalciumhomeostas p.g.a. skador på mitokondrier.

Immunologiska skador
Inducerar autoimmuna antikroppar, hämmar T-, B- och NK-celler, ökar risk för virusinfektion, interfererar med cytokiner, metylkvicksilver, hämmar makrofager. Det ökar deposition av immunkomplex i njurarna, kan vara en av orsakerna till exempelvis SLE och andra reumatoida och autoimmuna sjukdomar.

Gastrointestinala
Skadar endotelceller och mikrovilli, gynnar dysbios, bl.a. tillväxt av Helicobakter pylori och candida. Överskott av candidasvamp kan bidra till metylering av kvicksilver och avsevärt öka skadan av kvicksilver i kroppen.

Lever
Försämrar avgiftningen, nedsätter reglering av cystein, skapar svaveloxidation och minskar glutationvärden.

Annan negativ påverkan
Bidrar eller orsakar kardiovaskulära sjukdomar, miljösjukdomar, autism, Alzheimers, demens, endokrin dysfunktion, njurskador, sköldkörtelstörningar, kronisk trötthet, fibromyalgi, autoimmuna sjukdomar som SLE.

Toxicitetskällor
Skaldjur (hummer, krabba, musslor, ostron), förorenad fisk (haj, svärdfisk, hälleflundra, tonfisk), plast, salvor, trycksvärta, vissa vattenbaserade färger, bekämpningsmedel som innehåller kvicksilver och svampdödande medel, säd som behandlats med metylkvicksilver, ämnen från klor-alkaliindustrin (produktion av klor och lut), amalgam, ayurvediska kostillskott och örtmediciner. Arbetsplatser där man kalibrerar glasvaror, testar elektrisk utrustning, framställer organiska och oorganiska kvicksilverföreningar, artificiella juveler och lysrör. Pacemaker och hörapparater. Timerosal (kvicksilver) finns fortfarande i vacciner, ögon-, öron- och näsdroppar. Det kan även förekomma i salvor.

Luften innehåller en hel del kvicksilver p.g.a. bl.a. kvicksilverutsläpp från krematorier och koleldning från stålindustrin. Kvicksilver tillförs och ackumuleras i marken genom nederbörd. Vid sur markmiljö och vid markförstörande skogsbruk kan stora mängder kvicksilver frigöras och lakas ur till närbelägna sjöar, där det metyleras av mikroorganismer och sedan ackumuleras genom näringskedjan i fisk.

Metylkvicksilver: fisk och skaldjur.

Etylkvicksilver: timerosal, kontaktlinsvätska, tårvätskeersättning och vaccinationer.

Alkylkvicksilver: bekämpningsmedel.

Fenylkvicksilver: rostskyddsfärg, latexfärg.

Elemental metalliskt kvicksilver Hg0: amalgamfyllningar, gamla termometrar och barometrar, antika speglar, knappcellsbatterier, antiseptisk substans i läkemedel. Oorganiskt kvicksilver Hg1+, Hg2+: Dove tvål, Ajax skurpulver, kaustiksoda, hårfärgningsmedel m.fl.

Absorption och utsöndring
Graden av absorption och utsöndring av kvicksilver påverkas märkbart av den kemiska formen av ämnet. Metylkvicksilver absorberas lätt och ca 90 procent lagras för att sedan utsöndras långsamt. Oorganiskt kvicksilver absorberas bara till 50 procent och utsöndras snabbare. Kvicksilverångor absorberas med lätthet i lungorna och ca 80 procent av det lagras. Kvicksilver-förgiftning kan ske genom inandning av kvicksilverånga, absorberad kvicksilverånga, absorberat kvicksilver från tandamalgam eller upptagning via huden från kosmetika samt bekämp-ningsmedel. Väldigt lite är känt om utsöndringsmekanismen av kvicksilver hos människor.

Elementärt kvicksilver tas upp lättare och passerar med lätthet genom blod-hjärnbarriären och över placenta till fostret. Kvicksilver i jonform tas inte lika lätt upp av systemet som organiskt kvicksilver vilket nästan tas upp fullständigt i matsmältningskanalen och har stark affinitet till hjärnvävnad (metyl-Hg). Organiskt kvicksilver har varit orsak till epidemisk mental retardation hos barn som föds av starkt kvicksilverförgiftade kvinnor, t.ex. vid utsläppet i Minamatabukten i Japan.

