Olika sätt att använda vitaminer och mineraler på

Nedan ges exempel på många olika sätt att ytterligare använda vitaminer och mineral. Vitamin-mineralstatusen i kroppen ger också värdefull information om hälsotillståndet.

1. Som indikator på farliga sjukdomsförlopp
Att följa nivåerna av specifika vitaminer/mineral kan ge värdefull information om hur fort sjukdomsförloppet fortskrider. En studie visar att HIV-patienter ofta har brist på vitamin B12 även innan de utvecklar magbesvär eller aids. Man har också sett att en sänkning av B12-värden har samband med en snabbare utveckling av sjukdomsförloppet. Man kan lättare följa sjukdomsförloppet med regelbundna mätningar av B12-värden plus att man naturligtvis kan ge ett tillskott av vitaminet.

2. För att förbereda för operationer
Coenzym Q10 vilket av många betraktas som ett vitamin (fast vi själva producerar det), är ett mycket viktigt näringsämne.
I en studie gavs 40 personer 150 mg coenzym Q10 7 dagar före sin bypass-operation. Dessa jämfördes med en kontrollgrupp som genomgick samma operation utan förmedicinering med Q10. Q10-gruppen hade betydligt färre peroxidativa skador under operationen, mindre besvär med störning i hjärtrytmen efter operationen samt mindre behov av medicin för att stabilisera normala blodvärden. Detta tyder på att Q10 kan ha en skyddande effekt för patienter som genomgår en bypass-operation.

 

3. Att använda näringsmedel istället för läkemedel
Det kan rekommenderas att prova ett näringsmedel med minimala biverkningar och mild funktion innan man sätter in ett läkemedel med kända biverkningar. Ett mycket bra exempel på detta är användandet av folsyra/B12 istället för antiinflammatoriska läkemedel som på lång sikt kan ge allvarliga biverkningar, t.ex. ökad genomsläpplighet i tarmen som kan leda till en långsam självförgiftning och utveckling av kroniska sjukdomar.
I denna studie utvärderade man effekten av 6 400 µg folsyra med 20 µg B12, placebo och därtill även smärtstillande medel på 1 grupp av 26 osteoartritpatienter. Folsyra/B12 – kombinationen gav bättre greppstyrka i handen än de andra medlen samt ledde till en minskad smärtupplevelse jämfört med smärtstillande medel. Dessutom finns det inga biverkningar och blir en betydligt lägre kostnad vid användning av folsyra/B12 än vid användning av läkemedel.

4. För att förstärka effekten av läkemedelsbehandling
Man kan i många fall förstärka effekten av läkemedelsbehandling, eller få samma effekter med lägre doser, om man kombinerar läkemedelsbehandling med vitamin-mineraltillskott.
C-vitaminbehandling förstärker effekten av psykofarmakabehandling. Det möjliggör användning av lägre doser psykofarmaka för att uppnå samma effekt.

5. Minska biverkningar av läkemedelsbehandling
Tydliga riktlinjer för vilka näringsämnen man ska komplettera med vid läkemedelsbehandling finns i kapitel 18. Användning av fiskolja förbättrade njurfunktionen samt reaktioner från cyklosporinbehandling.

Avstötning av njurtransplantat
66 cyclosporinbehandlade personer som genomgått njurtransplantation, fick antingen 6 g fiskolja dagligen eller placebo ett år efter transplantationen. Fiskoljegruppen hade en säkerställd förbättrad glomerulär filtration, njurgenomblödning och blodtryck. De hade också signifikant färre avstötningsepisoder och därigenom lägre kortisonförbrukning.
Antalet fullbordade avstötningar var lägre.

