Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inga nyheter och erbjudanden från Kurera!
Vårt nyhetsbrev kommer två gånger i veckan och är helt gratis.
Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter här:

E-postadressen är nu registrerad, du kommer att få vårt nästa utskick!

läkare håller i spruta

DEBATT: “Det bortglömda folket: Vi med naturlig immunitet – vaccinera eller ej?”

Covid-19 har, fullt förståeligt, tvingat myndigheterna till olika åtgärder för att minska den negativa påverkan av sjukdomen. Det som inte är förståeligt, eftersom det finns betryggande och övertygande evidens och fakta, är varför man konsekvent undviker att adressera och ta hänsyn till den numera stora gruppen (1,25 miljoner) av personer som har naturlig immunitet via en genomgången covid-19. En naturlig immunitet som man nu vet är bredare, djupare och att den räcker betydligt längre än en immunitet inducerad via vaccin. Det skriver osteopaten Leif Widebert i ett debattinlägg i Kurera.

När man nu med vaccinpassen utesluter den grupp som troligen har bäst immunitet över tid, är det inte konstigt att det väcker stora protester. Det finns en stor risk på sikt att vaccinpassen, förutom att de inte fyller sitt syfte att begränsa smittspridningen, starkt förvärrar den allt starkare uppdelningen i ”Vi” och Dem” inom ytterligare ett område. En utveckling som ett gott demokratiskt samhälle definitivt inte behöver.

Myndigheter – det är dags att bli konsekvent, logisk, transparent och fullt evidensbaserad i kommunikation och åtgärder.

Skapa enhet i stället för uppdelning!

LÄS OCKSÅ: D3 och zink minskar risken att insjukna i covid-19

Leif Widebert


Resonemang och bakgrund för att inte vaccinera sig för en person med naturlig immunisering.

Covid-19 har tvingat myndigheterna till olika åtgärder för att lösa sjukdomens effekter.

Syftet med åtgärderna
Vad borde vara syftet med dessa åtgärder?

 1. Minska risken för sjukdom och död
 2. Avlasta en redan belastad sjukvård
 3. Minimera allmän samhällspåverkan, dvs hälsa och ekonomi

Gruppindelning
Det har tydligt blivit två huvudgrupper om man blir drabbad eller inte;

 1. Riskgrupp (barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor)
 2. Inte riskgrupp

Riskgrupperna dominerar starkt inläggningar på IVA och dödsfall.

Sedan finns minst tre undergrupper;

 1. Vaccinerade
 2. Ovaccinerade
 3. Naturligt immuniserade (vaccinerade eller ovaccinerade)

Beroende på vilken av grupperna man tillhör så borde åtgärderna se olika ut.

Svår sjukdom och dödsfall
Oavsett vilken av undergrupperna som man tillhör, så står riskgrupperna för den stora andelen av inläggningar på IVA, 80,8 procent, totalt 8172 patienter (21-12-09) enligt Svenska Intensivvårdsregistret.
Enligt SCB finns det 1 627 250 personer som tillhör riskgrupperna, cirka 16 procent av Sveriges befolkning.

Vaccinationer har tydligt minskat risken för svår sjukdom och dödsfall.
Enligt Socialstyrelsen är risken för behov av sjukhusvård och/eller IVA 4–5 ggr större för ovaccinerad än för vaccinerad.
Notera då att det innefattar riskgrupperna och ingen åtskillnad görs för naturlig immunisering.

Enligt studier så är risken att drabbas av svår covid-19 extremt liten efter genomgången covidinfektion, oavsett vaccination eller inte.

Risken för barn och ungdom att drabbas av svår covid eller dödsfall är extremt liten.

LÄS OCKSÅ: 5000 personer ska testa D-vitamin mot covid-19

Smittspridning

Enligt den forskning och erfarenhet som vi har idag, så finns risk för att sprida smitta både från vaccinerade och ovaccinerade.

Smittspridningen beror troligen på mängden av virus. Direkt efter genomgången sjukdom eller vaccinering är antikroppsmängden hög och virusmängden låg och risken är då liten. Efter en tid  sjunker mängden antikroppar och därmed ökar risken att sprida smitta vidare, både vid symtomatisk och asymtomatisk infektion för vaccinerade likaväl som för de med naturlig immunisering.

Ovaccinerade utan naturlig immunisering har större risk att sprida smitta vid infektion på grund av att virusmängden är betydligt större.