Angreppsorgan
Centrala nervsystemet, lever och njurar.

Antagonister
Fe, S, Se, Zn, C-vitamin, liponsyra, B-vitaminkomplex, E-vitamin.

Kelering/avgiftning
DMPS, DMSA, glutation samt liponsyra är de ämnen som är bäst kelerande, som binder och för bort kvicksilver. Stöd med antioxidanter samt mineralerna zink och selen bör alltid intas vid kvicksilverkelering. Lyckligtvis binder selen både metylkvicksilver och oorganiskt kvicksilver samt ger ett skydd mot alla toxiska effekter av kvicksilver. Kelatiseringsterapi med EDTA (etylendiamin¬tetraättiksyra) är måttligt effektiv för att öka utsöndringen av kvick¬silver ur kroppen men är viktig för att det kelerar bly mycket effektivt som ofta är en synergist till kvicksilver och gör den mer toxisk.

Vid akut kvicksilverförgiftning med dimetylkvicksilver ska kelering användas med stor försiktighet eftersom en ökad metylering tillfälligt kan höja blodvärdena och öka halten kvicksilver i hjärnan, vilket kan leda till koma och slutligen döden. Kvicksilverförgiftning svarar långsamt på behandling. En förbättring av näringsstatushalten är nödvändig. Selen har en skyddande effekt mot kvicksilverförgiftning. Genom kosten kan man öka de svavelbärande aminosyrorna genom att äta bönor, ägg, lök och vitlök.

Kosttillskott med flera av följande: cystein, cystin, metionin, pektin, askorbinsyra, metionin, koriander, klorella, tokoferoler, kalcium, zink och selen rekommenderas. Järn rekommenderas endast efter labbtester som bekräftar järnbrist. Pektin och alginat erbjuder ett visst skydd mot oorganiskt kvicksilver men mycket lite mot metylkvicksilver. Vid Amalgamenheten användes C-vitamin i stora mängder intravenöst (17–20 g) samt B-vitaminkomplex, E-vitamin, natriumselenit samt i fall av konstaterad B12 brist i cerebrospinalvätska, vitamin B12 och folsyra.

Förmågan att metylera och utsöndra kvicksilver och andra tungmetaller är individuellt och varierar mycket, liksom även överkänslighet för metaller. Tandläkare och näringsterapeuter har också med framgång använt antioxidanter tillsammans med speciellt kombinerade näringsdrycker som stödjer leverns cytokrom P 450 avgiftningsfunktion för att ge stöd och avgiftning vid amalgamsanering.

En amalgamsanering bör göras av en tandläkare som är kunnig i hur man skyddar patienten och utför en sanering på rätt sätt och som har kunskap om bättre typ av tandlagningsmaterial. Det ska helst ske ett samarbete mellan en biologisk tandläkare och biologisk läkare, näringsterapeut eller naturläkare. En noggrant genomförd amalgamsanering behövs speciellt för personer som är förgiftade av eller överkänsliga mot kvicksilver. Innan sanering bör man förbättra hälsan med antioxidanter, mineralbalansering och milda avgiftningskurer. Efter saneringen bör man fortsätta med upprepade reningskurser i flera år för att successivt avgifta metaller och återställa sitt hälsotillstånd.

Analysmetoder
Förhöjda hårmineralanalysvärden tyder alltid på besvär med kvicksilver. Bristande och låga kvicksilvervärden i håret visar däremot inte att man inte har problem med kvicksilver eller kvicksilverförgiftning. Kvicksilver blockerar transportfunktioner för mineral som gör att hårmineralanalyser kan vara missvisande. Efter att man börjat med kvicksilveravgiftning förekommer det oftast förhöjda kvicksilvervärden vid analyser som kommer flera månader senare.

Kvicksilvertoxicitet stör transport och utsöndring av koppar. Hårmineralanalysen visar även om du har tillräckligt med mineral för att skydda dig mot kvicksilverexponering. Hårmineralanalysen speglar exponering av metylkvicksilver som skett under ca 12 veckor t.ex. genom fisk/skaldjur. Om det vid hårmineralanalys framkommer att kvicksilvernivåerna är signifikant förhöjda, bör detta därefter konfirmeras med en blodanalys. Kvicksilverinnehållet i blodet speglar endast den senaste tidens exponering under senaste 50–80 dagar medan hårets kvicksilverkoncentra¬tion indikerar ett förflutet, där man varit utsatt för en mera långvarig exponering. Kvicksilver i röda blodkroppar reflekterar bättre kroppens halt av kvicksilver än blodserummätningar. Det är mycket svårt att bedöma den totala förekomsten. Endast efter en provokation (urinanalys där man mäter kvicksilver i urin före och efter intag av t.ex. DMPS, DMSA, eller höga doser av C-vitamin och liponsyra) kan en mer rättvis bedömning göras.