6. För att ersätta metaboliska eller enzymatiska defekter
Vid genetiska, eller förvärvade biokemiska defekter, kan specifika vitaminer eller mineral ofta bidra till bättre kroppsfunktion genom att kompensera det som saknas. Här har vi några viktiga exempel:
Homocysteinemi är en ärftlig defekt där man vanligtvis har en felaktig tillverkning av cystationin, som spelar en viktig roll i omvandling av homocystein till metionin. Följderna blir att homocysteinvärdena i blodet förblir onormalt höga och kan svara för 20 procent eller mera av arteriosklerosutvecklingen hos patienter. Dessa höga homocysteinhalter binder lipoprotein (-a) till fibrin och ökar därmed betydligt riskerna för hjärt-kärlsjukdomar. Höga halter homocystein anses av många forskare vara en mycket mer påtaglig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar än höga kolesterol- eller triglyceridvärden. I över 80 procent av fallen normaliseras homocysteinhalten med tillskott av folsyra. I de andra fallen blir värdena normala med tillskott av B6, B12 eller kolin. För vidare information rekommenderas nedanstående artikel.

7. För att motarbeta åldrandeprocessen
Vissa näringsbrister är starkt förknippade med åldrandeprocessen. Antioxidanter bromsar bildningen av fria radikaler och oxidering i kroppen och motverkar som bekant åldrandet. Men det finns även andra viktiga näringsämnen i detta sammanhang.

Pensionärer som äter en sämre kost eller institutionsmat med långvarigt intag av mediciner har oftast vitamin- och mineralbrister, sämre produktion av matsmältningsenzymer och nedsatt ämnesomsättning. Man finner mycket ofta B-vitaminbrister hos äldre, speciellt gäller det vitaminerna B1, B12 och folsyra. Man anser numera att många symtom som kallas ”åldringssymtom” egentligen bara är följder av långvarig vitamin- och mineralbrist. Detta gäller särskilt vid symtom som förvirring, dåligt minne och dålig koncentrationsförmåga. I en undersökning bland 36 pensionärer fann man att 31 procent hade brist på B1. Man fann att av dem som led av yrsel hade 24 procent normala B1-värden medan 76 procent hade låga värden av B1.

Nu när man har bättre tester att utvärdera brister och värden med hittar man också fler. Många studier har visat att en serumkobalamin inte är ett tillräckligt säkert test för att konstatera B12-brist. Man bör komplettera med mätning av metylmalonsyra och homocystein för att avslöja dem som har verkligt behov av B12. En studie bland pensionärer har visat att ju äldre man blir ju större brist på B12.

En stor svensk studie har visat att män och kvinnor som regelbundet intar en låg dos multivitamintillskott minskar risken för hjärtinfarkt med hela 21 procent.

8. Att minska kostnader och belastning på sjukvården
Regelbundet intag av multivitamin-mineraltillskott hos äldre i USA skulle spara minst 3,9 miljarder i sjukvårdskostnader under 5 år. Om staten skulle bjuda alla äldre på tillskott skulle det kosta staten 2,3 miljarder dollar. Det skulle ge en vinst på 1,6 miljarder dollar under 5 år. Regelbundet intag av multivitaminer minskar hjärtinfarkter och hjärt-kärlsjukdomar med 24 procent.

Studien visar att oralt näringstillskott till 445 äldre, akut sjuka, patienter i åldern 65–92 år, kan leda till kliniska förbättringar och bättre näringsstatus. 29 procent av de som åt näringstillskott fick återvända till sjukhus jämfört med 40 procent för placebogruppen, och medellängden för sjukhusvistelsen var 0,7 dagar kortare för tillskottsgruppen.

9. Specifika näringsbrister vid vissa sjukdomar
Det finns olika sjukdomar som verkar vara förknippade med särskilda näringsbrister. Några bra exempel är fibromyalgi och Raynauds sjukdom.

Människor som lider av fibromyalgi har oftast brist på magnesium. Man fann låga värden vid en analys av erytrocytmagnesium hos 100 fibromyalgipatienter.

Raynauds sjukdom verkar också medföra stora behov av magnesium enligt flera studier. Magnesium är även viktigt vid återställande av en biokemisk balans hos dessa patienter.

