Mineral

Mineral är fasta ämnen med kristallinliknande struktur som vare sig har animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. Mineralämnen är grundstenar för många av kroppens tusentals funktioner. De kan inte skapas av kroppen utan måste hämtas från naturen och nya mineral måste tillföras varje dag för att ersätta de gamla. Kroppens och cellernas ständiga förnyelse är beroende av mineral och protein som upptas från maten.

Mineral och spårämnen ger inte energi eller bränsle till kroppen men stödjer energiproduktion och kemiska reaktioner, vilka är avgörande för liv och välbefinnande. Mineral är komponenter hos enzymerna som styr de viktigaste reaktionerna i kroppens fysiologi, bl.a. nedbrytning av proteiner, kolhydrater och fetter. Vissa mineral är inblandade i reglering av vätske- och elektrolytbalansen. Några ger stadga åt skelettet medan andra bygger upp frisk nerv- och muskelvävnad. Vitaminer, hormoner, peptider och andra substanser behöver mineralämnen för att reglera kroppens metaboliska system. Men även om mineral finns i maten, finns de i begränsade mängder och man behöver äta en stor variation av födoämnen för att få i sig alla mineral som kroppen behöver.

Med den moderna kosten försvinner många värdefulla mineral i raffineringen och dessutom är marken utarmad på många mineral och spårämnen. När man tittar på livsmedelstabeller från Sverige, Finland och USA och andra länder, blir man ganska förvånad när man ser att näringsämnen hos olika livsmedel skiljer sig en hel del från land till land. Även i olika distrikt och län inom samma land kan stora skillnader uppstå när det gäller mineralhalterna i marken. Förutom att näringsvärdet i marken kan vara mycket lägre nu än under tidigare decennier har många människor svårt att tillgodogöra sig den näring de konsumerar.

 

Till dem som har svårast att ta upp mineral hör de som:
• bantar över långa perioder
• intar läkemedel
• missbrukar alkohol och droger
• lider av njursjukdom
• lider av matsmältningsrubbningar
• lider av kronisk blödning
• lider av kronisk diarré.

Oorganiska jämfört med organiska mineral
Då och då påstår kosttillskottsföretag att deras mineraltillskott är överlägsna andras tillskott p.g.a. att de innehåller organiskt bundna mineral jämfört med oorganiska mineraler. Sådana påståenden kan orsaka förvirring hos konsumenterna.

Inom plantfysiologin är det väl känt att mineral tas upp i växtrötterna i jonform. När mineralet försöker träda in i den yttre delen av roten i en icke-jonisk komplex form (d.v.s organisk form) bryts komplexet först ned till en jonform. Därefter passerar komplexet en selektiv barriär som kallas xylemet. Därifrån transporteras mineralet uppåt i sitt joniska tillstånd genom viktiga membran till det att mineralet når det blad och andra växtdelar som är beroende av mineralet. Detta är nödvändigt för alla växters förmåga att överleva och växa normalt.

Vad är en jon?
En jon är en partikel (antingen en atom eller en grupp av atomer) som bär på en elektrisk laddning. Det finns 2 typer av joner: positivt laddade joner som kallas katjoner, och negativt laddade joner som kallas anjoner. Exempel på viktiga katjoner i kroppen är magnesium, natrium, kalium, kalcium och väte. Viktiga anjoner är bikarbonat, klorid och fosfat.

Vad är en elektrolyt?
Ämnen som bildar joner kallas elektrolyter. Exempel på sådana är kalcium, magnesium, klorid, bikarbonater, kalium, natrium och väte.

Vilka funktioner har elektrolyter i kroppen?
Exempel på vad specifika anjoner och katjoner gör i kroppen:

Anjoner (-) Effekter på kroppen
Bikarbonat Neutraliserar magsyra; behåller syra-/basbalansen
Klorid Komponent i magsyran; (saltsyra) behåller syra-/basbalansen; behåller vattenbalansen
Fosfat Behåller syra-/basbalansen; protein- och energimetabolism; behåller strukturen på cellmembranen

Katjoner (+) Effekter på kroppen
Kalcium – Hjälper nerver att förmedla budskap; muskelsammandragning, blodsammanklumpning, ger impulser till hjärtmuskeln
Magnesium –  Enzymaktivering; muskelsammandragning; proteinmetabolism; nervöverföring; ben- och tandbildning
Kalium – Nervöverföring; behålla vattenbalans; behålla syra-/basbalans; muskelsammandragning
Natrium – Behåller vattenbalansen; behåller syra-/basbalansen; muskelsammandragning; nervsammandragning
Väte – Komponent i magsyran (saltsyra); behåller syra-/basbalansen.