Det är mycket vanligt att en kvicksilverförgiftad patient inte har höga mängder av kvicksilver i det första hårprovet. Det kommer fram högre värden oftast senare efter att avgiftningskuren är genomförd. Man kan främst ha en immunologisk reaktion mot kvicksilver istället för en toxikologisk reaktion. Det kan bäst utvärderas med Melisatest. Melisatest kan avslöja immunreaktioner mot kvicksilver och flera andra viktiga metaller. En Jeromemätare kan mäta mängden av kvicksilver ur ångan i munhålan, helst före och efter personen tuggat på ett tuggummi. En voltmätare kan mäta spänningskillnaden mellan olika metaller i munnen för att bekräfta misstankar om oral galvanism. En genetisk analys, en avgiftningsprofil (detoxification profile) visar om du har genetiska mutationer i P 450 enzymsystemet som drabbar din förmåga att avgifta tungmetaller. En leverfunktionsanalys och tarmpermeabilitetstest visar om levern gör ett tillräckligt bra arbete med avgiftning och om du drabbas av tarmpermeabilitets problem.

Jonat, friradikalproducerande kvicksilver kan testas med IHMT-test, se kapitlet om Diagnostik.

Exempel på studier

Förbättrad hälsa vid amalgamsanering
Studien vid amalgamenheten och sedermera Metallbiologiskt Centrum i Uppsala visar att hälsan och livskvaliteten förbättras vid korrekt utförd amalgamsanering.
Lindh U. et al. ”Removal of dental amalgam and other metal alloys supported by antioxidant therapy alleviates symtoms and improves quality of life in patients with amalgam-associated ill health”. Neuro Endocrinol Lett, 2002:23:5-6:459–82.

Amalgamsanering kan reducera, eller eliminera, upp till 80 procent av symptom från kronisk kvicksilverförgiftning
En noggrann amalgamsanering har visat sig kunna reducera eller eliminera ca: 80 procent av de 38 klassiska symtomen av kronisk kvicksilverförgiftning, hos 118 patienter som följdes 1984 –1996 i en dansk studie.
Lichtenberg H. ”Symptoms before and after proper amalgam removal in relation to serum-globulin reaction to metals“.
J Orthomol Med, 1996:11:4:195–203.

För mer information om kvicksilver och sanering, läs på www.tf.se.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

chokladask palmoljeodling

Palmolja – en miljöbov i julmyset

Eko/miljö

Palmoljan som smugit sig in i en mängd produkter är en av livsmedelsindustrins största miljöbovar. Inte nog med det – den finns i ljus också. Men det är lätt att minska sin konsumtion av palmolja skriver Naturskyddsföreningen som uppmanar oss att fira julen utan.

Mathilda Zakrisson med katt

Magkatarren försvann med kisel

Mage

På högstadiet fick Mathilda Zakrisson, 25 år, magkatarr. Problemen blev så besvärliga att Mathilda tills slut inte vågade gå ut efter att hon ätit. Men för ett år sedan hittade hon ett preparat med kisel och det förändrade Mathildas liv. Magen började fungera normalt redan efter några dagar.

tecken pa stress

13 vanliga symptom på långvarig stress

Mental hälsa

Har du varit stressad länge? Ligger du på gränsen till utmattning? Här listar stressexperten Karin Isberg de vanligaste symtomen på långvarig stress. Om du känner igen flera av dem är det sannolikt ett tecken på att stressen i ditt liv är för hög och har pågått för länge.

brod

Vad är det för fel på gluten?

Krönikan

Varför är det så många som mår dåligt av gluten? Varför pratas det så mycket om det – är det en hype eller inte? Här reder näringsterapeuten Ellinor Ladenberg ut begreppen och svarar på några viktiga frågor om gluten.