10. Att höja immunförsvaret
Det finns många näringsämnen som stimulerar immunförsvaret bl.a. A-vitamin, C-vitamin och selen.

En studie visar att ett tillskott av 200 µg selen under 8 veckor ökade mördarcellaktiviteten med 82,3 procent.
Kiremidjian-Schumacher L. et al. ”Supplementation with selenium and human immune cell functions. II. Effect on cytotoxic lymphocytes and natural killer cells”. Biol Trace Elem Res, 1994;41:115-27.

En 1-årig dubbelblindstudie visade att immunfunktionen hos äldre ökade tydligt vid intagande av vitamin-/spårmineraltillskott, medan placebogruppen, som inte åt tillskott, fick sämre immunfunktion. Multivitamin-mineraltillskott kan spela en viktig roll i behållandet av normalt immunförsvar hos äldre.

En studie som pågick under ett år visar att regelbundet intag av multivitamin-mineraltillskott skyddar mot infektioner. 43 procent av de amerikaner som intog multivitamintillskott fick infektioner. 73 procent av gruppen som intog placebo fick infektioner. 57 procent av dem som intog placebo fick stanna hemma från jobbet medan endast 21 procent av dem som intog multivitamin-mineraltillskott stannade hemma.

11. Som kostförstärkning för idrottare
Hård träning och idrott ger ökad svettning och utsöndring av viktiga vitaminer och mineral. Påfrestning av muskulatur och skelett förbrukar skyddande antioxidanter. Idrottsmän behöver inte bara äta mer kolhydrater och kalorier utan de bör även inta kostillskott som ersätter den näring som förlorats genom svett eller som förbrukas av kroppen vid hård träning. Man förebygger också förkylningar och skador med rätt kosttillskottsprogram. Flera studier visar att vitamin-mineralterapi ger en prestationshöjande effekt.

Dr Michael Colgan beskriver i sin bok Your Personal Vitamin Profile 3 olika studier angående tillskott av vitaminer och mineral:
• Studie 1 påvisade fördubblad förbättring av träningseffekten bland tyngdlyftare jämfört med gruppen som intog placebo.
• Studie 2 påvisade en genomsnittlig snabbare tid på ca 11 minuter vid maratonlopp jämfört med maratonlöpare på samma träningsnivå som inte intog tillskott.
• Studie 3 påvisade 35 procent lägre frekvens av skador och 81 procent färre antal infektioner bland gruppen som intog vitamin-mineraltillskott.

12. För att förebygga kriminellt och antisocialt beteende
Ett mycket underskattat ämne i debatten om det ökade våldet i samhället är kost och näring. En dålig kost med skräpmat leder till näringsbrister och näringsobalanser som rubbar kroppens kemi, blodsockernivå och nervsystemfunktioner. En satsning på kost och näringstillskott är en av de viktigaste åtgärderna för att människor ska hålla sig i balans och må bättre, både fysiskt och psykiskt.
För mer än 40 år sedan visade läkarna Abram Hoffer och Humphrey Osmond att vitamin-mineralterapi hade en stark inverkan på psyket. Domstolar i USA har frikänt kvinnor från våldshandlingar p.g.a. svåra PMS-besvär. PMS är ett hormontillstånd som huvudsakligen orsakas av kost-, vitamin- och mineralobalanser och som kan rättas till med kost-, vitamin- och mineralterapi. En övervakare för personer med villkorlig dom i delstaten Ohio, USA, har rekommenderat rätt kost samt vitamin-mineraltillskott för kriminella. Nu är det endast 5 procent av dem som återgår till kriminell verksamhet. Denna statistik är mycket bättre än de rehabiliteringsprogram som samhället försöker med. Alexander Schauss ger i sin bok, Diet, Crime and Delinquency mycket värdefull information om sambandet mellan näringsobalanser och antisocialt beteende.
Håranalys på massmördare och våldsmän i fängelser har gång på gång visat mycket höga manganhalter. Tre studier (1984, 1987, 1988) genomförda av beteendeforskaren professor Louis Gottschalk visar en signifikant statistisk skillnad mellan våldsmän och icke kriminella personer i ett närliggande samhälle vad gäller höga manganhalter.

