Vitaminer och vitaminterapi

Vitaminer är viktiga för kroppen som delkomponenter i enzymer, vilka fungerar som katalysatorer i nästan alla metaboliska reaktioner. Vitaminerna är på så sätt delaktiga i reglering av ämnesomsättning, omvandling av fett och kolhydrater till energi samt uppbyggnad av ben och andra vävnader. Vitaminerna måste tillföras med födan eftersom kroppen inte kan syntetisera dem själv, förutom D-vitamin som till viss del kan bildas i huden vid solbestrålning och vissa mängder B-vitaminer som bildas i tarmen.

Näringsvärdet försämras successivt i våra råvaror p.g.a. sämre näring i marken, onaturliga odlingsmetoder och tidig skörd av omogna frukter och grönsaker för att de skall tåla långa transporter och långvarig lagring. Dessutom förekommer i stor utsträckning raffinering och industriell bearbetning av moderna livsmedel, vilket ger ytterligare försämring av närings¬värdet. P.g.a. kemiska vatten- och luftföroreningar har vi fått i oss många toxiska ämnen genom årens lopp. För att skydda oss mot denna ökande toxiska belastning behöver vi idag ett bättre skydd. Kombinationen ökad toxisk belastning, ett försämrat näringsvärde i födan och ökad konsumtion av snabbmat/skräpmat, ger oss ett sämre skydd och gör det ytterst nödvändigt att se över individens behov vad det gäller vitaminer, mineral och andra näringsämnen.

Det finns huvudsakligen 5 olika sätt hur man använder vitaminer och multivitaminpreparat:

 

1. I U-länderna använder man vitaminer för att bota vitaminbristsjukdomar och infektioner som förekommer hos tiotals miljoner svältande barn och vuxna. Man använder t.ex. mycket höga doser A-vitamin varje år för att rädda hundratusentals barns liv från diarrésjukdomar som difteri.
2. Inom skolmedicinsk behandling finns ett begränsat antal vitaminer i höga doser, t.ex.
B6-vitamin i behandling av PMS, B3-vitamin vid förhöjda kolesterolvärden, B12-vitamin vid trötthet och neuropatier hos äldre. Man använder sig mycket sparsamt av näringsbehandling p.g.a. att hela utbildningen har syftet att identifiera sjukdomar som behandlas med läkemedel eller kirurgi.
3. Kostförstärkning inom livsmedelsindustrin, t.ex. jod, tillsatt i salt, kalcium i apelsinjuice m.m.
4. Intag av multivitamintillskott som täcker RDI rekommendationer. De senaste 20 åren har man successivt blivit mer positiv till att inta ett multivitamin mineral preparat som allmän kostförstärkning. Motståndet från läkarkåren, myndigheter, dietister har mjukats upp och allt fler människor intar 1 eller 2 multivitamin-mineraltabletter dagligen.
5. Intag av megadoser med vissa vitaminer och mineral som rekommenderas främst av hälsokostare, näringsterapeuter och biologiska läkare. I länder som England, USA, Canada och Australien finns det tiotusentals läkare som rekommenderar megadoser av vitaminer för att förebygga eller förbättra diverse besvär. I Sverige är det mycket mer sällsynt p.g.a. brist på information under läkarutbildningen, samt behandlingsriktlinjer som ska följas ute på vårdcentraler och sjukhus. Trots detta är det hundratusentals svenskar som intar höga doser vitaminer. Det vanligaste är doser på flera g C-vitamin som tas dagligen vid förkylningar.

Vitaminterapi används i flera syften, bl.a. av näringsterapeuter för
• att behandla brister och balansera kroppen närings¬mässigt, som en kostförsäkring och förstärkning.
• att vända en degenerativ process i kroppen som ofta beror på långvariga näringsbrister och näringsobalanser. Intag av extra mängder vitamintillskott kan hjälpa ansträngda kroppsfunktioner till bättre hälsa.
• att kompensera för, förstärka effekten av eller minska biverkningar av läkemedel.
• att ge kroppen bättre skydd mot miljögifter och förbättra avgiftning.
• att kompensera för genetiska defekter, t.ex. extra intag av B6, B12 och folsyra för metyleringsdefekt som bl.a. ger förhöjda homocysteinvärden.