Dessa exempel visar klart att det är nödvändigt för vår hälsa att hålla en god balans av katjoner och anjoner i kroppen. T.ex. är syranivån i blodet beroende av nivån på vätekatjoner. För att förhindra att blodet får för hög surhetsgrad neutraliseras vätekatjoner av bikarbonatanjoner. Om den flytande formen i någon cell skulle få för hög syranivå, så återställer fosfatanjoner balansen inne i cellen genom att neutralisera katjonerna. På detta vis kan man se hur en naturlig oorganisk magnesiumkälla, som magnesiumklorid, försörjer cellerna med 1 katjon och 1 anjon för att behålla den elektriska balansen i vätskan och cellerna i kroppen. För att kroppen ska kunna fungera normalt, måste nivån i varje jon hålla balansen med mycket små marginaler, minsta avvikelse kan leda till symtom.

Många spårämnen absorberas bättre hos människor och djur om de är i jonisk form. Magnesium exempelvis, från en variation av mer dyrbara organiska salter (acetat, citrat, laktat) och mindre dyrbara oorganiska salter (karbonat, klorid, oxid, fosfat och sulfat) har visat sig vara lika lättabsorberat hos små djur. Det har också visat sig att absorberingen av magnesium från gröna bladväxter som djur ätit (”organiskt” magnesium) motsvarar absorberingen av magnesium från magnesiumklorid (”oorganiskt” magnesium). Dessa upptäckter, och många andra, ifrågasätter antagandet att ”organiska” mineral på något vis är överlägsen ”oorganiska” mineral. Det finns andra exempel och studier som visar mycket bättre upptag och användning av organiska mineral jämfört med oorganiska mineral.

Det finns många studier på människans förmåga att absorbera mineraler. Professorerna Rosenberg och Solomons på Massachusetts Institute of Technology (MIT) konstaterar att:
” Vidare är mineral i dieten ofta bundna till proteiner, sammansatta med organiska molekylär i maten, eller i annat fall lagrat i födoämnet. Den mekaniska processen att tugga maten, nedbrytning, spridning och matsmältning är viktiga förberedande steg för absorbering. I slutet av nedbrytningsprocessen framträder mineral i tarmkanalen som laddade joner: Fe++, Zn++, P04—, Se03—”.

Det finns olika former av tillgängliga mineral i födan, oorganiska salter, organiska salter, kelatiserade ämnen och mineral som är integrerade i proteiner. Hur man tillgodogör sig dessa beror huvudsakligen på 2 faktorer: matsmältningskanalens funktion och mineralets tillgänglighet. I magsäcken har t.ex. saltsyran mycket svårt att bryta ner järn i metallform, men järnsulfatföreningar sönderfördelas lättare av saltsyran till att forma järnjoner. Dessa kan då bindas till aminosyror i tolvfingertarmen där de absorberas. Men järnsulfat ger ofta förstoppning eller magont. Ett bättre alternativ kan istället vara intag av organiska järnföreningar som järnglukonat eller järnfumarat som bryts ner lätt till jonformen av järn utan förstoppning eller magbesvär. För effektivaste upptag bör järn intas i aminosyrabunden form. Då kan järnet passera genom tarmluddet och in i blodomloppet där det behövs. Mineralets tillgänglighet (upptagningsförmåga) skiljer sig mycket från ett tillskott till ett annat.

I en studie med tonåringar som hade anemi fann dr O. Pineda vid Institute of Nutrition of Central America and Panama att 30 mg aminosyrebundet järn från det amerikanska företaget Albion, höjde hemoglobulinet lika mycket som 120 mg av järnsulfat men utan de biverkningar som ofta förekommer med intag av järnsulfat.