I en studie hade fångarna 2,20 ppm, kontrollgruppen från samhället intill hade ett genomsnitt på 0,30 ppm och fångvaktarna hade ett genomsnitt på 0,55 ppm. Dessutom har kriminella ofta överskott av bly, kadmium och andra tungmetaller.

I boken, Nutrition and Mental Illness beskriver den ortomolekyläre läkaren dr Carl C. Pfeiffer hur schizofreni, ångest, fobier och depression påverkas av näringsbrister.

13. För att få intelligentare och mer harmoniska barn:
Över 60 procent av barnens kostvanor anammas från TV och 78 procent av småbarnen påverkar sina föräldrars val vid matinköpen – en skrämmande upplysning.

När Elizabeth Cagan blev ansvarig för New York Citys skolmatsedel genomförde hon ett massexperiment på över 600 000 barn. Hon bytte successivt ut skräpmaten mot näringsrik hälsosam mat under ett trefasprogram under åren 1979–1983. Resultatet var häpnadsväckande. Betygen och idrottsprestationerna förbättrades och mobbning och kriminellt beteende minskade. Flera studier i England och USA har fastställt att ett multivitamin-mineraltillskott leder till en dramatisk höjning av IQ hos skolbarn.

Forskare vid det prestigefyllda forskningsinstitutet Massachusetts Institute for Technology kom fram till slutsatsen att mindre intag av raffinerad kost leder till högre intelligens. I en undersökning fann de att ju mer raffinerad kost barnen åt desto lägre var deras IQ. Skillnaden i IQ hos barn som åt en hälsosam kost var hela 25 poäng högre än hos barn som åt mycket sötsaker, vitt bröd och söta frukostflingor.

En studie med 615 skolbarn i Kalifornien visade att av de barn som intog ett multivitamin-mineraltillskott innehållande 100–200 procent högre halter än RDI, uppvisade 45 procent av barnen en IQ-ökning på över 15 IQ-poäng, jämfört med placebogruppen som endast hade en ökning på 4,4 poäng.

Stora förbättringar i sinnestämning samt beteende sågs hos barn (8–15-åringar) med beteendestörningar efter intag av multivitamin-mineraltillskott.

14. För att skydda mot missbildningar i samband med graviditet
För kvinnor med diabetes som intar multivitamintillskott före och under graviditeten finns inte ökad risk för födelsedefekter (missbildningar hos nyfödda barn). Kvinnor med diabetes som inte intar multivitamintillskott hade ökad risk för missbildningar hos nyfödda barn.
Correa A. et al. “Do multivitamin supplements attenuate the risk for diabetes-associated birth defects?”

Kvinnor med HIV som intog multivitamintillskott uppvisade större ökning av vikt under sin graviditet än kvinnor med HIV som inte tog multivitamintillskott. Multivitaminerna bidrog till stabil viktökning under graviditeten.

15. För att skydda mot sjukdomar
Multivitamin-mineraltillskott och probiotika minskar förkylningar.
En studie med 239 personer som intog multivitaminer samt probiotika eller placebo under 3 månader, visade en tydlig skillnad mellan gruppen som åt tillskott och gruppen som inte gjorde det. Gruppen som intog tillskotten fick färre infektioner och förkylningar och deras förkylningar var lindrigare. Labbvärden visade att de vita blodkropparna var friskare och mera aktiva hos dem som fick supplement.

Regelbundet intag av multivitamin-mineraltillskott minskar risken att utveckla koloncancer med hela 29 procent.