Flera läkare och terapeuter går över till att använda vitamin- och mineralterapi enligt det biologiska mönster naturen själv valt, istället för att använda syntetiska läkemedel, som ofta ger en kraftig påverkan med biverkningar som följd. Högdos vitaminbehandling (som tidigare kallats megavitaminterapi) eller s.k. ortomolekylärterapi innebär att man ger vitaminer i högdos som kan vara 10, 100 eller 1 000 ggr starkare än rekommenderad daglig dos.

Dr Abraham Hoffer från Kanada började använda stora doser niacin (1 000–5 000 mg) och C-vitamin (2 000–5 000 mg) redan 1952 i behandling av schizofreni. Hundratals läkare har förutom stora doser av vitamin B3 och C-vitamin, använt megadoser av E-vitamin (600–2 000 mg), pantotensyra (1 000–3 000 mg) och vitamin B6 (200–1 000 mg) i behandling av schizofreni med utmärkta resultat.

Dr Linus Pauling, tvåfaldig nobelpristagare, har fått stor uppmärksamhet de senaste trettiofem åren med sin forskning och sina böcker, vilka visat på framgångar vid behandling med gramdoser av C-vitamin. Många andra forskare och läkare har också visat mycket imponerande resultat att redovisa beträffande ortomoleky¬lär högdosterapi med andra vitaminer.

Genom den medicinska forskningen kring antioxidanter och den alltmer omfattande vetenskapliga dokumentationen, närmar sig många inom skolmedicinen den ortomolekylära medicinen. Förhoppningsvis kan det leda till att vägarna till sist förenas då man får ett gemensamt fält att röra sig inom. Det skulle spara mycket lidande, rädda många liv och spara samhället stora summor pengar om man skulle komplettera läkemedelsbehandling med ortomolekylärmedicin.

Vitaminer delas upp i följande 2 huvudgrupper:
Vattenlösliga vitaminer: B-komplexet och C-vitamin.
Fettlösliga vitaminer: A-, D-, E- och K-vitamin.

De fettlösliga vitaminerna förekommer i naturen knutna till feta födoämnen såsom smör, grädde, vegetabiliska oljor, kött och fisk m.m. Deras gemensamma egenskaper är:
• De är mer stabila vid upphettning än de vattenlösliga vitaminerna och risken är mindre att de förlorar sitt värde vid matlagning, raffinering eller annan beredning av mat.
• Fettlösliga vitaminer absorberas i tunntarmen tillsammans med fettet i födan.
• Allt som hindrar fettabsorption begränsar upptag av dessa vitaminer. Som ett exempel på sådana hämmande faktorer kan nämnas brist på galla, samt preparat/kosttillskott som binder fett i kosten.
• De fettlösliga vitaminer som inte tas upp och förbrukas under ämnesomsättningen utsöndras inte med urinen, som de vattenlösliga vitaminerna, utan lagras i kroppen huvudsakligen i levern.

Vanliga faktorer som stör upptag och lagring av både vitaminer och mineralämnen i kroppen är bl.a. alkohol, tobak, kaffe och svart te samt luftföroreningar, stress, p-piller, acetylsalicylsyra, kortison och antibiotika. Dessa faktorer gör att man har större behov av att inta vitamin- och mineraltillskott.
Mer information finns i kapitlet om interaktioner.

Vitamin och mineraltillskott skiljer sig i sammansättning, form, pris m.m. Följande faktorer gör att det kan vara stora skillnader mellan olika tillskott, både i effekt och pris.
• Precis som med allt annat kan kvalitén variera. Partikelstorleken, färskheten och källan för råvaran har betydelse.
• Naturliga former och mindre naturliga eller syntetiska former. Naturligt E-vitamin, d-alfatokoferol har visat sig i studier ha 25–30 procent bättre effekt än syntetiska formen dl-alfatokoferol. Hela E-vitaminkomplexet med bl.a. alfa, beta, gamma och tokotrioler har visat sig ha bättre effekt än bara den med d-alfatokoferol. De fettlösliga vitaminerna A- och E-vitamin tas bättre upp i micellform, med mindre partikelstorlek än vanlig form.
• Hur man förpackar och kombinerar näringsämnen. Vitaminmineraltabletter kan pressas ihop och drageras på ett sätt som gör att upptag är svårt eller nästan omöjligt. Undersökningar har visat att många tabletter passerar rakt genom kroppen i oförändrad form, eftersom många billiga preparat har alltför hårdsmälta tabletter med mycket dåligt upptag. Vitaminmineraltabletter ska brytas ned inom en timme, helst inom en halvtimme i magsäcken, om man inte har tillverkat dem för att nedbrytas längre ned i tunntarmen. Många tillskott innehåller onödiga eller skadliga tillsatser som socker, färgämnen, aspartam, cancerogena kemikalier m.m. som kan ge negativa reaktioner hos känsliga personer, belasta kroppen eller motverka den positiva effekten av preparaten.

Micelliserade vitamintillskott
Upptaget av fettlösliga mikronäringsämnen genom tarmväggen ökar upp till 500 procent när det sker i micellform, de näringsämnen som behandlas på detta sätt har redan genomgått den ”matsmältnings”-process som sker naturligt i kroppen och är nödvändigt för upptag. Detta ger dem följande egenskaper:
• De är fullständigt lösliga i vatten.
• De har betydligt högre absorptionsgrad genom tarmväggen.
• De har snabb och direkt absorption till blodomloppet via portavenen.
• De ökar upptaget från blodet till cellen.
• De ger inga allergiska reaktioner.

En micell är en naturlig, ytterst liten och helt vattenlöslig ansamling av fettmolekyler så som den normalt bildas i tunntarmen när matfett spjälkas. Den uppstår med hjälp av galla, lipas och bikarbonat. Förmågan att bilda miceller störs ofta av stress, bantning, åldrande, sjukdom, miljögifter, matsmältnings¬rubbningar, stekt och annan onyttig mat, allergier eller brist på motion. Miceller är kroppens grundläggande enhet för upptaget av vitaminerna A, D, E, K och betakaroten samt essentiella fettsyror och lecitin.

När miceller en gång har bildats tjänstgör de som transportörer av fettlösliga näringsämnen genom det som kallas det lugna, stilla vattendraget, d.v.s. skiktet som gränsar till tunntarmens mikrovilli (tarmluddet). Därifrån upptas de i cirkulationen antingen i lymfan eller i portådern. Den lymfatiska cirkulationen är mycket långsammare och mer diffust utformad. Trots att lymfsystemet verkar vara den väg som de flesta fetter använder, är det inte den bästa vägen.

Tillskott i form av micellberedning kräver ingen matsmältning och leder till att minimala förluster utsöndras via avföringen. Kliniska studier visar på 280–500 procent ökning av upptaget vid micellberedning jämfört med emulsions- och oljeformer av samma vitaminer. Dessutom har det visat sig att micelliserade vitaminer tas upp effektivare via de röda blodkropparnas cellmembran.

Studier på friska människor visar att bara omkring 25 procent av allt E-vitamin i oljeform tas upp i lymfan av den dos man ätit och det är ännu sämre ställt hos patienter med symtom på dålig matsmältning. För att fördubbla blodets koncentration av E-vitamin måste den normala orala dosen ökas tiofaldigt. Tillstånd som bidrar till nedsatt funktion hos bukspottkörteln eller nedsatt gallproduktion ökar denna multiplikationsfaktor ytterligare.
Annan forskning som jämfört upptaget av en micelliserad A-vitamin med både emulsions- och oljeformer gav lika uppseendeväckande resultat. 4 timmar efter oralt intag av 10 000 IE vardera av den micelliserade, emulgerade oljeformen av A-vitamin, var blodnivåerna efter micelliserat A-vitamin 2,1 ggr högre än för emulgerat A-vitamin och 5,4 ggr större än A-vitaminoljan.

Orsaker till nedsatt absorption av fett i kosten är:
• stress
• bantning
• miljögifter
• matsmältningsbesvär
• gallbesvär
• lågt fettintag
• fett- och sockerrik kost
• nedsatt förmåga att bilda miceller enligt ovan uppräknade faktorer.

Kliniska tillstånd som hör samman med dåligt upptag orsakar ofta specifika brister på fettlösliga näringsämnen. I dessa fall är det olyckligtvis så att kroppen är oförmögen att effektivt spjälka, absorbera och metabolisera dessa essentiella näringsämnen från födan, även när kosten är fullvärdig med avseende på matens kvalitet, kvantitet och tillagning.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

chokladask palmoljeodling

Palmolja – en miljöbov i julmyset

Eko/miljö

Palmoljan som smugit sig in i en mängd produkter är en av livsmedelsindustrins största miljöbovar. Inte nog med det – den finns i ljus också. Men det är lätt att minska sin konsumtion av palmolja menar Naturskyddsföreningen som uppmanar oss att fira julen utan.

Mathilda Zakrisson med katt

Magkatarren försvann med kisel

Mage

På högstadiet fick Mathilda Zakrisson, 25 år, magkatarr. Problemen blev så besvärliga att Mathilda tills slut inte vågade gå ut efter att hon ätit. Men för ett år sedan hittade hon ett preparat med kisel och det förändrade Mathildas liv. Magen började fungera normalt redan efter några dagar.

tecken pa stress

13 vanliga symptom på långvarig stress

Mental hälsa

Har du varit stressad länge? Ligger du på gränsen till utmattning? Här listar stressexperten Karin Isberg de vanligaste symtomen på långvarig stress. Om du känner igen flera av dem är det sannolikt ett tecken på att stressen i ditt liv är för hög och har pågått för länge.

brod

Vad är det för fel på gluten?

Krönikan

Varför är det så många som mår dåligt av gluten? Varför pratas det så mycket om det – är det en hype eller inte? Här reder näringsterapeuten Ellinor Ladenberg ut begreppen och svarar på några viktiga frågor om gluten.

Mage-tarm-tema: matsmältningen

Magspecial: Matsmältningen – så funkar den

Mage

Mat som inte bryts ner kan jäsa i tarmen och ställa till med oreda. När tarminnehållet jäser bildas det bland annat gaser som kan göra magen uppblåst och smärtande. Vår matsmältning består av ett stort antal olika funktioner som ska samverka för att på bästa sätt förvandla maten till näring. Matsmältningen påbörjas redan i munnen och sedan hanteras maten hela vägen till ändtarmen där restprodukterna lämnar kroppen.

kanel

Kanel hjälper kroppen att bränna fett

Hälsa

Nya studier från ett amerikanskt universitet har visat att en av julens mest älskade kryddor han hjälpa till vid övervikt. Forskare har tidigare visat att ett ämne i kanel tycktes skydda möss mot övervikt och högt blodsocker men visste inte då vad som gjorde att kanel hade den effekten.

julskinka

Julens överlevnadsguide för intoleranta

Kost

Under julhelgen ligger stort fokus på mat och den gemensamma måltiden. För den som har födoämnesintoleranser och allergier eller har valt att leva som vegetarian eller vegan kan det vara lite knixigt, särskilt när man blir bortbjuden.

vinnare_detox

Årets detoxprodukt 2017 – rening på naturlig väg

Hälsa

Pure Cleanse röstades fram till vinnaren av Årets detoxprodukt 2017 bland sammanlagt 35 549 inkomna röster, i Swedish health awards. Pure cleanse är en produkt som hjälper kroppens utrensningsorgan på ett skonsamt sätt. Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. 

patrik Wincent julklappar och en dator

Experten: ”Låt inte julen bli en skuldfälla”

Krönikan

Julen närmar sig och med den en fantastisk tid där familj och vänner samlas. Det är en tid på året där vi oftast spenderar mer pengar än vanligt. Det är trevligt att köpa gåvor till sina nära och kära – även om det ibland kan innebära att vi lägger för mycket pengar. Många kommer därför sitta med stora skulder i januari. För de flesta innebär det bara en tillfälligt dipp i ekonomin men för andra kan det vara ett tecken på shoppingmissbruk där ekonomin riskerar försätta försämras, skriver Patrik Wincent terapeut och författare som delar med sig av några tips för att undvika alltför stora hål i fickorna.

Lena

Hon fick lusten tillbaka med mannens potensmedel

Sex- och relationer

Lena och hennes man möttes mitt i livet. De hade vuxna barn och mycket tid för varandra. Sexlivet var fantastiskt ändå tills den dag Lena kom in i klimakteriet. – Jag var arg och ovillig i nästan ett år. Då provade jag att ta samma kosttillskott som min man tog när han hade problem med potensen, och då kom lusten till sex tillbaka, säger Lena.

man läser på sin telefon

Undvik gamnacke med dessa enkla övningar

Naturlig hälsa

Börjar din nackrot sticka ut av att du sitter och tittar in i en dataskärm hela dagarna och ner i din smartphone resten av dagen – då har du troligen en gamnacke på väg. Besvär i nacke och axlar plus huvudvärk blir allt vanligare som en följd av all tid vi spenderar med huvudet framåttippat. Här följer kiropraktor Martin Franssons enkla tips på hur du motverkar gamnacke.

nio_anledningar_pyknogenol

9 anledningar att äta pyknogenol

Antioxidanter och fria radikaler

Pyknogenol hjälper vid flera olika problem och åkommor. Man kan tycka att det nästan är för bra för att vara sant, men anledningen till att pyknogenol hjälper på så vitt skilda områden är för att det är den mest kraftfulla naturliga antioxidant man idag känner till. Pyknogenol är ett tallbarkextrakt från fransk strandtall som är känt för sin antiinflammatoriska effekt.

rep som brister karin isberg

Stressexperten: ”Om stressen inte går över”

Mental hälsa

Under hösten har du kunnat följa Kureras artikelserie om stress med stressexperten Karin Isberg. Stress är inte farligt när den fungerar som det är tänkt, det vill säga som en tillfällig reaktion som rustar dig för att möta en fara. Problemet uppstår är när stressen blir ett konstant tillstånd.

vad_ar_en_adaptogen

Så upptäcktes ”antistress-vitaminerna”

Naturlig hälsa

Adaptogener är en relativt nyupptäckt kategori av naturligt förekommande substanser. Under 1960-talet startade det hittills största forskningsprojektet inom läkemedelsörter i öst. Målet var att hitta de växter som kunde öka prestationsförmågan hos soldater och arbetare.

Buddha_bowl

Buddha bowl med syrlig lök och vegansk chiliaioli

Recept

Vi ser dem överallt på sociala medier, Buddha bowl, poké bowl med flera. Skålarna med härligt färgglad inbjudande mat. En Buddha bowl är egentligen näringsrik mat som stärker din kropp och serveras till bredden i stora skålar. Innehållet kan varieras helt utifrån dina preferenser. Det här en variant som passar bra inför höstens kyliga kvällar. Den syrliga löken och aiolin kan förberedas och förvaras flera dagar i kylskåp.