Kelatiserade mineral
Ett kelat är ett mycket speciellt komplex bestående av en unik bindning mellan en organisk förening och ett mineral eller spårämne. Det aktuella elementet (mineral, spårämne eller metall) är omgivet av ett organiskt komplex som bildar en ringformad atomstruktur. Denna ringstruktur håller också elementet på plats inuti ringen med hjälp av en viss typ av svag kemisk bindning och kan liknas vid en krabbklos kniptångs¬funktion. Ordet kelat är av grekiskt ursprung och betyder också mycket riktigt krabbklo.

Ett kelat består av en metalljon som hålls på plats av något som i kemiskt språkbruk brukar kallas delade kovalentbind¬ningar, vilka formas av 5 eller 6 atomer i en ring. Dessa atomer utgörs vanligen av kol, syre, väte och kväve.

Kelater kan ha olika stabilitetsgrad. Ett starkt kelat har inget näringsvärde då det aldrig frigör sin metalljon och därmed inte kan tillgodogöras av kroppen. Å andra sidan är ett starkt kelat utomordentligt för att avlägsna giftiga metaller som lagrats upp i kroppen. Vissa syntetiska aminosyror är speciellt lämpliga för detta senare ändamål.

Ett svagt kelat har endast obetydliga fördelar framför ett vanligt oorganiskt salt eller organiskt komplex, då det bryts ned alltför lätt och därmed också för tidigt. Om metalljonen frigörs i matsmältningskanalen kan den bindas till en annan jon och bilda en olöslig förening eller också kan den fastna i tarmväggen p.g.a. att dess slemhinna är negativt laddad (de flesta mineral och spårämnen i fri form utgörs av positivt laddade joner).
Medelstarka kelater skyddar metalljonen från att frigöras för tidigt, d.v.s. i matsmältningskanalen, och befordrar i stället dess transport genom tarmväggarna till blodomloppet där jonerna slutligen frisläpps. I blodet blir de bundna till ”bärare” för vidare transport till cellerna.

Endast vissa mineral och spårämnen kan bilda delade kovalent¬bindningar med kelatiserande medel. Icke-metaller såsom fosfor och selen, samt monovalenta (enkelladdade) metaller, såsom natrium och kalium, kan inte bilda kelater. Endast multivalenta (di¬valenta – dubbelladdade – och trivalenta – trippelladdade) metaller, såsom kalcium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan och krom, kan bilda kelater.
Kelatiserad koppar upptas 3–6 ggr bättre än oorganiska kopparsalter, kelatiserat magnesium upptas 2–3 ggr bättre än oorganiska magnesiumsalter, kelatiserat järn absorberas 4–5 ggr bättre än oorganiska järnsalter och kela¬tiserad zink absorberas 2–3 ggr bättre än oorganiska zinksalter.

Man förenar mineral med aminosyror eftersom aminosyrans upptag genom tarmludden är mycket hög. Ca 95 procent av aminosyrorna som passerar tarmludden absorberas. När aminosyran absorberas följer de sammanbundna eller kelatiserade mineralämnena med. Genom aminosyrebindning kan oorganiska stenar omvandlas till organiska molekyler som åker snålskjuts med aminosyran. För att bilda ett mineralkelat måste både mineralet och aminosyran vara i en lösning där en kemisk process kan ske. Många företag blandar bara mineralet med proteinpulver eller ett olösligt protein som de sedan kallar kelat även om kelatiseringsprocessen aldrig skett. Oberoende studier har visat att kvaliteten och upptaget av olika aminosyrekelatiserade mineral varierar väldigt mycket. De flesta är bara enkla blandningar av proteiner och mineralsalter. Det finns en patenterad kelatiseringsprocess som garanterar att kelatet är starkt nog att motstå förintelse av matsmältningssystemet, men ändå kan frigöra mineralet för upptag genom tolvfingertarmen och tunntarmen. En molekylär vikt av 800 dalton krävs för att hela kelatet ska absorberas genom tarmluddet och komma in i blodomloppet.

Ett mineraltillskott bör vara/ha:
• aminosyrebundet med bevisad upptagningsförmåga
• hypoallergen
• låg toxicitet
• biotillgänglig
• 100 procent näringstäthet
• hög fysiologisk aktivitet.