Multivitamin-mineraltillskott kan hjälpa patienter med hjärtsvikt. En dubbelblindstudie bland 30 hjärtsviktpatienter visade att labbvärden samt hjärtfunktionen, förbättrades hos dem som intog multivitamin-mineralpreparat, jämfört med placebogruppen.

Hjärtinfarkt och antioxidanter. 63 personer intog 50 000 IE A-vitamin, 1 000 mg C-vitamin, 400 mg E-vitamin och 25 mg betakaroten dagligen under 28 dagar. Resultatet i antioxidantgruppen jämfört med placebo (62 personer) visade att den genomsnittliga infarktstorleken var signifikant lägre när hjärtenzymerna kreatinkinas och kreatinkinas-MB mättes:
• Aspartataminotranferas (ASAT) minskade betydligt mer
• Laktatdehydrogenas (LD) var högre
• QRS-utslaget var signifikant lägre
• En femfaldig minskning av serum lipidperoxidaser kunde ses
• Kärlkramp, farliga arytmier och dålig hjärtkapacitet som en följd av infarkten inträffade mer sällan.
• Slutsats: ett antioxidanttillskott med vitamin A, C, E och betakaroten kan skydda vid nyligen genomgången hjärtinfarkt, mot hjärtmuskelnekros och oxidativ stress.

C- och E-vitamintillskott minskar arterioskleros. Antioxidanter, C-vitamin (500 mg/dag) och E-vitamin (300 mg/dag) förbättrade artärhälsan och värden hos barn med förhöjda blodfetter. Tillskott av C- och E-vitamin anses bromsa utveckling av arterioskleros hos dem som är benägna att utveckla det.

Antioxidanter i kosten hjälper barn med leukemi. Ökat intag av antioxidanter i kosten kan kopplas till mindre biverkningar från cellgiftsbehandling hos barn med akut lymfoblastisk leukemi. Lågt intag av A-, C- och E-vitamin i maten gav ökad risk för infektioner, behov av längre sjukhusvistelse och ökad toxicitet samt biverkning från cellgiftsbehandling.

C- och E-vitamintillskott minskar risken för Alzheimers. Intag av C- och E-vitamintillskott i kombination minskar risken att utveckla Alzheimers sjukdom. Skyddet kommer inte från intag av enbart C- eller E-vitamin. De bör intas tillsammans och helst i samband med ett multivitamintillskott.

C- och E-vitamintillskott skyddar mot äggstockscancer. Intag av C- och E-vitamintillskott i mängder större än RDI ger ett bättre skydd mot äggstockscancer än om man bara får ökad mängd antioxidanter genom kosten. Intag av antioxidanttillskott tillsammans med antioxidantrik kost ger de allra bästa skyddet mot äggstockscancer.

C- och E-vitamintillskott skyddar mot reumatoid artrit. Ökat intag av C- och E-vitamin minskar utveckling av reumatoid artrit. Ökat intag av zink, en kosthållning som är riklig på antioxidanter samt grönsaker från kålfamiljen, tenderade att minska risken för att utveckla reumatoid artrit.

Cellförändringar i livmodertappen och antioxidanter. Antioxidanter som intas med kosten har en skyddande effekt mot utvecklandet av cervixcancer. Lägre intag av A-vitamin och betakaroten i kosten, och brist på intracellulärt retinalt bindningsprotein, har visat sig ha klart samband med grava cellförändringar och cancer in situ. Rökare har lägre nivåer av betakaroten, A-vitamin och askorbinsyra. Rökningens effekt vid cellförändringar är delvis beroende på för låga nivåer av C-vitamin. Rökningen i sig kan också generera fria radikaler. Risken att insjukna i cervixcancer ökar vid lågt intag av både karotenoider och antioxidanter. Intag av antioxidanter skulle kunna vara ett värdefullt, preventivt komplement till sedvanliga kliniska behandlingsmetoder. 35–40 procent av dödsfallen i cancer beror på kosten.