Årets hälsoboost

Älskad liljeväxt blev Årets hälsoboost

Hälsa

Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. I Swedish health awards röstades Årets hälsoboost fram bland sammanlagt 35 549 röster. Vinnaren Forever aloe vera gel är ett naturligt kosttillskott som utvinns ur innergelén på en liljeväxt. Aloe vera-växten har traditionellt använts som medicinalväxt av människan i tusentals år. 

Blue eye

Så får du bättre syn – 6 tips!

Naturlig hälsa

Efter 65 års ålder ökar risken att drabbas av försämringar på synen markant. Vanliga problem är till exempel makulativ degeneration som är förändringar i gula fläcken, och grå starr. Men det finns sätt att förebygga och även minska symtom som uppkommit. Blåbär, ringblommor och salvia hjälper dig i kampen. Bli expert och vässa synen med vår guide för ögonen.

kvinna äter vid datorn

Din arbetsplats – en bakteriehärd

Förkylning

Ett skrivbord rymmer mer än 400 gånger så mycket bakterier som en genomsnittlig toalett, därför är det viktigt att tänka på hygienen och hålla rent. Men det är inte bara ditt skrivbord som utgör en hälsorisk – hela arbetsplatsen kan vara full av dolda bakteriehärdar.

Sofia

Nu sover Sofia som på moln

Värk

Sofia Hansson, 36 år, har vant sig att leva med smärta. Hon har haft ont i kroppen så länge hon kan minnas. För bara några år sedan fick smärtan också ett namn. Men det kanske allra viktigaste, Sofia fann smärtlindring där hon minst anade. Sedan tre år tillbaka sover Sofia på magneter. Då försvinner smärtan under natten vilket gör att hon får en bra nattsömn och att hon vaknar utvilad.

två flickor kramas

Varför är det viktigt att visa tacksamhet?

Mental hälsa

Tacksamhet gör oss lyckligare. Det kan låta som någon sorts new age mubo jumbo men faktum är att forskning visar att vi blir lyckligare såväl i våra relationer som i livet i övrigt om vi påminner oss själva om att vara tacksamma för det vi har att glädjas åt i livet.

julgodis

Fyra fina recept till första advent

Hälsa

Första advent är det officiella startskottet för jul. Här ifrån och framåt är det fritt fram med glögg, pynt och allsköns julgodis med anledning av det vill vi på Kurera dela med oss av några av våra nyttiga varianter på säsongens godsaker.

Gunilla Andersson

Nypon minskade stelheten

Naturlig hälsa

För snart 20 år sedan började Gunilla Andersson bli stel i ena knäleden. En dag kom hon inte upp ur en låg stol och fick åka akut in till sjukhuset på grund av smärtan. Först trodde läkarna att hon led av benskörhet men sedan förstod man att hon fått artros. Gunilla valde att ta kosttillskott före konventionell medicin mot sin försämrade rörlighet. De senaste tio åren har hon tagit ett nyponpulver som gör henne rörligare i knäleden.

malena_sexualitet_lust

Sex och sånt med Malena Ivarsson

Sex- och relationer

I över 38 år har Malena Ivarsson gett råd om sex och relationer. Hon har följt män och kvinnors sexualitet både historiskt och i det personliga samtalet. I vårt moderna samhälle är det viktigt lyfta på tabun när det gäller sex, som när kvinnan har mer lust än mannen  – det finns en lösning på det problemet också menar Malena.

agneta_10_favoriter

Agneta Sjödins 10 hälsofavoriter

Hälsa

Agneta Sjödin är en kvinna med många järn i elden. Som programledare på TV har hon arbetat i nästan 27 år. Men hon är också författare och släppte sin åttonde bok i  år. De senaste åren har hon ägnat mycket tid åt sin inre resa. Idag känner hon sig starkare än någonsin och njuter av livet till fullo. Läs hennes tio bästa hälsotips.