Mineral kan delas upp i olika grupper
Makromineralerna samt elektrolyterna utgör 99 procent av kroppens mineralinnehåll.
Makromineral: kalcium, fosfor, magnesium, svavel
Elektrolytmineral: kalium, natrium, klor
Spårämnen: järn, zink, koppar, mangan, jod
Ultraspårämnen: krom, selen, molybden, fluor
Spårelement under utforskning: kisel, vanadin, nickel, tenn, litium, rubidium, strontium, kobolt, bor
Toxiska ämnen: bly, kadmium, kvicksilver, aluminium, arsenik

Viktiga mineral för olika kroppssystem
Mineralbrister och obalanser stör i första hand de kroppssystem som är beroende av dessa.
• Immunsystemet: Cu, Zn, Mn, Fe, Se
• Energiproduktionen: Mg, P, Mn
• Hormonsystemet: Fe, Mn, Zn, Cu, Mg, K
• Vitaminproduktion: Co
• Blodbildningen: Cu, Fe
• Enzymsystemet: Zn, Cu, Mn, Mg, Fe
• Fortplantningen: P, Cu, K, Mn, Zn, Mg
• Hjärtkärlsystemet: Mg, K, Ca, Cu, Se
• Nervsystemet: Cu, Ca, Mg, K, Mn.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

brod

Vad är det för fel på gluten?

Krönikan

Varför är det så många som mår dåligt av gluten? Varför pratas det så mycket om det – är det en hype eller inte? Här reder näringsterapeuten Ellinor Ladenberg ut begreppen och svarar på några viktiga frågor om gluten.

Mage-tarm-tema: matsmältningen

Magspecial: Matsmältningen – så funkar den

Mage

Mat som inte bryts ner kan jäsa i tarmen och ställa till med oreda. När tarminnehållet jäser bildas det bland annat gaser som kan göra magen uppblåst och smärtande. Vår matsmältning består av ett stort antal olika funktioner som ska samverka för att på bästa sätt förvandla maten till näring. Matsmältningen påbörjas redan i munnen och sedan hanteras maten hela vägen till ändtarmen där restprodukterna lämnar kroppen.

kanel

Kanel hjälper kroppen att bränna fett

Hälsa

Nya studier från ett amerikanskt universitet har visat att en av julens mest älskade kryddor han hjälpa till vid övervikt. Forskare har tidigare visat att ett ämne i kanel tycktes skydda möss mot övervikt och högt blodsocker men visste inte då vad som gjorde att kanel hade den effekten.

julskinka

Julens överlevnadsguide för intoleranta

Kost

Under julhelgen ligger stort fokus på mat och den gemensamma måltiden. För den som har födoämnesintoleranser och allergier eller har valt att leva som vegetarian eller vegan kan det vara lite knixigt, särskilt när man blir bortbjuden.

vinnare_detox

Årets detoxprodukt 2017 – rening på naturlig väg

Hälsa

Pure Cleanse röstades fram till vinnaren av Årets detoxprodukt 2017 bland sammanlagt 35 549 inkomna röster, i Swedish health awards. Pure cleanse är en produkt som hjälper kroppens utrensningsorgan på ett skonsamt sätt. Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. 

patrik Wincent julklappar och en dator

Experten: ”Låt inte julen bli en skuldfälla”

Krönikan

Julen närmar sig och med den en fantastisk tid där familj och vänner samlas. Det är en tid på året där vi oftast spenderar mer pengar än vanligt. Det är trevligt att köpa gåvor till sina nära och kära – även om det ibland kan innebära att vi lägger för mycket pengar. Många kommer därför sitta med stora skulder i januari. För de flesta innebär det bara en tillfälligt dipp i ekonomin men för andra kan det vara ett tecken på shoppingmissbruk där ekonomin riskerar försätta försämras, skriver Patrik Wincent terapeut och författare som delar med sig av några tips för att undvika alltför stora hål i fickorna.