En kombination av antioxidanter och magnesium kan på ett effektivt sätt reducera både hörselproblem och celldöd i samband med ljudtrauma, genom att behandla med tillskott 1 timme innan exponering för ljud. Antioxidanter och magnesium var för sig hade inte den effekten.

4 590 individer i en befolkningsstudie med minst en naturlig ögonlins utvärderades för utveckling eller framåtskridande av linsopacitet under 6,3 år. Resultaten tyder på att användning av multivitaminer kan försena framåtskridandet av linsopacitet.

 


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

kanel

Kanel hjälper kroppen att bränna fett

Hälsa

Nya studier från ett amerikanskt universitet har visat att en av julens mest älskade kryddor han hjälpa till vid övervikt. Forskare har tidigare visat att ett ämne i kanel tycktes skydda möss mot övervikt och högt blodsocker men visste inte då vad som gjorde att kanel hade den effekten.

julskinka

Julens överlevnadsguide för intoleranta

Kost

Under julhelgen ligger stort fokus på mat och den gemensamma måltiden. För den som har födoämnesintoleranser och allergier eller har valt att leva som vegetarian eller vegan kan det vara lite knixigt, särskilt när man blir bortbjuden.

vinnare_detox

Årets detoxprodukt 2017 – rening på naturlig väg

Hälsa

Pure Cleanse röstades fram till vinnaren av Årets detoxprodukt 2017 bland sammanlagt 35 549 inkomna röster, i Swedish health awards. Pure cleanse är en produkt som hjälper kroppens utrensningsorgan på ett skonsamt sätt. Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. 

patrik Wincent julklappar och en dator

Experten: ”Låt inte julen bli en skuldfälla”

Krönikan

Julen närmar sig och med den en fantastisk tid där familj och vänner samlas. Det är en tid på året där vi oftast spenderar mer pengar än vanligt. Det är trevligt att köpa gåvor till sina nära och kära – även om det ibland kan innebära att vi lägger för mycket pengar. Många kommer därför sitta med stora skulder i januari. För de flesta innebär det bara en tillfälligt dipp i ekonomin men för andra kan det vara ett tecken på shoppingmissbruk där ekonomin riskerar försätta försämras, skriver Patrik Wincent terapeut och författare som delar med sig av några tips för att undvika alltför stora hål i fickorna.

Lena

Hon fick lusten tillbaka med mannens potensmedel

Sex- och relationer

Lena och hennes man möttes mitt i livet. De hade vuxna barn och mycket tid för varandra. Sexlivet var fantastiskt ändå tills den dag Lena kom in i klimakteriet. – Jag var arg och ovillig i nästan ett år. Då provade jag att ta samma kosttillskott som min man tog när han hade problem med potensen, och då kom lusten till sex tillbaka, säger Lena.

man läser på sin telefon

Undvik gamnacke med dessa enkla övningar

Naturlig hälsa

Börjar din nackrot sticka ut av att du sitter och tittar in i en dataskärm hela dagarna och ner i din smartphone resten av dagen – då har du troligen en gamnacke på väg. Besvär i nacke och axlar plus huvudvärk blir allt vanligare som en följd av all tid vi spenderar med huvudet framåttippat. Här följer kiropraktor Martin Franssons enkla tips på hur du motverkar gamnacke.

nio_anledningar_pyknogenol

9 anledningar att äta pyknogenol

Antioxidanter och fria radikaler

Pyknogenol hjälper vid flera olika problem och åkommor. Man kan tycka att det nästan är för bra för att vara sant, men anledningen till att pyknogenol hjälper på så vitt skilda områden är för att det är den mest kraftfulla naturliga antioxidant man idag känner till. Pyknogenol är ett tallbarkextrakt från fransk strandtall som är känt för sin antiinflammatoriska effekt.

rep som brister karin isberg

Stressexperten: ”Om stressen inte går över”