Den nya omikronvarianten verkar ha cirka tre gånger större smittspridning även med dubbelvaccinering, men ännu finns väldigt få allvarliga fall registrerade.

Återinfektion

Det finns många studier som pekar åt samma håll, och den största från Israel konstaterar en drygt 13-faldigt större risk för återinfektion (delta) bland dubbelvaccinerade jämfört med de med naturlig immunisering.
En stor metastudie bedömer skyddet mot återinfektion efter naturlig immunisering till 80,5–100 procent.

Ett flertal studier visar att skyddet från naturlig immunisering varar 8, 10, 12, 13 månader och troligen längre ändå. Från en annan SARS-variant är det konstaterat skydd i 17 år.

Skyddet från vaccin avtar efter 2-3 månader och är efter 5-6 månader nere på cirka 20 procent.

LÄS OCKSÅ: Benny Ottosson: ”Jag har en dröm att Tegnell skulle säga…”

Risker

Det finns risker och baksidor både med infektion av covid och av vaccination.

En covid-infektion, även om den inte ger en svår sjukdom, kan ge en mängd olika restsymtom och i sämsta fall post-covid (long-covid).
Sammanställning visar att (2021-12-10) 28 039 personer har drabbats av långtidspåverkan eller post-covid. 1,24 miljoner har testat positivt vilket innebär att 2,2 procent drabbas av långtidspåverkan.
Enligt Socialstyrelsen (2021-03-23!) har MIS (som står för Multi Inflammatory Syndrome och innebär att cytokinstormen blir i stort sett ohanterlig) drabbat 277 personer där 55 procent är under 18 år.

 

Risken att dö med covid-19 om du tillhör riskgrupp är nästan 1 procent med absolut störst risk i högre åldrar (+80 år). Det finns egentligen ingen statistik över hur många som dött av covid-19.

Risken att dö med covid-19 om du inte tillhör riskgrupp är 1/429, med absolut störst risk ju äldre man är.

Återigen, med en naturlig immunisering så är risken att återinfekteras av svår covid-19 mycket liten enligt ett flertal studier. En stor metastudie bedömer skyddet mot återinfektion till 80, 5–100 procent.

En vaccination ger i de flesta fall ingen eller mycket liten kortsiktig biverkan, oftast endast lite ömhet på injektionsstället och lite influensasymtom i olika grad. Det finns dock ett flertal allvarligare biverkningar och dödsfall som inte kan negligeras.
Biverkningar efter längre tid finns det av naturliga skäl ingen uppgift om, vilket behöver tas med i bedömningen. Det är något framtiden får utvisa.

Läkemedelsverket har per 2022-01-12 fått in 92 366 rapporter om biverkningar, cirka 1/200 av 18 116 223 givna doser har då rapporterat någon biverkan. De har gått igenom 19 procent av dessa och funnit att 8 951 av 17 572 (50,9 procent) har konstaterats allvarliga och 363 (2,1 procent) har lett till dödsfall. En extrapolering bör då innebära att drygt 47 000 rapporter kan konstateras allvarliga.

Det innebär att av alla givna doser får 0,26 procent får en allvarlig biverkan. Eftersom de flesta fått två doser (snart tre) så dubbleras risken. Alltså 1 på 192 får en allvarlig biverkan. Den statistiken försämras kraftigt ju fler doser man behöver ta.

Medianåldern för biverkningar och dödsfall från vaccinet ligger betydligt lägre än vid svår sjukdom och död från covid-19. Det finns också en stark överrepresentation hos kvinnor för biverkningar.

Risken för post-covid (cirka 1/50) jämfört med risken för en allvarlig biverkan av vaccinet är knappt fyra gånger högre. Observera dock att det gäller de som inte har genomgått en naturlig immunisering.
Hos naturligt immuniserade är riskerna för post-covid nästan obefintliga men verkningarna av är vaccinet fortfarande desamma.
Förhållandet blir därför mycket mer positivt för alla med naturlig immunisering, och de relativa riskerna med att ta vaccin kommer därför att bli större.

Studier på vaccination av de med naturlig immunisering är bristfällig.

LÄS OCKSÅ: Patienter med covid-19 får C-vitamin intravenöst

Sammanfattning och slutledning (subjektivt men med bra faktagrund)

Vad innebär detta för att uppnå de syften som vi startade med?