Lena

Hon fick lusten tillbaka med mannens potensmedel

Sex- och relationer

Lena och hennes man möttes mitt i livet. De hade vuxna barn och mycket tid för varandra. Sexlivet var fantastiskt ändå tills den dag Lena kom in i klimakteriet. – Jag var arg och ovillig i nästan ett år. Då provade jag att ta samma kosttillskott som min man tog när han hade problem med potensen, och då kom lusten till sex tillbaka, säger Lena.

man läser på sin telefon

Undvik gamnacke med dessa enkla övningar

Naturlig hälsa

Börjar din nackrot sticka ut av att du sitter och tittar in i en dataskärm hela dagarna och ner i din smartphone resten av dagen – då har du troligen en gamnacke på väg. Besvär i nacke och axlar plus huvudvärk blir allt vanligare som en följd av all tid vi spenderar med huvudet framåttippat. Här följer kiropraktor Martin Franssons enkla tips på hur du motverkar gamnacke.

nio_anledningar_pyknogenol

9 anledningar att äta pyknogenol

Antioxidanter och fria radikaler

Pyknogenol hjälper vid flera olika problem och åkommor. Man kan tycka att det nästan är för bra för att vara sant, men anledningen till att pyknogenol hjälper på så vitt skilda områden är för att det är den mest kraftfulla naturliga antioxidant man idag känner till. Pyknogenol är ett tallbarkextrakt från fransk strandtall som är känt för sin antiinflammatoriska effekt.

rep som brister karin isberg

Stressexperten: ”Om stressen inte går över”

Mental hälsa

Under hösten har du kunnat följa Kureras artikelserie om stress med stressexperten Karin Isberg. Stress är inte farligt när den fungerar som det är tänkt, det vill säga som en tillfällig reaktion som rustar dig för att möta en fara. Problemet uppstår är när stressen blir ett konstant tillstånd.

vad_ar_en_adaptogen

Så upptäcktes ”antistress-vitaminerna”

Naturlig hälsa

Adaptogener är en relativt nyupptäckt kategori av naturligt förekommande substanser. Under 1960-talet startade det hittills största forskningsprojektet inom läkemedelsörter i öst. Målet var att hitta de växter som kunde öka prestationsförmågan hos soldater och arbetare.

Buddha_bowl

Buddha bowl med syrlig lök och vegansk chiliaioli

Recept

Vi ser dem överallt på sociala medier, Buddha bowl, poké bowl med flera. Skålarna med härligt färgglad inbjudande mat. En Buddha bowl är egentligen näringsrik mat som stärker din kropp och serveras till bredden i stora skålar. Innehållet kan varieras helt utifrån dina preferenser. Det här en variant som passar bra inför höstens kyliga kvällar. Den syrliga löken och aiolin kan förberedas och förvaras flera dagar i kylskåp.

Årets hälsoboost

Älskad liljeväxt blev Årets hälsoboost

Hälsa

Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. I Swedish health awards röstades Årets hälsoboost fram bland sammanlagt 35 549 röster. Vinnaren Forever aloe vera gel är ett naturligt kosttillskott som utvinns ur innergelén på en liljeväxt. Aloe vera-växten har traditionellt använts som medicinalväxt av människan i tusentals år. 

Blue eye

Så får du bättre syn – 6 tips!

Naturlig hälsa

Efter 65 års ålder ökar risken att drabbas av försämringar på synen markant. Vanliga problem är till exempel makulativ degeneration som är förändringar i gula fläcken, och grå starr. Men det finns sätt att förebygga och även minska symtom som uppkommit. Blåbär, ringblommor och salvia hjälper dig i kampen. Bli expert och vässa synen med vår guide för ögonen.

kvinna äter vid datorn

Din arbetsplats – en bakteriehärd

Förkylning

Ett skrivbord rymmer mer än 400 gånger så mycket bakterier som en genomsnittlig toalett, därför är det viktigt att tänka på hygienen och hålla rent. Men det är inte bara ditt skrivbord som utgör en hälsorisk – hela arbetsplatsen kan vara full av dolda bakteriehärdar.

Sofia

Nu sover Sofia som på moln

Värk

Sofia Hansson, 36 år, har vant sig att leva med smärta. Hon har haft ont i kroppen så länge hon kan minnas. För bara några år sedan fick smärtan också ett namn. Men det kanske allra viktigaste, Sofia fann smärtlindring där hon minst anade. Sedan tre år tillbaka sover Sofia på magneter. Då försvinner smärtan under natten vilket gör att hon får en bra nattsömn och att hon vaknar utvilad.

två flickor kramas

Varför är det viktigt att visa tacksamhet?

Mental hälsa

Tacksamhet gör oss lyckligare. Det kan låta som någon sorts new age mubo jumbo men faktum är att forskning visar att vi blir lyckligare såväl i våra relationer som i livet i övrigt om vi påminner oss själva om att vara tacksamma för det vi har att glädjas åt i livet.

julgodis

Fyra fina recept till första advent

Hälsa

Första advent är det officiella startskottet för jul. Här ifrån och framåt är det fritt fram med glögg, pynt och allsköns julgodis med anledning av det vill vi på Kurera dela med oss av några av våra nyttiga varianter på säsongens godsaker.

Gunilla Andersson

Nypon minskade stelheten

Naturlig hälsa

För snart 20 år sedan började Gunilla Andersson bli stel i ena knäleden. En dag kom hon inte upp ur en låg stol och fick åka akut in till sjukhuset på grund av smärtan. Först trodde läkarna att hon led av benskörhet men sedan förstod man att hon fått artros. Gunilla valde att ta kosttillskott före konventionell medicin mot sin försämrade rörlighet. De senaste tio åren har hon tagit ett nyponpulver som gör henne rörligare i knäleden.

malena_sexualitet_lust

Sex och sånt med Malena Ivarsson

Sex- och relationer

I över 38 år har Malena Ivarsson gett råd om sex och relationer. Hon har följt män och kvinnors sexualitet både historiskt och i det personliga samtalet. I vårt moderna samhälle är det viktigt lyfta på tabun när det gäller sex, som när kvinnan har mer lust än mannen  – det finns en lösning på det problemet också menar Malena.

agneta_10_favoriter

Agneta Sjödins 10 hälsofavoriter

Hälsa

Agneta Sjödin är en kvinna med många järn i elden. Som programledare på TV har hon arbetat i nästan 27 år. Men hon är också författare och släppte sin åttonde bok i  år. De senaste åren har hon ägnat mycket tid åt sin inre resa. Idag känner hon sig starkare än någonsin och njuter av livet till fullo. Läs hennes tio bästa hälsotips.

one_pot_pasta

Supergod och snabb one-pot-pasta

Recept

En superenkel maträtt som slängs ihop på nolltid. En perfekt vardagsrätt och du slipper massa disk eftersom allt tillagas i en och samma kastrull. Använd gärna bönpasta för en glutenfri och proteinrik måltid.

ägg avokado

Så kan hormonerna hjälpa dig att hålla vikten

Kost

Det finns sätt att få hormonet leptin att arbeta för dig och hjälpa dig att hålla vikten. Här följer några tips. Studier visar att kostval, vanor och livsstilsförändringarkan påverka leptinhalterna på ett sådant sett att de bidrar till att göra det lättare att hålla en hälsosam kroppsvikt.

amanda

”Tack vare adaptogenerna har jag sluppit förkylningar”

Förkylning

Efter att Amanda Zetterqvist gått ut gymnasiet och börjat arbeta som frisör har hon varit förkyld varje månad och hemma från jobbet. Men för 1,5 år sedan fick hon höra talas om ett kosttillskott som ger snabb energi både mentalt som fysisk. – Tidigare var jag hemma från jobbet runt 30 dagar per år. Jag har haft två sjukdagar sedan jag började med adaptogenerna. Och när jag tar kosttillskottet håller jag energin under dagen och blir inte längre trött på eftermiddagarna, säger Amanda.

professor charlotte erlanson albertsson och henes boak äta för livet

Professor med mat på kornet

Intervju

Charlotte Erlanson-Albertsson var tidigt ute med att kritisera socker i en debattartikel i Dagens nyheter någon gång på 1990-talet. Hennes påståenden gjorde ett starkt avtryck och fick snabbt spridning även i andra medier, journalister var inte sena att snappa upp och informera om hur många sockerbitar det fanns i en burk läsk. Innan Charlotte stack ut hakan i frågan var de flesta övertygade om att det var fettet som var roten till allt ont. 

soren stadig

Sören står stadig med adaptogener

Naturlig hälsa

Sören Stadig har alltid sysslat med olika former av idrott. Han spelar fotboll på sommaren, åker skidor på vintern och dessutom blir det mellan tre och fem styrketräningspass per vecka. När han känner att orken inte riktigt räcker till – då tar han en shot adaptogener som snabbt ger ny energi.