Mental hälsa

Under hösten har du kunnat följa Kureras artikelserie om stress med stressexperten Karin Isberg. Stress är inte farligt när den fungerar som det är tänkt, det vill säga som en tillfällig reaktion som rustar dig för att möta en fara. Problemet uppstår är när stressen blir ett konstant tillstånd.

vad_ar_en_adaptogen

Så upptäcktes ”antistress-vitaminerna”

Naturlig hälsa

Adaptogener är en relativt nyupptäckt kategori av naturligt förekommande substanser. Under 1960-talet startade det hittills största forskningsprojektet inom läkemedelsörter i öst. Målet var att hitta de växter som kunde öka prestationsförmågan hos soldater och arbetare.

Buddha_bowl

Buddha bowl med syrlig lök och vegansk chiliaioli

Recept

Vi ser dem överallt på sociala medier, Buddha bowl, poké bowl med flera. Skålarna med härligt färgglad inbjudande mat. En Buddha bowl är egentligen näringsrik mat som stärker din kropp och serveras till bredden i stora skålar. Innehållet kan varieras helt utifrån dina preferenser. Det här en variant som passar bra inför höstens kyliga kvällar. Den syrliga löken och aiolin kan förberedas och förvaras flera dagar i kylskåp.

Årets hälsoboost

Älskad liljeväxt blev Årets hälsoboost

Hälsa

Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. I Swedish health awards röstades Årets hälsoboost fram bland sammanlagt 35 549 röster. Vinnaren Forever aloe vera gel är ett naturligt kosttillskott som utvinns ur innergelén på en liljeväxt. Aloe vera-växten har traditionellt använts som medicinalväxt av människan i tusentals år. 

Blue eye

Så får du bättre syn – 6 tips!

Naturlig hälsa

Efter 65 års ålder ökar risken att drabbas av försämringar på synen markant. Vanliga problem är till exempel makulativ degeneration som är förändringar i gula fläcken, och grå starr. Men det finns sätt att förebygga och även minska symtom som uppkommit. Blåbär, ringblommor och salvia hjälper dig i kampen. Bli expert och vässa synen med vår guide för ögonen.

kvinna äter vid datorn

Din arbetsplats – en bakteriehärd

Förkylning

Ett skrivbord rymmer mer än 400 gånger så mycket bakterier som en genomsnittlig toalett, därför är det viktigt att tänka på hygienen och hålla rent. Men det är inte bara ditt skrivbord som utgör en hälsorisk – hela arbetsplatsen kan vara full av dolda bakteriehärdar.

Sofia

Nu sover Sofia som på moln

Värk

Sofia Hansson, 36 år, har vant sig att leva med smärta. Hon har haft ont i kroppen så länge hon kan minnas. För bara några år sedan fick smärtan också ett namn. Men det kanske allra viktigaste, Sofia fann smärtlindring där hon minst anade. Sedan tre år tillbaka sover Sofia på magneter. Då försvinner smärtan under natten vilket gör att hon får en bra nattsömn och att hon vaknar utvilad.

två flickor kramas

Varför är det viktigt att visa tacksamhet?

Mental hälsa

Tacksamhet gör oss lyckligare. Det kan låta som någon sorts new age mubo jumbo men faktum är att forskning visar att vi blir lyckligare såväl i våra relationer som i livet i övrigt om vi påminner oss själva om att vara tacksamma för det vi har att glädjas åt i livet.

julgodis

Fyra fina recept till första advent

Hälsa

Första advent är det officiella startskottet för jul. Här ifrån och framåt är det fritt fram med glögg, pynt och allsköns julgodis med anledning av det vill vi på Kurera dela med oss av några av våra nyttiga varianter på säsongens godsaker.