 1. För att undvika svår sjukdom och död bland riskgrupper är vaccinering klart att föredra. Sjukdom och död är ovanligt hos övriga men behöver en bättre och gärna individuell risk/nytta-bedömning. Risken är definitivt mycket låg hos alla med naturlig immunisering.
 2. För att avlasta sjukvården bör riskgrupper vaccineras. Sjukdom och död är ovanligt hos övriga, men behöver en bättre och gärna individuell risk/nytta-bedömning. Risken är definitivt mycket låg hos alla med naturlig immunisering.
 3. För att minimera allmän samhällspåverkan är knappast vaccinering rätt metod eftersom smittspridningen är så pass stor ändå. Det har nu äntligen även i vanliga medier börjat att pratas om (Johan Gisecke, Emma Frans – förhoppningsvis fler) att den naturliga immuniseringen är viktig för att förhindra en allvarlig utveckling. Den större spridningen av omikron kanske i stället blir positiv?
  Oavsett är det för de flesta friska, och ännu mer för alla med naturlig immunisering, generellt inte farligt att få en lättare infektion.

I övrigt så är det fortfarande en katastrofal avsaknad av information om hur vi förbättrar vårt hälsotillstånd för att undvika sjukdom.

Det kom nyligen en stor metastudie som mycket tydligt och klart definierar den positiva effekten av hög nivå av D-vitamin för att undvika att bli sjuk i covid-19.

C-vitamin är också sedan tidigare en mycket viktig komponent för att undvika infektioner, vilket också det backas upp av forskning.

Vaccinpass

Syftet från regeringen uppges vara att begränsa smittspridningen, vilket ju inte alls stämmer enligt tillgänglig forskning, eftersom vaccinernas förmåga att göra just detta har visat sig vara klart begränsad och enligt uppgift, inte ens grundsyftet med vaccinet.

Att det sedan bara innefattar vaccinerade, som ju kan ha en mycket svag immunitet efter ett tag, och inte de med naturlig immunitet som har ett bredare och längre skydd, eller om man har ett negativt covidtest, gör att det blir fullständigt ologiskt, oförståeligt och behöver protesteras emot!
Det bör absolut inte användas i sin nuvarande form.

Att vaccinpassen dessutom är juridisk tvivelaktiga utifrån mänskliga rättigheter om diskriminering, rörelsefrihet, medicinsk integritet med mera, gör det ju inte bättre!

Citat från en fransk läkare: ”Varför behöver de skyddade skyddas från de oskyddade genom att tvinga de oskyddade att använda skyddet som tydligen inte skyddar de redan skyddade?”

Av Leif Widebert, Osteopat DO, klinikansvarig

Kurera debatt är en debattsida för friskvård och naturlig hälsa. 
Här ges möjligheten att ventilera sin åsikt, ge replik eller kort och gott skapa debatt. Sidans debattartiklar och skribenter är fristående från Kurera och behöver alltså inte vara åsikter Kurera delar. Vill du skriva ett inlägg på Kurera debatt kontaktar du redaktionen på webbredaktor@kurera.se

Referenslista

Svenska Intensivvårdsregistret – statistik över intensivvårdade patienter
https://www.icuregswe.org/data--resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/

SCB – antal personer i riskgrupp i Sverige
https://scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/over-16-miljoner-svenskar-i-extra-utsatt-riskgrupp/

Statistik över säsongsinfluensan
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-4-6737.pdf

Statistik om Covid-19
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/

Långtidseffekter av Covid-19
https://www.nature.com/articles/s41598-021-95565-8#Fun

 

Statistik om tillstånd efter Covid-19
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-4-7353.pdf

Statistik om post-Covid i Sverige
https://covid19dataportal.se/data_types/health_data/post_covid/

Metastudie om postinfektiösa tillstånd efter Covid-19 (primärinfektion)
https://www.nature.com/articles/s41598-021-95565-8#Fun

Läkemedelsverket om biverkningar av Covidvaccinering. Om handlagda rapporter en bit ned på sidan. https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar---coronavacciner#hmainbody2

Växt- och fiskbaserad diet minskar risken för Covid-19
https://nutrition.bmj.com/content/early/2021/05/18/bmjnph-2021-000272

Tre metastudier om vikten av bra nivå av D-vitamin mot Covid-19.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7973108/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34607398/
https://journals.viamedica.pl/cardiology_journal/article/view/83912

Artikel i Läkartidningen om vikten av D-vitamin mot Covid-19
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

Metastudie om vitamin C och D mot Covid-19
https://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2021/07020/Vitamin_C_and_D_supplementation_and_the_severity.23.aspx

Regeringen om syftet med vaccinpass
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/vaccinationsbevis-kan-kravas-for-tilltrade-till-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

Läkare och andra mot onödiga restriktioner och lock-downs
https://lakaruppropet.se/

Studie från New England Journal of Medicine som visar endast 20% effektivitet från vaccinet efter 5 månader.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114114?query=featured_home

Studie från New England Journal of Medicine som visar kraftigt avtagande effekt från vaccinet redan efter 2-3 månader. Även att de med genomgången Covid får en väsentligt bättre effekt med en dos än för ovaccinerade med två doser.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114583?query=featured_home

Studie från European Journal of Epidimiology som visar att insjuknande i Covid-19 i 68 länder, är oberoende av vaccinationsnivån.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7

Metastudie som bland annat visar att risken för återinfektion minskar med 80,5-100% hos de med genomgången infektion, risken för sjukhusinläggning är 0,03% och risken för dödsfall är 0,01%
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00676-9/fulltext

World Council for Health om “natural immunity vs vaccine acquired immunity” med ett flertal länkar till fakta och forskning.
https://worldcouncilforhealth.org/resources/natural-immunity-vs-vaccine/?

Sammanställning av 140 studier som bekräftar naturlig immunitet efter genomgången Covid-19.
https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/?fbclid=IwAR0wuRx5mE9-1kJZa5ht-BqfXYM8VMhrUva-sV_3AdUL2KLR92pIfg-rKCg

Studie om visa ren ökad frekvens av genombrottsvaccinationer bland dubbelvaccinerade.
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=08#%20

Stor studie från the Lancet om en mycket liten risk för återinfektion efter naturlig immunisering
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00676-9/fulltext

Studie om upp till 13 gånger högre risk för återinfektion bland vaccinerade jämfört med de med naturlig immunisering
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full

Studie som visar samma nivå av antikroppar 10 månader efter Covid-19 som 3 månader efter vaccination.
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)00683-4/fulltext?fbclid=IwAR2Nkvwuv_KTRi-Gsqvv2P8ek9QArlFXpb_ULZ1rKzTESGeHakEgKWLJGFQ

Studie som bekräftar fortfarande höga antikroppsnivåer efter genomgången Covid efter 8 månader.
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/3/20-4543_article

 

Studie som bekräftar att risken för reinfektion efter mild eller asymtomatisk Covid är låg, samt att antikroppsresponsen förstärks av en dos vaccin men påverkan blir på ett annat sätt en efter den naturliga infektionen.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.13372

Studie som konstaterar ett kraftfullt immunologiskt minne för fyra typer av T-celler och B-celler 8 månader efter genomgången Covid.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf4063

Studie som bekräftar den starka responsen av T- och B-celler efter lång tid efter genomgången Covid, trots att antikropparna minskar i antal.
https://www.nature.com/articles/s41577-021-00550-x

Studie som konstaterar att reinfektion i lägre grad kan inträffa trots ett högt antal antikroppar oavsett vaccination eller genomgången Covid och att vi kommer oavsett att få leva med ett cirkulerande Covidvirus.
https://jim.bmj.com/content/69/6/1253

Studie från mars 2021 som beskriver svårigheten med att bedöma immuniteten men refererar till den danska studien där över 80% i åldrarna under 65 var skyddade mot reinfektion.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7969128/

Den danska studien som nämns ovan som visar på en bra immunitet för ca 80% efter mer än 7 mån efter Covid. Skillnaden mellan 3-6 mån och >7 mån var bara ca 2% vilket pekar på en endast långsam minskning av immuniteten.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7969130/

Studie som visar på bestående antikroppar 6 månader efter genomgången Covid. Man rekommenderar ändå att följa CDCs rekommendationer om en dos vaccin.
https://labblog-uofmhealth-org.cdn.ampproject.org/v/s/labblog.uofmhealth.org/lab-report/covid-19-antibodies-persist-reduce-reinfection-risk-for-up-to-six-months-study-finds?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16324209932055&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Fr%C3%A5n%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Flabblog.uofmhealth.org%2Flab-report%2Fcovid-19-antibodies-persist-reduce-reinfection-risk-for-up-to-six-months-study-finds

Studie från Italien som visar på låg grad av reinfektion efter genomgången Covid 1 år efteråt. Studien gjordes innan Delta-varianten där troligtvis effekten av vaccination var starkare relativt genomgången Covid och därför talar positivt för genomgången Covid.
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2780557

Studie på sjukhusanställda från Cleveland Clinic som visar på gott resultat på reinfektion på vaccinerade men samtidigt 0 fall av reinfektion hos ovaccinerade med genomgången Covid.
https://newsroom.clevelandclinic.org/2021/06/09/cleveland-clinic-statement-on-previous-covid-19-infection-research/

Artikel från Danderyds sjukhus om Communitystudien som visar att 96% har kvar antikroppar 9 månader efter mild Covid och även att T-cellsminnet finns aktiverat hos två tredjedelar. Den visar också att det endast är en liten risk att man med antikroppar efter genomgången Covid kan föra smittan vidare.
https://www.ds.se/jobba-hos-oss/mot-oss/bred-immunitet-efter-nio-manader/

Artikel från läkartidningen som berättar om studie från Danderyds sjukhus som visar att 80% har kvar antikroppar ett år efter mild Covid-19.
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/07/studie-antikroppar-kvar-ett-ar-efter-lindrig-covid/

Studie om bristande effekt mot Omikron från vaccinerade
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.10.21267534v1

Artikel och beräkning om hur fördelarna med vaccination starkt avtar med avtagande vaccineffekt
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3773950

Studie som visar att nivån av infektion av Covid-19 inte är avhängigt vaccinationsgraden
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/?fbclid=IwAR1CECDVi909amELwp9tas6Vp2Qd_GEDjE-oZ6InW1TQFUyHp1rx1ghZGIA


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Jordgubbstårta

Härlig försommartårta i raw foodstil

Raw food

Den här härliga jordgubbstårtan passar fint att förgylla Mors dag eller Kristi himmelfärd med. Eller varför inte nationaldagen? En hälsosammare raw food-version av den klassiska svenska jordgubbstårtan: glutenfri, sockerfri och mjölkfri.

Ett par vilar

9 tips för att hjälpa sömnen på traven

Hälsa

Vi behöver sova tillräckligt för att må bra. Hjärnan repareras under natten och om du inte sover tillräckligt fungerar inte denna process optimalt. Anledningarna till sömnproblem kan vara många, och inte sällan går problemen i cykler. Här är några tips för att hjälpa sömnen på traven.

kvinna som får ansiktsbehandling

7 ansiktsbehandlingar som föryngrar din hud

Hud

Du har kanske hört talas om microdermabrasion, microneedling och plasma pen – men inte vet vad det är. Idag finns det en hel del föryngrande ansiktsbehandlingar. Det handlar bara att välja rätt efter hudtyp och plånbok. Kurera listar sju bra och effektiva behandlingar som ger dig år tillbaka i ansiktet.

Annika Kvist och Viktoria Tindberg

Gladare, piggare och lättare med växtbaserad kost

Kost

Hälsosam, växtbaserad mat ska vara enkel att laga och framför allt njutbar. Det menar författarna till boken ”Healthy happy food”. Genom att äta mer växtbaserat blir du piggare, gladare, får mer lyster i huden, blir lättare i kroppen – och ökar chansen att leva ett långt friskt liv. 

Enkel hjälp vid IBS och problemmage

Mage

Nästan var femte svensk lider av IBS – Irritable Bowel Syndrome. Det är en funktionell störning i tarmen som ger upphov till olika problem. Magsmärtor, förstoppning, svullnad och diarré är vanliga symtom. Att anpassa kosten efter magen är a och o. Och för att hjälpa till ännu mer kan probiotika ge en ännu bättre fungerade mage- och tarm.

fisk på skärbräda

Sill möjligt skydd mot viss diabetes 

Forskning

Ett ämne i fet fisk verkar kunna minska risken att drabbas av viss typ av diabetes. Det verkar som detta ämne kan påverka immunsystemet och de antikroppar som skadar insulinproduktionen. Det visar en europeisk studie där Umeå universitet deltagit.

 

Sallad i en träskål

Fräsch regnbågssallad med tahinisås

Recept

En matig, god och fräsch sallad i regnbågens alla färger är perfekt, enkel och vitaminspäckad mat – året om. Denna innehåller både grönkål, sötpotatis, zucchini och kikärter. Ringla över en smakrik tahinisås och njut!

Anders Wallensten

Anders Wallenstens svar på hälsogåtan

Hälsa

Han är läkaren som blev rikskänd under början av coronapandemin, då han syntes flitigt i tv i sin roll som biträdande statsepidemiolog. I sin bok och podd ”Hälsogåtan” utgår Anders Wallensten från naturlig hälsa ur ett helhetsperspektiv med sex delar. Han tycker vi ska sluta fokusera på en viss sorts träning eller mat – och istället se att allt hänger ihop och att även små val i vardagen är viktiga.

 

kvinna sover

Örterna som får dig att sova bättre

Hälsa

En av tre svenskar lider till och från av sömnbesvär. Att låta naturens läkande och lugnande krafter verka är ett skonsamt och snabbt sätt att få hjälp. Tillskott med örter som valeriana,  humle och silverax hjälper dig att somna, men också magnesium ger ro på kvällen.

Ljusa plagg hängande på galgar

Här är de miljövänligare textilvalen

Eko/miljö

Det bästa för miljön att köpa second hand eller laga sina kläder. Men när du ändå vill köpa nytt finns det bättre och sämre textilval att göra. Visste du till exempel att polyester framställs av olja, medan det naturliga valet hampa tillför jorden näringsämnen?

Omega-3 viktigt för kvinnor över 50 som tränar

Forskning

Det händer något när kvinnor passerar 50. Det handlar inte bara om att kroppen förändras av klimakteriet, kvinnor tappar även i muskelmassa, och mellan 50 och 65 är det extra viktigt hur livsstilen ser ut. En avhandling gjord av forskaren Peter Edholm visar att det är viktigt att träna styrketräning i kombination med en hälsosam kost rik på omega-3 fettsyror för att bibehålla god hälsa längre fram i livet.

lever i genomskärning

Fettlever förkortar livet

Forskning

Ungefär 15 procent av svenskarna har så kallad fettlever. Det betyder att fett lagrats in i levern och ökar risken för skrumplever. En analys visade att personer med fettinlagring i levern kommer att ha förkortad sitt liv med i snitt tre år.

 

Ung kvinna snyter sig med hund i famnen

Allergivänliga husdjur, finns det?

Husdjur

Vissa hundar och katter sägs vara mindre allergiframkallande än andra. De kan därmed locka husdjurssugna personer som vanligen tvekar på att skaffa fyrbent vän på grund av sin sin allergi. Men stämmer det verkligen att vissa raser är ”allergivänliga”?

Ugnsfrittata med broccoli

Smidig ugnsfrittata med broccoli och ost

Recept

Visst är det skönt med maträtter som bara går att ösa ner i en form och ställa in i ugnen? Den här smarriga, enkla versionen av en frittata är fylld med broccoli och ost och dessutom får du användning för torra brödbitar som annars kanske hade gått till svinn!

Alun hjälper dina svullna ben

Hälsa

Tunga, trötta och svullna ben som spänner och gör ont... När kirurgen Ivan Letterfors, som opererar åderbråck, hörde talas om krämen som stimulerar blodcirkulationen och minskar på spänningar i benen vaknade hans intresse. Tack vare honom kom alunkrämen till Sverige och många kan kasta sina stödstrumpor. 

 

kvinna tar sig i ögat

Vitamin B3 kan motverka glaukom

Hälsa

Glaukom är en ögonsjukdom som gör att synen kan gå förlorad. Upp emot 200 000 svenskar beräknas ha sjukdomen och 80 miljoner totalt i hela världen. Svenska forskare har tittat på effekten av vitamin B3 som behandling av glaukom.

kvinna tittar ut över vatten

Trött och utmattad? Här är näringen som ger energi

Naturlig hälsa

Långvarig stress och för lite återhämtning bereder vägen för utmattningssyndrom. Du kan också drabbas av näringsbrister. Här är en lista på vitaminer, mineraler och örter som hjälper dig att komma tillbaka. Här är en lista på vitaminer, mineraler och örter som hjälper dig att komma tillbaka och må bra igen.

Jamande kattunge i gräset

Det betyder din katts jamanden

Husdjur

När din katt jamar kan det betyda en rad olika saker, från att den är sjuk till att den är uttråkad och vill ha uppmärksamhet. Men hur vet du vilket jam som signalerar smärta, respektive kel? Vi reder ut mjauandet!