Mage-tarm-tema: matsmältningen

Magspecial: Matsmältningen – så funkar den

Mage

Mat som inte bryts ner kan jäsa i tarmen och ställa till med oreda. När tarminnehållet jäser bildas det bland annat gaser som kan göra magen uppblåst och smärtande. Vår matsmältning består av ett stort antal olika funktioner som ska samverka för att på bästa sätt förvandla maten till näring. Matsmältningen påbörjas redan i munnen och sedan hanteras maten hela vägen till ändtarmen där restprodukterna lämnar kroppen.

kanel

Kanel hjälper kroppen att bränna fett

Hälsa

Nya studier från ett amerikanskt universitet har visat att en av julens mest älskade kryddor han hjälpa till vid övervikt. Forskare har tidigare visat att ett ämne i kanel tycktes skydda möss mot övervikt och högt blodsocker men visste inte då vad som gjorde att kanel hade den effekten.

julskinka

Julens överlevnadsguide för intoleranta

Kost

Under julhelgen ligger stort fokus på mat och den gemensamma måltiden. För den som har födoämnesintoleranser och allergier eller har valt att leva som vegetarian eller vegan kan det vara lite knixigt, särskilt när man blir bortbjuden.

vinnare_detox

Årets detoxprodukt 2017 – rening på naturlig väg

Hälsa

Pure Cleanse röstades fram till vinnaren av Årets detoxprodukt 2017 bland sammanlagt 35 549 inkomna röster, i Swedish health awards. Pure cleanse är en produkt som hjälper kroppens utrensningsorgan på ett skonsamt sätt. Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. 

patrik Wincent julklappar och en dator

Experten: ”Låt inte julen bli en skuldfälla”

Krönikan

Julen närmar sig och med den en fantastisk tid där familj och vänner samlas. Det är en tid på året där vi oftast spenderar mer pengar än vanligt. Det är trevligt att köpa gåvor till sina nära och kära – även om det ibland kan innebära att vi lägger för mycket pengar. Många kommer därför sitta med stora skulder i januari. För de flesta innebär det bara en tillfälligt dipp i ekonomin men för andra kan det vara ett tecken på shoppingmissbruk där ekonomin riskerar försätta försämras, skriver Patrik Wincent terapeut och författare som delar med sig av några tips för att undvika alltför stora hål i fickorna.

Lena

Hon fick lusten tillbaka med mannens potensmedel

Sex- och relationer

Lena och hennes man möttes mitt i livet. De hade vuxna barn och mycket tid för varandra. Sexlivet var fantastiskt ändå tills den dag Lena kom in i klimakteriet. – Jag var arg och ovillig i nästan ett år. Då provade jag att ta samma kosttillskott som min man tog när han hade problem med potensen, och då kom lusten till sex tillbaka, säger Lena.

man läser på sin telefon

Undvik gamnacke med dessa enkla övningar

Naturlig hälsa

Börjar din nackrot sticka ut av att du sitter och tittar in i en dataskärm hela dagarna och ner i din smartphone resten av dagen – då har du troligen en gamnacke på väg. Besvär i nacke och axlar plus huvudvärk blir allt vanligare som en följd av all tid vi spenderar med huvudet framåttippat. Här följer kiropraktor Martin Franssons enkla tips på hur du motverkar gamnacke.

nio_anledningar_pyknogenol

9 anledningar att äta pyknogenol

Antioxidanter och fria radikaler

Pyknogenol hjälper vid flera olika problem och åkommor. Man kan tycka att det nästan är för bra för att vara sant, men anledningen till att pyknogenol hjälper på så vitt skilda områden är för att det är den mest kraftfulla naturliga antioxidant man idag känner till. Pyknogenol är ett tallbarkextrakt från fransk strandtall som är känt för sin antiinflammatoriska effekt.

rep som brister karin isberg

Stressexperten: ”Om stressen inte går över”

Mental hälsa

Under hösten har du kunnat följa Kureras artikelserie om stress med stressexperten Karin Isberg. Stress är inte farligt när den fungerar som det är tänkt, det vill säga som en tillfällig reaktion som rustar dig för att möta en fara. Problemet uppstår är när stressen blir ett konstant tillstånd.

vad_ar_en_adaptogen

Så upptäcktes ”antistress-vitaminerna”

Naturlig hälsa

Adaptogener är en relativt nyupptäckt kategori av naturligt förekommande substanser. Under 1960-talet startade det hittills största forskningsprojektet inom läkemedelsörter i öst. Målet var att hitta de växter som kunde öka prestationsförmågan hos soldater och arbetare.

Buddha_bowl

Buddha bowl med syrlig lök och vegansk chiliaioli

Recept

Vi ser dem överallt på sociala medier, Buddha bowl, poké bowl med flera. Skålarna med härligt färgglad inbjudande mat. En Buddha bowl är egentligen näringsrik mat som stärker din kropp och serveras till bredden i stora skålar. Innehållet kan varieras helt utifrån dina preferenser. Det här en variant som passar bra inför höstens kyliga kvällar. Den syrliga löken och aiolin kan förberedas och förvaras flera dagar i kylskåp.

Årets hälsoboost

Älskad liljeväxt blev Årets hälsoboost

Hälsa

Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. I Swedish health awards röstades Årets hälsoboost fram bland sammanlagt 35 549 röster. Vinnaren Forever aloe vera gel är ett naturligt kosttillskott som utvinns ur innergelén på en liljeväxt. Aloe vera-växten har traditionellt använts som medicinalväxt av människan i tusentals år. 

Blue eye

Så får du bättre syn – 6 tips!

Naturlig hälsa

Efter 65 års ålder ökar risken att drabbas av försämringar på synen markant. Vanliga problem är till exempel makulativ degeneration som är förändringar i gula fläcken, och grå starr. Men det finns sätt att förebygga och även minska symtom som uppkommit. Blåbär, ringblommor och salvia hjälper dig i kampen. Bli expert och vässa synen med vår guide för ögonen.

kvinna äter vid datorn

Din arbetsplats – en bakteriehärd

Förkylning

Ett skrivbord rymmer mer än 400 gånger så mycket bakterier som en genomsnittlig toalett, därför är det viktigt att tänka på hygienen och hålla rent. Men det är inte bara ditt skrivbord som utgör en hälsorisk – hela arbetsplatsen kan vara full av dolda bakteriehärdar.

Sofia

Nu sover Sofia som på moln

Värk

Sofia Hansson, 36 år, har vant sig att leva med smärta. Hon har haft ont i kroppen så länge hon kan minnas. För bara några år sedan fick smärtan också ett namn. Men det kanske allra viktigaste, Sofia fann smärtlindring där hon minst anade. Sedan tre år tillbaka sover Sofia på magneter. Då försvinner smärtan under natten vilket gör att hon får en bra nattsömn och att hon vaknar utvilad.

två flickor kramas

Varför är det viktigt att visa tacksamhet?

Mental hälsa

Tacksamhet gör oss lyckligare. Det kan låta som någon sorts new age mubo jumbo men faktum är att forskning visar att vi blir lyckligare såväl i våra relationer som i livet i övrigt om vi påminner oss själva om att vara tacksamma för det vi har att glädjas åt i livet.

julgodis

Fyra fina recept till första advent

Hälsa

Första advent är det officiella startskottet för jul. Här ifrån och framåt är det fritt fram med glögg, pynt och allsköns julgodis med anledning av det vill vi på Kurera dela med oss av några av våra nyttiga varianter på säsongens godsaker.

Gunilla Andersson

Nypon minskade stelheten

Naturlig hälsa

För snart 20 år sedan började Gunilla Andersson bli stel i ena knäleden. En dag kom hon inte upp ur en låg stol och fick åka akut in till sjukhuset på grund av smärtan. Först trodde läkarna att hon led av benskörhet men sedan förstod man att hon fått artros. Gunilla valde att ta kosttillskott före konventionell medicin mot sin försämrade rörlighet. De senaste tio åren har hon tagit ett nyponpulver som gör henne rörligare i knäleden.

malena_sexualitet_lust

Sex och sånt med Malena Ivarsson

Sex- och relationer

I över 38 år har Malena Ivarsson gett råd om sex och relationer. Hon har följt män och kvinnors sexualitet både historiskt och i det personliga samtalet. I vårt moderna samhälle är det viktigt lyfta på tabun när det gäller sex, som när kvinnan har mer lust än mannen  – det finns en lösning på det problemet också menar Malena.

agneta_10_favoriter

Agneta Sjödins 10 hälsofavoriter

Hälsa

Agneta Sjödin är en kvinna med många järn i elden. Som programledare på TV har hon arbetat i nästan 27 år. Men hon är också författare och släppte sin åttonde bok i  år. De senaste åren har hon ägnat mycket tid åt sin inre resa. Idag känner hon sig starkare än någonsin och njuter av livet till fullo. Läs hennes tio bästa hälsotips.