Gunilla Andersson

Nypon minskade stelheten

Naturlig hälsa

För snart 20 år sedan började Gunilla Andersson bli stel i ena knäleden. En dag kom hon inte upp ur en låg stol och fick åka akut in till sjukhuset på grund av smärtan. Först trodde läkarna att hon led av benskörhet men sedan förstod man att hon fått artros. Gunilla valde att ta kosttillskott före konventionell medicin mot sin försämrade rörlighet. De senaste tio åren har hon tagit ett nyponpulver som gör henne rörligare i knäleden.

malena_sexualitet_lust

Sex och sånt med Malena Ivarsson

Sex- och relationer

I över 38 år har Malena Ivarsson gett råd om sex och relationer. Hon har följt män och kvinnors sexualitet både historiskt och i det personliga samtalet. I vårt moderna samhälle är det viktigt lyfta på tabun när det gäller sex, som när kvinnan har mer lust än mannen  – det finns en lösning på det problemet också menar Malena.

agneta_10_favoriter

Agneta Sjödins 10 hälsofavoriter

Hälsa

Agneta Sjödin är en kvinna med många järn i elden. Som programledare på TV har hon arbetat i nästan 27 år. Men hon är också författare och släppte sin åttonde bok i  år. De senaste åren har hon ägnat mycket tid åt sin inre resa. Idag känner hon sig starkare än någonsin och njuter av livet till fullo. Läs hennes tio bästa hälsotips.

one_pot_pasta

Supergod och snabb one-pot-pasta

Recept

En superenkel maträtt som slängs ihop på nolltid. En perfekt vardagsrätt och du slipper massa disk eftersom allt tillagas i en och samma kastrull. Använd gärna bönpasta för en glutenfri och proteinrik måltid.

ägg avokado

Så kan hormonerna hjälpa dig att hålla vikten

Kost

Det finns sätt att få hormonet leptin att arbeta för dig och hjälpa dig att hålla vikten. Här följer några tips. Studier visar att kostval, vanor och livsstilsförändringarkan påverka leptinhalterna på ett sådant sett att de bidrar till att göra det lättare att hålla en hälsosam kroppsvikt.

amanda

”Tack vare adaptogenerna har jag sluppit förkylningar”

Förkylning

Efter att Amanda Zetterqvist gått ut gymnasiet och börjat arbeta som frisör har hon varit förkyld varje månad och hemma från jobbet. Men för 1,5 år sedan fick hon höra talas om ett kosttillskott som ger snabb energi både mentalt som fysisk. – Tidigare var jag hemma från jobbet runt 30 dagar per år. Jag har haft två sjukdagar sedan jag började med adaptogenerna. Och när jag tar kosttillskottet håller jag energin under dagen och blir inte längre trött på eftermiddagarna, säger Amanda.

professor charlotte erlanson albertsson och henes boak äta för livet

Professor med mat på kornet

Intervju

Charlotte Erlanson-Albertsson var tidigt ute med att kritisera socker i en debattartikel i Dagens nyheter någon gång på 1990-talet. Hennes påståenden gjorde ett starkt avtryck och fick snabbt spridning även i andra medier, journalister var inte sena att snappa upp och informera om hur många sockerbitar det fanns i en burk läsk. Innan Charlotte stack ut hakan i frågan var de flesta övertygade om att det var fettet som var roten till allt ont. 

soren stadig

Sören står stadig med adaptogener

Naturlig hälsa

Sören Stadig har alltid sysslat med olika former av idrott. Han spelar fotboll på sommaren, åker skidor på vintern och dessutom blir det mellan tre och fem styrketräningspass per vecka. När han känner att orken inte riktigt räcker till – då tar han en shot adaptogener som snabbt ger ny energi.

vinnare_adapt_lugn

Årets anti-stressprodukt hjälper i vardagen

Hälsa

Årets anti-stressprodukt har röstats fram av allmänheten i Swedish health awards, sammanlagt inkom 35 549 röster. Vinnaren Adapt lugn, är ett resultat av flerårig forskning och hjälper människor med vardagsstressen till bättre sömn och större välmående. Swedish health awards är ett nyinstiftat pris som uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående.